Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki i technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla architektury
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-608-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Leśniak Dariusz (dlesniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawowe metale nieżelazne i ich stopy wykorzystywane w architekturze. Podstawowe technologie wytwarzania półwyrobów przeznaczonych na elementy konstrukcji budowlanych. Przykłady technologii wytwarzania wybranych elementów przeznaczonych do konstrukcji budowlanych. Ocena jakości oraz testy wykorzystywane w technologiach wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla architektury.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna charakterystykę sektora budowlanego. MTN1A_W03 Egzamin
M_W002 Ma wiedzę na temat podstawowych metali nieżelaznych i ich stopów oraz podstawowych technologii wytwarzania półwyrobów przeznaczonych na elementy konstrukcji budowlanych. MTN1A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przeprowadzić badania jakości oraz testy wykorzystywane w technologiach wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla architektury. MTN1A_U03, MTN1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
M_U002 Potrafi zaprezentować przykłady technologii wytwarzania wybranych elementów przeznaczonych do konstrukcji budowlanych. MTN1A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współdziałać w zespołach realizujących zadania z zakresu budownictwa. MTN1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna charakterystykę sektora budowlanego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat podstawowych metali nieżelaznych i ich stopów oraz podstawowych technologii wytwarzania półwyrobów przeznaczonych na elementy konstrukcji budowlanych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić badania jakości oraz testy wykorzystywane w technologiach wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla architektury. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprezentować przykłady technologii wytwarzania wybranych elementów przeznaczonych do konstrukcji budowlanych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współdziałać w zespołach realizujących zadania z zakresu budownictwa. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Zajęcia z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego/prezentacje multimedialne i tablicy/schematy procesów, narzędzi, urządzeń, obliczenia parametrów technologicznych procesu wyciskania.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Zajęcia z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej, twardościomierza, itp.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Zajęcia z wykorzystaniem zadań projektowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Laboratorium – kolokwium zaliczeniowe, zajęcia projektowe – projekt, wykłady – egzamin. Obowiązują 3 terminy zaliczeń poprawkowych. Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby z zaliczeniem Laboratorium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu x0,6 + ocena z ćwiczeń laboratoryjnych x0,4

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia zajęć w innym terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Altan T., Oh S., Gegel H.: Metal Forming, Fundamentals and Applications, Metals park, 1983.
2. Avitzur B.: Handbook of metal-forming processes, Willey.
3. Blazynski T.Z.: Plasticity and Modern Metal-Forming Technology, Springer.
4. Laue, Stenger: Extrusion.
5. Saha Pradip K.: Aluminum Extrusion Technology, ASM International, Ohio, 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Extrusion of sections with varying thickness through pocket dies / D. LEŚNIAK, W. LIBURA // Journal of Materials Processing Technology ; ISSN 0924-0136. — 2007 vol. 194 iss. 1–3 s. 38–45.
2. Structure and mechanical properties of extruded AlCuMg sections in T5 temper/ D. LEŚNIAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4 s. 717–726.
3. High-temperature homogenization of AlCuMg alloys for extrusion in T5 temper — D. LEŚNIAK, M. BRONICKI, A. WOŹNICKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 2, s. 499–513. — Bibliogr. s. 513.
4. Numerical analysis of four-hole extrusion of aluminium alloys / W. LIBURA, A. RĘKAS, D. LEŚNIAK // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2010 vol. 424, s. 173–179.
5. Numerical analysis of aluminum alloys extrusion through porthole dies / J. ZASADZIŃSKI, A. RĘKAS, W. LIBURA, J. RICHERT, D. LEŚNIAK // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2010 vol. 424, s. 105–111.
6. Extrusion of AlCuMg alloys with simultaneous solution heat treatment —D. LEŚNIAK, A. WOŹNICKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 1, s. 19–31. — Bibliogr. s. 31.
7. Extrusion welding of tubes from 2024 alloy / Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 515–518. — Bibliogr. s. 518, Abstr.
8. Weldability investigations of AlCuMg alloys for extrusion welding —/ D. LEŚNIAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 1, s. 7–17. — Bibliogr. s. 17.
9. Numerical investigations of welding conditions during extrusion of 2024 alloy through porthole dies / D. LEŚNIAK, A. RĘKAS, W. LIBURA, J. ZASADZIŃSKI // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2012 vol. 491, s. 205–213. —Bibliogr. s. 212–213.
10. The effect of homogenization conditions on the structure and properties of 6082 alloy billets — A. WOŹNICKI, D. LEŚNIAK, G. WŁOCH, B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, A. WOJTYNA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 3A, s. 1763–1771. — Bibliogr. s. 1770–1771. — W bazie Web of Science strony: 1767-1775.
11. Analysis of extrusion welding conditions for AlMg alloys with high Mg content / Alicja WOJTYNA, Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Krzysztof ZABOROWSKI, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 401–407.
12. Influence of Mg content on deformability of AlMg alloys during extrusion / D. LEŚNIAK, M. DZIKI, J. ZASADZIŃSKI, W. LIBURA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no. 1, s. 85–92. — Bibliogr. s. 92.

Informacje dodatkowe:

Brak