Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki i technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla kolejnictwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-607-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Kawecki Artur (akawecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Dobór metali nieżelaznych i ich stopów, charakterystyka procesów technologicznych wytwarzania oraz badania własności elementów składowych kolejowej sieci trakcyjnej prądu stałego oraz przemiennego, elementów systemów odbieraków prądu, elementów systemów podwieszeń i naciągu sieci jezdnej, systemów podwieszeniowych sztywnych sieci trakcyjnych, mobilnych i stacjonarnych systemów monitorujących i diagnozujących stan kolejowych sieci trakcyjnych oraz parametry ich współpracy z odbierakami prądu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie konstrukcji sieci trakcyjnych oraz stosowanych do jej budowy wyrobów z metali nieżelaznych. MTN1A_W11, MTN1A_W03, MTN1A_W05, MTN1A_W02 Egzamin
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie procesów technologicznych otrzymywania materiałów wsadowych do wytwarzania półwyrobów i wyrobów z metali nieżelaznych dla kolejnictwa. MTN1A_W11, MTN1A_W03, MTN1A_W02 Egzamin
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz innych procesów własności wyrobów stosowanych w branży metali nieżelaznych. MTN1A_W11, MTN1A_W03, MTN1A_W02 Egzamin
M_W004 Posiada wiedzę w zakresie metodologii i zasad wykorzystania nowoczesnych technik badawczych umożliwiających ocenę jakości półwyrobów i wyrobów oraz stopnia wyekspolatowania elementów i urządzeń branży kolejowej. MTN1A_W11, MTN1A_W04, MTN1A_W03, MTN1A_W02 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać praktycznie do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z nowoczesnymi i niekonwencjonalnymi technikami produkcyjnymi oraz technologiami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych, prowadzenia eksperymentów w zakresie procesów wytwarzania materiałów, obróbki cieplnej, przeróbki plastycznej oraz analizy własności materiałów oraz stopnia wyeksploatowania elementów i urządzeń branży kolejowej. MTN1A_U02, MTN1A_U01, MTN1A_U10, MTN1A_U03, MTN1A_U04, MTN1A_U11 Kolokwium
M_U002 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie planowania i projektowania własności mechanicznych, elektrycznych i eksploatacyjnych elementów, urządzeń i systemów branży kolejowej, oraz technologii i technik produkcyjnych obejmujących procesy odlewania, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej, a także innych niekonwencjonalnych procesów kształtujących właściwości metali nieżelaznych, oraz potrafi krytycznie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać logiczne wnioski przy użyciu metod analitycznych i eksperymentalnych. MTN1A_U02, MTN1A_U01, MTN1A_U10, MTN1A_U05, MTN1A_U11 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi dokonać krytycznej samooceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, oraz ocenić znacznie nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, a także inicjować działania na rzecz gospodarki i środowiska społecznego przy poszanowaniu zasad etyki zawodowej oraz dbałości o tradycję Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych MTN1A_K01, MTN1A_K03, MTN1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie konstrukcji sieci trakcyjnych oraz stosowanych do jej budowy wyrobów z metali nieżelaznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie procesów technologicznych otrzymywania materiałów wsadowych do wytwarzania półwyrobów i wyrobów z metali nieżelaznych dla kolejnictwa. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz innych procesów własności wyrobów stosowanych w branży metali nieżelaznych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę w zakresie metodologii i zasad wykorzystania nowoczesnych technik badawczych umożliwiających ocenę jakości półwyrobów i wyrobów oraz stopnia wyekspolatowania elementów i urządzeń branży kolejowej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać praktycznie do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z nowoczesnymi i niekonwencjonalnymi technikami produkcyjnymi oraz technologiami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych, prowadzenia eksperymentów w zakresie procesów wytwarzania materiałów, obróbki cieplnej, przeróbki plastycznej oraz analizy własności materiałów oraz stopnia wyeksploatowania elementów i urządzeń branży kolejowej. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie planowania i projektowania własności mechanicznych, elektrycznych i eksploatacyjnych elementów, urządzeń i systemów branży kolejowej, oraz technologii i technik produkcyjnych obejmujących procesy odlewania, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej, a także innych niekonwencjonalnych procesów kształtujących właściwości metali nieżelaznych, oraz potrafi krytycznie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać logiczne wnioski przy użyciu metod analitycznych i eksperymentalnych. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi dokonać krytycznej samooceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, oraz ocenić znacznie nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, a także inicjować działania na rzecz gospodarki i środowiska społecznego przy poszanowaniu zasad etyki zawodowej oraz dbałości o tradycję Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 137 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Identyfikacja techniczna systemu zasilania (3kV DC) kolejowej trakcji elektrycznej w Polsce oraz perspektywa budowy sieci trakcyjnych w systemie prądu przemiennego (25kV AC). Kryteria doboru metali nieżelaznych i ich stopów oraz procesy technologiczne wytwarzania z nich elementów składowych kolejowej sieci trakcyjnej prądu stałego oraz przemiennego (przewody jezdne, liny nośne, wieszakowe, osprzęt nośno-przewodzący), a także elementów systemów odbieraków prądu, elementów systemów podwieszeń i naciągu sieci jezdnej, systemów podwieszeniowych sztywnych sieci trakcyjnych, mobilnych i stacjonarnych systemów monitorujących i diagnozujących stan i parametry kolejowych sieci trakcyjnych oraz ich współpracy z odbierakiem prądu, systemów profili z metali lekkich w systemach zasilania infrastruktury transportu szynowego (szyny prądowe sztywnej sieci, profile układów podwieszeń, kształtowniki na nakładki stykowe, szyny rozdzielcze podstacji trakcyjnych dla sieci trakcyjnych). Eksploatacja poszczególnych elementów składowych kolejowej sieci trakcyjnej. Zagadnienia związane z badaniem własności mechanicznych, elektrycznych i eksploatacyjnych wyrobów z metali nieżelaznych dla kolejnictwa.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Zapoznanie się z nowoczesnymi i niekonwencjonalnymi technikami produkcyjnymi, technologiami wytwarzania z metali nieżelaznych i ich stopów wyrobów dla kolejnictwa oraz technikami pomiarowymi do badania ich różnych własności. Prowadzenie eksperymentów w zakresie procesów wytwarzania materiałów, obróbki cieplnej, przeróbki plastycznej oraz analizy własności materiałów oraz stopnia wyeksploatowania elementów i urządzeń kolejowej sieci trakcyjnej. Badania nad wytwarzaniem w warunkach laboratoryjnych przewodów jezdnych. Badania współpracy przewody jezdnych z nakładkami stykowymi w warunkach kontaktu ślizgowego, podczas przepływu prądu elektrycznego. Badania zużycia przewodów jezdnych oraz nakładek stykowych. Badania własności mechanicznych i elektrycznych lin nośnych, linek wieszakowych. Badania nagrzewania prądowego przewodów jezdnych i lin nośnych z elementami osprzętu sieciowego. Badania wpływu temperatury i czasu na zmianę własności mechanicznych i elektrycznych elementów nośno-przewodzących górnej sieci trakcyjnej.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Projektowanie własności mechanicznych, elektrycznych i eksploatacyjnych elementów, urządzeń i systemów kolejowej sieci trakcyjnej oraz technologii i technik produkcyjnych obejmujących procesy odlewania, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej, kształtujących właściwości wyrobów z metali nieżelaznych i ich stopów. Zapoznanie z odpowiednimi normami branżowymi oraz wykorzystanie ich podczas zajęć projektowych. Projektowanie procesu ciągłego wytwarzania z materiałów wsadowych (walcówka, prasówka, pręty odlewane) przewodów jezdnych, lin nośnych, linek wieszakowych. Dobór materiałów, projektowanie kształtów i geometrii narzędzi do procesu ciągnienia oraz skręcania. Projektowanie zakresu wykorzystania nowoczesnych technik badawczych do oceny jakości półwyrobów i wyrobów, ich parametrów geometrycznych, własności mechanicznych, elektrycznych oraz stopnia wyekspolatowania elementów kolejowej górnej sieci trakcyjnej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne oraz ćwiczenia projektowe kończą się zaliczeniem, uczestnictwo w egzaminie możliwe jest po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych. Do kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń laboratoryjnych oraz projektowych dopuszczone są osoby, które miały co najwyżej 1 nieusprawiedliwioną obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych oraz co najwyżej 1 nieusprawiedliwioną obecność na ćwiczeniach projektowych. Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych jest oddanie oraz akceptacja przez prowadzącego zajęcia wszystkich sprawozdań i/lub opracowań projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykłady nie są obowiązkowe, jednakże zalecane i bardzo pomocne do zrozumienia i opanowania wykładanych treści.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne są obowiązkowe i kończą się zaliczeniem.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia projektowe są obowiązkowe i kończą się zaliczeniem.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Do egzamiu może przystąpić student, który uzyskał zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń projektowych. Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionych nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych i/lub projektowych ustalane będą indywidualnie. Dopuszczalne jest odrabianie zajęć przez studenta z innymi grupami, za zgodą prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

F. Kiessling, R. Puschmann, A. Schmieder, E. Schneider, Contact lines for electric railways, third edition, 2018
F. Kiessling, R. Puschmann, A. Schmieder, E. Schneider, Contact Lines for Electric Railways: Planning, Design, Implementation, Maintenance, second edition, Erlangen, 2009
F. Kiesling, R. Puschmann, Contact lines for electric railways, Monachium, 2001
K. Głowacki, E. Onderka, Sieci trakcyjne, Kraków, 2002
Dobrzański A. L., Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Gliwice – Warszawa 2006,
Glinka T. Historia i dzień dzisiejszy trakcji elektrycznej, Zeszyty problemowe – Maszyny elektryczne, 2010, nr 87/2010, s. 23 – 27,
Kawecki A., Dobór cech materiałowych przewodów jezdnych przeznaczonych do szybkich pojazdów szynowych, Praca doktorska, WMN AGH, Kraków 2006
Kiesiewicz G., Teoretyczno-doświadczalna analiza procesu ciągnienia przewodów jezdnych z wykorzystaniem ciągadeł z polikrystalicznego diamentu syntetycznego, praca doktorska, Kraków 2013
Figurzyński Z., Sieci trakcyjne, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa 1954,
Davis R. J., Copper and Copper Alloys, ASM International, USA, 2001,
Kurski K., Miedź i jej stopy techniczne, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, 1967,
Kaniewski M., Nakładki węglowe – budowa, badania oraz wdrożenie w sieci polskich kolei Państwowych, materiały konferencyjne Semtrak 2012, Zakopane, 2012
Kwaśniewski P., Nośno-Przewodzący osprzęt górnej kolejowej sieci trakcyjnej, Wydawnictwo Wzorek, Kraków 2016,
PN-EN 50149:2012 Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Trakcja elektryczna – Profilowane przewody jezdne z miedzi i jej stopów
PN-EN 50119:2009 Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Sieć jezdna górna trakcji elektrycznej
PN-EN 50367:2012 Zastosowania kolejowe – Systemy odbioru prądu – Kryteria techniczne dotyczące wzajemnego oddziaływania między pantografem a siecią jezdną górną
PN-E-90090:1996 Przewody jezdne z miedzi i miedzi modyfikowanej
PN-EN 1977:2013-06 Miedź i stopy miedzi – Materiał wyjściowy do ciągnienia z miedzi (walcówka)
www.copperalliance.pl
www.plk-sa.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Knych T., Mamala A., Kawecki A., Nowak S., Dziedzic E., Badania porównawcze przewodów jezdnych z miedzi w gatunku CuETP i CuAg0,1 pod katem oceny odporności na ścieranie i podwyższonej temperatury, SMETRAK 2002, X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Trakcji Elektrucznej i II Szkoła kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie, Zakopane 2002, Materiały konferencyjne, 339-35
Seminarium Naukowe Centrum Doskonałości – 5FP EU, Sieci trakcyjne, budowa, modernizacja, Zakład Trakcji Elektrycznej, Politechnika Warszawska, 2004
Knych T., Mamala A., Kawecki A., Rojek A., Majewski W., Odziaływanie lin nośnych na osprzęt sieci trakcyjnej, SEMTRAK 2004, XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i III Szkoła Kopatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie, Kraków-Zakopane, 2004, materiały konferencyjne, T.1, s. 121-132
Kawecki A., Knych T., Mamala A., Przewody jezdne z miedzi srebrowej do nowoczesnych sieci trakcyjnych, Międzynarodowa Konferencja ciągarska „Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów wytwarzania drutu i wyrobów z drutu”, Zakopane 2005, Hutnik. Wiadomości Hutnicze, 2005, Nr 2, 71-74
Kawecki A., Knych T., Mamala A., Badania właściwości eksploatacyjnych przewodów jezdnych przeznaczonych do sieci trakcyjnej o wysokiej obciążalności prądowej, III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów, 2005, s. 133-136
Kawecki A. Dobór cech materiałowych przewodów jezdnych przeznaczonych do szybkich pojazdów szynowych, 2006
T. Knych, A. Kawecki, A. Mamala, G. Kiesiewicz, Projektowanie kształtu ciągadeł do przewodów jezdnych typu troley, Hutnik Rok LXXIII, 2007, nr 1-2, s. 42-46
T. Knych, A. Kawecki, A. Mamala, Własności przewodów jezdnych jako efekt stanu cieplnego procesu ciągnienia, Rudy i Metale R52 (2007), 11, s. 768-776
Kawecki A., Knych T., Mamala A., Technologia produkcji oraz własności mechaniczne przewodów jezdnych typu Ri65 z miedzi elektrolitycznej w gatunku ETP, Rudy i Metale, 2008, nr 3, s. 143 – 149,
T. Knych, A. Mamala, A. Kawecki, P. Kwaśniewski, Nowoczesne krajowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne elementów górnej sieci trakcyjnej, Elektro-Info 11, 2008 (69), s. 64-71
T. Knych, A. Kawecki, G. Kiesiewicz, „Badania procesu ciągnienia miedzi beztlenowej w gatunku CuAg0,10 na przewody jezdne typu AC-150”, Hutnik. Wiadomości Hutnicze, 2009, 76, 1, s. 53-58
T. Knych, A, Mamala, A. Kawecki, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz: Modern Electric traction. Power supply. Chapter VII: Modern material solutions for an overhead contact system carrying high current and heavy mechanical loads, ISBN 83-911669-7-X, Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2009, Gdańsk
T. Knych, A. Kawecki, P. Kwaśniewski, A. Mamala, G. Kiesiewicz, Laboratoryjne badania własności eksploatacyjnych materiałów przeznaczonych na elementy górnej sieci trakcyjnej o wysokiej obciążalności mechanicznej i prądowej, 9th International Conference Modern Electric Traction MET-2009, s. 156-162, Gdańsk
T. Knych, A. Kawecki, A. Mamala, P. Kwaśniewski, Research of silver copper from contirod and upcast lines for the production of trolley wires, Proceedings of the 7th International Copper-Cobre Conference 2010 – Volume 1, s. 137-154
A. Kawecki, T. Knych, A. Mamala, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, B. Smyrak, Badania nad stopami Cu-Mg przeznaczonymi do zastosowania na elementy sieci jezdnej linii kolejowych zasilanych prądem przemiennym, SEMTRAK 2010- XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji elektrycznej i VI Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie: Zakopane, 2010 Wydawnictwo PiT, ISBN 978-83-86219-51-3, str. 449–458
T. Knych, A. Mamala, A. Kawecki, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, Analiza numeryczna nacisku metalu na ścianę ciągadła w procesie ciągnienia przewodów jezdnych typu trolej, Hutnik Wiadomości Hutnicze, ISSN 1230-3534, 2011, R. 78 nr 1, s. 52-54
T. Knych, A. Mamala, A. Kawecki, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, Modelowanie numeryczne plastycznego płynięcia metalu w procesie ciągnienia przewodów jezdnych typu trolej, Rudy i Metale Nieżelazne, 2011, R. 56, nr 9, s. 474–477
T. Knych, A. Mamala, A. Kawecki, P. Kwaśniewski, G. Kiesiewicz, Badania nad nowymi materiałami na bazie miedzi przeznaczonymi na przewody jezdne kolei dużych prędkości jazdy, Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696, 2011, R. 56, nr 1, s. 78-82
T. Knych, P. Kwaśniewski, A. Mamala, A. Kawecki, G. Kiesiewicz, R. Koczaj, J. Maślanka, M. Ruciński M., W. Niewiadomski, A. Rojek, W. Majewski, K. Woźniak, Nowe kolejowe konstrukcje wsporcze – badania stanowiskowe i eksploatacyjne, XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2012, Zakopane 2012, s. 57 – 72
T. Knych, P. Kwaśniewski, A. Mamala, A. Kawecki, G. Kiesiewicz, R. Koczaj, J. Maślanka, M. Ruciński M., W. Niewiadomski, A. Rojek, W. Majewski, K. Woźniak, Nowe kolejowe konstrukcje wsporcze – Projektowanie i badania MES, XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2012, Zakopane 2012, s. 73 – 84

Informacje dodatkowe:

Brak