Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki i technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla lotnictwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-605-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Żaba Krzysztof (krzyzaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają standardowe i zaawansowane technologie
wykorzystywane w lotnictwie oraz sposoby oceny jakości procesów i wyrobów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna standardowe i zaawansowane technologie wytwarzania oraz przetwarzania materiałów w przemyśle lotniczym. Zna sposoby oceny jakości procesów i wyrobów. MTN1A_W03, MTN1A_W05, MTN1A_W02, MTN1A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi w praktyce zaprojektować zarówno standardowy jak i zaawansowany proces wytwarzania i przetwarzania materiałów metalicznych wykorzystywanych w lotnictwie. MTN1A_U02, MTN1A_U03, MTN1A_U04, MTN1A_U10 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi wytypować odpowiednią metodę kontroli jakości dla procesu wytwarzania oraz przetwarzania wyrobów w przemyśle lotniczym. MTN1A_U02, MTN1A_U03, MTN1A_U04, MTN1A_U10 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi zaplanować pracę zarówno dla siebie jak i dla zespołu. MTN1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna standardowe i zaawansowane technologie wytwarzania oraz przetwarzania materiałów w przemyśle lotniczym. Zna sposoby oceny jakości procesów i wyrobów. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi w praktyce zaprojektować zarówno standardowy jak i zaawansowany proces wytwarzania i przetwarzania materiałów metalicznych wykorzystywanych w lotnictwie. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wytypować odpowiednią metodę kontroli jakości dla procesu wytwarzania oraz przetwarzania wyrobów w przemyśle lotniczym. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zaplanować pracę zarówno dla siebie jak i dla zespołu. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

W ramach przedmiotu studenci poznają standardowe i zaawansowane technologie
wykorzystywane w lotnictwie oraz sposoby oceny jakości procesów i wyrobów.Wśród technologii omówione zostaną metody klasycznego i niekonwencjonalnego kształtowania plastycznego, odlewania, wytwarzania powłok, metody przyrostowe, ubytkowe, łączenia. Przedstawione zostaną również metody oceny jakości procesów i wyrobów oraz normy i dokumenty w lotnictwie

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

W ramach przedmiotu studenci poznają standardowe i zaawansowane metody
kształtowania struktury, geometrii i właściwości oraz badań materiałów i technologii w
przemyśle lotniczym

Ćwiczenia projektowe (15h):

Studenci przygotowują opracowanie wybranego tematu zgodnego z tematyką przedmiotu, dodatkowo prezentują swoją pracę na zajęciach.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionych projektów. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionego kolokwium zaliczeniowego. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć projektowych, laboratoryjnych oraz wykładów. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, to jest opuścił nie więcej niż 2 zajęcia z usprawiedliwieniem (zarówno w przypadku zajęć projektowych, jak i laboratoryjnych). Prowadzący zajęcia decyduje o dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego. Prowadzący zajęcia ustala terminy i zasady poprawkowych zaliczeń. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=50% ocena z egzaminu+35% ocena z ćwiczeń laboratoryjnych+15% ocena z projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach laboratoryjnych i dwóch ćwiczeniach projektowych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. http://www.procax.org.pl/pliki/Adamski_PW_2011.pdf
 2. https://ilot.edu.pl/eng_prace_ilot/public/PDF/list_of_transactions/213_2011/03.%20Godzimirski%20J..pdf
 3. http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_pobrania/artykuly/22/01_001_005_ed01.pdf
 4. Chodorowski J., Ciszewski A., Radomski T., Materiałoznawstwo lotnicze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1996,
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. K. Żaba: Doskonalenie jakości procesów technologicznych, ISBN 978-83-60958-95-7, Wyd. Nauk. AKAPIT, 2012, Kraków, redaktor monografii
 2. Żaba K., Nowak S., Kwiatkowski M., Nowosielski M., Kita P., Sioma A.: Application of non-destructive methods to quality assessment of pattern assembly and ceramic mould in the investment casting elements of aircraft engines, Archive of Metallurgy and Materials, 2014 vol. 59, iss. 4,
 3. Kwiatkowski M., Żaba. K., Nowosielski M., Pociecha D., Tokarski T., Kita P.: Temperature measurement in the rotary forming process of a nickel superalloys (INCONEL) sheet during laser heating, Key Engineering Material, 2014, vols. 622-623, pp. 823-830
Informacje dodatkowe:

brak