Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-620-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Smyrak Beata (smyrak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem praktyki zawodowej jest zapoznanie studenta z aktualnymi technologiami metali nieżelaznych w rzeczywistych warunkach produkcyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna aktualną kondycję przemysłu metali nieżelaznych. Posiada elementarną wiedzę związaną z technologiami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych. MTN1A_W08, MTN1A_W11, MTN1A_W10 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 Student zna i rozumie zasad zarządzania jakością w przemyśle metali nieżelaznych w rzeczywistych warunkach produkcyjnych. MTN1A_W08, MTN1A_W11 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W003 Student zna podstawowe zasady BHP obowiązujące w zakładach pracy MTN1A_W08, MTN1A_W09 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W004 Student posiada umiejętność oceny ekonomicznych aspektów działalności gospodarczej w przemyślemetali nieżelaznych MTN1A_W08, MTN1A_W10 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi korzystać z informacji pochodzącychz różnych dziedzin nauki, dokonać ich syntezy orazzastosować w praktyce MTN1A_U08 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.Student rozumie potrzebę i zna możliwościpodnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych MTN1A_K01, MTN1A_K03, MTN1A_K02 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna aktualną kondycję przemysłu metali nieżelaznych. Posiada elementarną wiedzę związaną z technologiami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych. - - - - - - + - - - -
M_W002 Student zna i rozumie zasad zarządzania jakością w przemyśle metali nieżelaznych w rzeczywistych warunkach produkcyjnych. - - - - - - + - - - -
M_W003 Student zna podstawowe zasady BHP obowiązujące w zakładach pracy - - - - - - + - - - -
M_W004 Student posiada umiejętność oceny ekonomicznych aspektów działalności gospodarczej w przemyślemetali nieżelaznych - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z informacji pochodzącychz różnych dziedzin nauki, dokonać ich syntezy orazzastosować w praktyce - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.Student rozumie potrzebę i zna możliwościpodnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 120 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (120h):

1. Zapoznanie się z zasadami BHP obowiązującymi na terenie zakładu, w którym odbywa się praktyka
2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa
3. Zapoznanie się z technologią produkcji/wytwarzania wyrobu na nazie metali nieżelaznych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie praktyki składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest potwierdzeniem odbycia praktyki przez zakład pracy i oceną wystawioną przez osobę odpowiedzialną ze strony zakładu. Drugą częścią jest sprawozdanie wraz z dzienniczkiem praktyk oraz ocena wystawiona przez osobę będącą pełnomocnikiem Dziekana do spraw praktyk studenckich na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny wystawionej przez zakład pracy oraz oceny ze sprawozdania z praktyk.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Praktyka jest obowiązkowa, zaległości związane z nieobecnością na praktykach student jest zobowiązany nadrobić w porozumieniu z zakładem pracy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z zakresu chemii, matematyki i metalurgii w ramach programu studiów na 1 i 2 roku.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

-

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

-

Informacje dodatkowe:

-