Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki i technologie wytwarzania kabli i przewodów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-603-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami produkcji kabli i przewodów elektroenergetycznych. Zakres merytoryczny przedmiotu obejmuje: przedstawienie krajowego, europejskiego i światowego rynku producentów kabli i przewodów, prezentację aktualnych trendów w kablownictwie, uzupełnienie informacji merytorycznych o podstawowych elementach składowych kabli i przewodów oraz ich funkcjonalnościach, technologiach produkcji wyrobów kablowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe technologie stosowane w kablownictwie MTN1A_W03 Egzamin
M_W002 Student zna rodzaje operacji technologicznych i maszyny wykorzystywane w kablownictwie. MTN1A_W11 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zestawić typowe linie technologiczne do wytwarzania półwyrobów i wyrobów kablowych MTN1A_U01 Kolokwium
M_U002 Student potrafi dobierać materiały i ścieżki ich przetwarzania w zależności od przeznaczenia wyrobu MTN1A_U02 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe technologie stosowane w kablownictwie + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna rodzaje operacji technologicznych i maszyny wykorzystywane w kablownictwie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zestawić typowe linie technologiczne do wytwarzania półwyrobów i wyrobów kablowych - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobierać materiały i ścieżki ich przetwarzania w zależności od przeznaczenia wyrobu - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 142 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
tematyka wykładów

Podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty produkcji kabli i przewodów elektroenergetycznych. Analiza krajowego, europejskiego i światowego rynku producentów kabli i przewodów. Aktualne trendy w kablownictwie, Charakteryzacja podstawowych elementów składowych kabli i przewodów oraz ich funkcjonalności. Technologie produkcji walcówki i drutów oraz żył kablowych, technologie nakładania izolacji i powłok z tworzyw sztucznych, technologie pomocnicze stosowane w kablownictwie.
Opis ogólny maszyn i urządzeń pod kątem kompleksowego zestawienia linii technologicznych produkcji kabli i przewodów.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
tematyka ćwiczeń laboratoryjnych

Wizyta studyjna w przedsiębiorstwie produkującym wyroby kablownicze, Badania konstrukcyjne żyły przewodzącej kabla lub przewodu. Pomiary rezystancji elektrycznej żyły i drutów. Badania własności mechanicznych wybranych materiałów przewodzących i izolacyjnych. Podstawy jakościowej identyfikacji materiałów izolacyjnych. Badania nagrzewania prądowego kabla lub przewodu.

Ćwiczenia projektowe (15h):
Tematyka ćwiczeń projektowych

Projekt wybranego procesu wytwarzania wyrobu kablowniczego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje przygotowanie i obronę sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Zaliczenie z ćwiczeń projektu będzie bazowało na wynikach przygotowanych przez Studenta projektów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń projektowych. Istnieje możliwość podwyższenia oceny końcowej o 0,5 stopnia z tytułu wysokiej aktywności Studenta na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obowiązki Studenta w zakresie uczestnictwa w poszczególnych formach zajęć reguluje regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności Studenta na zajęciach na jest możliwe tylko w wyjątkowych i jednostkowych przypadkach wynikających z nadzwyczajnych zdarzeń losowych, problemów zdrowotnych, aktywności Studenta w organizacjach studenckich (np. sesje kół naukowych), uwarunkowań wynikających z indywidualnego toku studiów.
Preferowanym sposobem wyrównania zaległości jest uczestnictwo w komplementarnych zajęciach z innymi grupami po uzyskaniu akceptacji Prowadzącego Zajęcia. W innych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody na wyrównanie zaległości przez Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia Student wyrówna zaległości w ramach pracy indywidualnej w tym nad problemem zadanym przez Prowadzącego, a weryfikacja wiedzy i umiejętności będzie przeprowadzona w formie dodatkowego kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

ogólna wiedza o własnościach materiałów, podstawy elektrotechniki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

T. Knych: Elektroenergetyczne przewody napowietrzne – Teoria, materiały, aplikacje, Kraków 2010
O.T. Tassi: Nonferrous wire Hanbook, WAI 1981
BICC Cables Ltd: Electric cable handbook, 1997

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

A. Mamala: Model wielodrutowych monomateriałowych lektroenergetycznych przewodów napowietrznych, monografia Kraków 2012

Informacje dodatkowe:

-