Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki i technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla motoryzacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-606-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kuczek Łukasz (lukasz.kuczek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Technologie kształtowania półwyrobów i wyrobów, techniki spajania, odkształcalność materiałów
Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe technologie wytwarzania półwyrobów i wyrobów przeznaczonych dla motoryzacji MTN1A_W03 Projekt,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Student zna podstawowe techniki spajania materiałów metalicznych stosowanych w przemyśle samochodowym MTN1A_W03 Projekt,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Egzamin
M_W003 Student zna podstawowe metody określania możliwości kształtowania materiałów metalicznych stosowanych w motoryzacji MTN1A_W06, MTN1A_W04, MTN1A_W05 Egzamin,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić doświadczenia związane z analizą warunków kształtowania plastycznego materiałów metalicznych stosowanych w motoryzacji MTN1A_U01, MTN1A_U10, MTN1A_U04 Egzamin,
Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi zaprojektować proces kształtowania plastycznego wybranego elementu pojazdu z wykorzystaniem dostępnej literatury oraz programów komputerowych MTN1A_U05, MTN1A_U06 Egzamin,
Projekt
M_U003 Student potrafi przeprowadzić analizę półwyrobów pod względem możliwości ich dalszego kształtowania plastycznego w celu wykonania wyrobu stosowanego jako komponent pojazdu MTN1A_U03, MTN1A_U04 Egzamin,
Sprawozdanie,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę poszukiwania opinii eksperckich oraz współpracy ze specjalistami w celu możliwości wykonania różnego rodzaju zadań projektowych MTN1A_K01 Projekt
M_K002 Student rozumie konieczność współpracy z innymi osobami w ramach grup zadaniowych oraz potrafi poszukiwać i proponować rozwiązania kompromisowe w celu efektywnego wykonania zadania MTN1A_K02 Sprawozdanie,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe technologie wytwarzania półwyrobów i wyrobów przeznaczonych dla motoryzacji + - + + - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe techniki spajania materiałów metalicznych stosowanych w przemyśle samochodowym + - + + - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe metody określania możliwości kształtowania materiałów metalicznych stosowanych w motoryzacji + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić doświadczenia związane z analizą warunków kształtowania plastycznego materiałów metalicznych stosowanych w motoryzacji - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować proces kształtowania plastycznego wybranego elementu pojazdu z wykorzystaniem dostępnej literatury oraz programów komputerowych + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić analizę półwyrobów pod względem możliwości ich dalszego kształtowania plastycznego w celu wykonania wyrobu stosowanego jako komponent pojazdu - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę poszukiwania opinii eksperckich oraz współpracy ze specjalistami w celu możliwości wykonania różnego rodzaju zadań projektowych + - - + - - - - - - -
M_K002 Student rozumie konieczność współpracy z innymi osobami w ramach grup zadaniowych oraz potrafi poszukiwać i proponować rozwiązania kompromisowe w celu efektywnego wykonania zadania - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 23 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Omówienie podstawowych procesów przeróbki plastycznej ze szczególnym naciskiem na technologie stosowane w motoryzacji
Budowa pojazdu samochodowego pod względem metod stosowanych do kształtowania jego poszczególnych komponentów
Metody określania odkształcalności półwyrobów przeznaczonych na poszczególne elementy pojazdów
Techniki łączenia ze sobą elementów metalicznych z naciskiem na te stosowane w przemyśle motoryzacyjnym

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Badania możliwości wykonania elementów pojazdów z przykładowych materiałów stosowanych w motoryzacji
Analiza podstawowych technologii wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla motoryzacji oraz czynników wpływających na jakość wyrobu otrzymanych za ich pomocą

Ćwiczenia projektowe (15h):

Przedstawienie niezbędnych informacji potrzebnych do wykonania projektu
Sprawdzanie prawidłowości wykonywania projektu
Konsultacje związane z napotkanymi trudnościami podczas wykonywania projektu
Opracowanie gotowego projektu i prezentacja wyników w formie ustalonej na początku zajęć

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z wykładów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie i zaliczenie sprawozdań z zajęć oraz otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych jest wykonanie projektu na przedstawiony na początku zajęć temat, prezentacja wyników (w formie ustalonej na początku zajęć) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z projektu

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci aktywnie uczestniczą w zajęciach samodzielnie rozwiązując zadane problemy praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. W trackie zajęć notują potrzebne dane oraz wykonują na ich podstawie sprawozdania. Ocenie podlega jakość wykonania sprawozdań oraz wiadomości związane z danym tematem ćwiczeń laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z egzaminu (waga 0,5), oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,25) oraz oceny z ćwiczeń projektowych (waga 0,25). Ocena może zostać podniesiona lub obniżona o pół stopnia w zależności od aktywności studenta na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samokształcenie w zakresie omawianego tematu, na którym student był nieobecny oraz czynny udział w zajęciach wyrównawczych pod koniec semestru w terminie podanym przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych procesów przeróbki plastycznej. Znajomość podstawowych technik łączenia materiałów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

S. Erbel, K. Kuczyński, Z. Marciniak, Obróbka plastyczna, PWN
M. Morawiecki, L. Sadok, E. Wosiek, Przeróbka plastyczna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo “Śląsk”
J. Sińczak, Procesy przeróbki plastycznej, Wydawnictwo Naukowe “AKAPIT”
K. Żaba, A. Mamala, Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych, Wydawnictwo AGH
S. Dymek, Nowoczesne stopy aluminium do przeróbki plastycznej, Wydawnictwo AGH
D. Loverbon, J.K. Larsson, K-A. Persson, Weldability of aluminium alloys for automotive applications, Physics Procedia 89 (2017), 89-99

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak