Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki i technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla przemysłu AGD
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-610-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Osuch Piotr (piotr.osuch@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci nabywają wiedzę na temat klasyfikacji wyrobów przemysłu AGD, zastosowania metali nieżelaznych do ich wytwarzania, a także technik i technologii produkcji wyrobów gotowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat klasyfikacji rodzajowej wyrobów gotowych przemysłu AGD MTN1A_W10, MTN1A_W09, MTN1A_W11, MTN1A_W03, MTN1A_W02, MTN1A_W01 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzą na temat zastosowania metali nieżelaznych w produkcji wyrobów gotowych przemysłu AGD MTN1A_W10, MTN1A_W09, MTN1A_W11, MTN1A_W03, MTN1A_W02, MTN1A_W01 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat technik i technologii wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla przemysłu AGD MTN1A_W10, MTN1A_W11, MTN1A_W04, MTN1A_W03, MTN1A_W05, MTN1A_W02, MTN1A_W01 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi stosować w praktyce techniki i technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla przemysłu AGD MTN1A_U01, MTN1A_U10, MTN1A_U06, MTN1A_U03, MTN1A_U04, MTN1A_U11, MTN1A_U02 Sprawozdanie,
Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi dobrać materiał, techniki i technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla przemysł AGD MTN1A_U07, MTN1A_U01, MTN1A_U06, MTN1A_U05, MTN1A_U11, MTN1A_U02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat klasyfikacji rodzajowej wyrobów gotowych przemysłu AGD + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzą na temat zastosowania metali nieżelaznych w produkcji wyrobów gotowych przemysłu AGD + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat technik i technologii wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla przemysłu AGD + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stosować w praktyce techniki i technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla przemysłu AGD - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać materiał, techniki i technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla przemysł AGD - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Wykład obejmuje omówienie technik i technologii wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla przemysłu AGD

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu technik i technologii wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla przemysłu AGD

Ćwiczenia projektowe (15h):

Ćwiczenia projektowe obejmują wykonanie indywidualnego projektu z zakresu technik i technologii wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych dla przemysłu AGD

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia projektowe – ocena z projektu, ocena za aktywność na zajęciach, obecności
Ćwiczenia laboratoryjne – ocena sprawozdania z laboratoriów, ocena za aktywność na zajęciach, obecności
Wykłady – ocena z egzaminu, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ćwiczenia projektowe – średnia arytmetyczna z oceny z projektu, oceny za aktywność na zajęciach, obecności
Ćwiczenia laboratoryjne – śrendia arytmetyczna z oceny sprawozdania z laboratoriów, oceny za aktywność na zajęciach, obecności
Wykłady – ocena z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia Projektowe – obecność obowiązkowa; nie przewiduje się możliwości wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach; każda nieobecność skutkuje obniżeniem oceny z ćwiczeń projektowych o 0,5 oceny w dół;

Ćwiczenia Laboratoryjne – obecność obowiązkowa; nie przewiduje się możliwości wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach; każda nieobecność skutkuje obniżeniem oceny z ćwiczeń projektowych o 0,5 oceny w dół;

Wykłady – obecność nieobowiązkowa

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak