Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Stopy żelaza
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-614-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Jaworska Lucyna (ljaw@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wykład obejmuje następujące zagadnienia: fazy w układzie Fe-C, krzywe CTP, otrzymywanie stopów żelaza, obróbka cieplna, dodatki stopowe, modyfikacja warstwy wierzchniej, żeliwa i ich właściwości, zastosowanie stopów żelaza.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia technik produkcyjnych i technologii związanych z przetwórstwem i metaloznawstwem metali żelaznych oraz podstaw automatyzacji procesów technologicznycznych MTN1A_W01 Kolokwium
M_W002 Posiada podstawową wiedzę w zakresie technik i technologii wytwarzania półwyrobów i wyrobów z materiałów metalicznych w procesach odlewania, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz innych procesach związanych z obróbką wykańczającą MTN1A_W03 Kolokwium
M_W003 Posiada podstawową wiedzę w zakresie metodologii i technik wykorzystywanych w badaniach materiałowych MTN1A_W04 Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z technikami i technologiami wytwarzania wyrobów ze stopów żelaza. MTN1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi posługiwać się aparaturą pomiarową i badawczą podczas badań laboratoryjnych, a także ma umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod badawczych do określania struktury i własności materiałów MTN1A_U03 Zaliczenie laboratorium
M_U003 Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy MTN1A_K01 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy MTN1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia technik produkcyjnych i technologii związanych z przetwórstwem i metaloznawstwem metali żelaznych oraz podstaw automatyzacji procesów technologicznycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę w zakresie technik i technologii wytwarzania półwyrobów i wyrobów z materiałów metalicznych w procesach odlewania, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz innych procesach związanych z obróbką wykańczającą + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę w zakresie metodologii i technik wykorzystywanych w badaniach materiałowych - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z technikami i technologiami wytwarzania wyrobów ze stopów żelaza. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się aparaturą pomiarową i badawczą podczas badań laboratoryjnych, a także ma umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod badawczych do określania struktury i własności materiałów - - + - - - - - - - -
M_U003 Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Studenci zapoznają się z otrzymywaniem stopów żelaza, układem równowagi żelazo – węgiel i charakterystyką faz w układzie żelazo-węgiel, stalami węglowymi, przemianami fazowymi, przemianą austenitu w perlit, krzywymi CTPI, przemianą austenitu w martenzyt, hartowaniem i hartownością,odpuszczaniem,bainitem, charakterystyką struktury stali węglowych, pierwiastkami stopowymi, wpływem na krzywe CTPI pierwiastków stopowych, stalami stopowymi, wpływem pierwiastków stopowych na przemiany w stalach, żeliwem, oznaczaniem stali – normą klasyfikacji stali, stalami specjalnymi, stale magnetycznymi, żaroodpornymi i żarowytrzymałymi, staliwem, stalami wysoko wytrzymałymi, stale odpornymi na korozję, zastosowaniem stali w gospodarce i przemyśle.
Tematy wykładów, na każdy temat przewidziano do 3 godzin lekcyjnych:
1. Historia hutnictwa stopów żelaza: od dymarki do wielkiego pieca.
2. Proces wielkopiecowy i stalowniczy, ciągłe odlewanie stali.
3.Układ Fe-C, definicja ferrytu, cementytu, austenitu, perlitu, ledeburytu.
4. Krzywe CTP, przemiana martenzytyczna, martenzyt i bainit.
5.Obróbki cieplne, wyżarzanie zupełne, normalizujące, hartowanie, odpuszczanie.
6. Zjawisko umocnienia.
7. Stale, dodatki stopowe i ich rola.
8. Stale narzędziowe, konstrukcyjne i specjalne, ich zastosowanie.
9.Rodzaje i wytwarzanie żeliw.
10. Obróbka cieplno-chemiczna stali.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

1. Mikrostruktura, a przemiany w stopach żelaza.
2.Hartowanie i hartowność.
3. Wytrzymałość stopów żelaza,
4. Twardość i udarność stopów żelaza.
5.Mikrostruktura żeliwa.
5. Skład fazowy stopów żelaza.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium kontrolne z treści wykładu, ocena z kolokwium zaliczającego ćwiczenia laboratoryjne i sprawozdań oddawanych w terminie do 2 tygodni po wykonaniu ćwiczenia.
Wymagana obecność na ćwiczeniach, promowana obecność na wykładach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen z wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Praca z podręcznikiem w zakresie wskazanym przez prowadzącego i kolokwium dla wykładu oraz odrobienie ćwiczeń laboratoryjnych w przypadku usprawiedliwionych nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M.Blicharski “Inżynieria Materiałowa-Stal”, Wydawnictwo WNT 2017
M.Blicharski “Wstęp do Inżynierii Materiałowej”, WNT, 2009
L.A. Dobrzański – “Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, 2002, Wydawnictwa Naukowo Techniczne
K.Przybyłowicz, J.Przybyłowicz"Repetytorium z Materiałoznawstwa – Stopy żelaza"Politechnika Świętokrzyska 1997.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Sulima, Iwona; Ratuszek, Wiktoria; Zielinska-Lipiec, Anna; Jaworska, Lucyna. Microstructural Evolution of 316L Austenitic Stainless Steel with 2%TiB2 Addition during the HP-HT Sintering STEEL RESEARCH INTERNATIONAL Volume: 88 Issue: 11 Article Number: UNSP 1700047 Published: NOV 2017

Sulima I., L.Jaworska, P.Figiel, Effect of boron sinter – aid on the microstructure and properties of austenitic stainless steel – TiB2 composites, Archive of Metallurgy and Materials , 2015, Vol. 60, nr 4, s. 2619-2624. [DOI: 10.1515/amm-2015-0423]. Institute of Metallurgy and Materials Science Polish Academy of Sciences. 2014 ISSN 1733-3490.

Sulima I., Jaworska L., Figiel P.: Influence of processing parameters and different content of TiB2 ceramics on the properties of composites sintered by high pressure – high temperature (HP-HT) method. Archive of Metallurgy and Materials , 2014, Vol. 59, nr 1, s. 205-209. [DOI: 10.2478/amm-2014-0033]. Institute of Metallurgy and Materials Science Polish Academy of Sciences, 2014. ISSN 1733-3490.

Informacje dodatkowe:

Brak