Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projekt dyplomowy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-701-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Leszczyńska-Madej Beata (bleszcz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przygotowanie projektu dyplomowego pod kierunkiem promotora. Zakres projektu obejmuje: sformułowanie problemu, określenie celu i zakresu pracy, etapów i zadań do realizacji pracy, analizę danych literaturowych i metod badawczych które mogą być wykorzystane do realizacji pracy, realizację badań, opis i analizę wyników, napisanie pracy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej na zadany temat z zakresu studiowanego kierunku studiów MTN1A_W06, MTN1A_W04, MTN1A_W09 Projekt inżynierski
M_W002 Potrafi opracować wyniki badań, dokonać ich analizy i przedstawić w formie prezentacji MTN1A_W06 Projekt inżynierski
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać krytycznej analizy literatury dotyczącej realizowanej pracy dyplomowej i zaproponować sposób rozwiązania zadania MTN1A_U02, MTN1A_U01 Projekt inżynierski
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz potrafi dokonywać wyboru metod rozwiązywania zadań inżynierskich MTN1A_K01, MTN1A_K03, MTN1A_K02 Projekt inżynierski
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej na zadany temat z zakresu studiowanego kierunku studiów - - - + - - - - - - -
M_W002 Potrafi opracować wyniki badań, dokonać ich analizy i przedstawić w formie prezentacji - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać krytycznej analizy literatury dotyczącej realizowanej pracy dyplomowej i zaproponować sposób rozwiązania zadania - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz potrafi dokonywać wyboru metod rozwiązywania zadań inżynierskich - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 435 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 200 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 200 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):

Student pod kierunkiem promotora rozwiązuje zadane w projekcie dyplomowym zadanie inżynierskie, które może mieć charakter badawczy, obliczeniowy lub projektowy. Dokonuje przeglądu literatury dotyczącej postawionego problemu i proponuje sposoby jego rozwiązania. Przeprowadza stosowne eksperymenty, obliczenia lub prace projektowe z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, urządzeń, programów obliczeniowych oraz metod analitycznych. Opracowuje wyniki swoich prac w formie wykresów, tabel, rysunków lub opracowania tekstowego.
Wynikiem prowadzonych badań jest projekt dyplomowy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Po uzyskaniu pozytywnej oceny z projektu dyplomowego oraz z egzaminu kierunkowego inżynierskiego student przystępuje do obrony.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny projektu dyplomowego dokonują niezależnie promotor oraz recenzent. Ocena z projektu jest średnią arytmetyczną ocen z recenzji opiekuna pracy oraz recenzenta.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student winien podjąć temat projektu dyplomowego przed rozpoczęciem semestru dyplomowego.
Wpis na semestr VII możliwy jest po zaliczeniu wszystkich modułów z poprzednich semestrów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Gdańsk 1980.
2. Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001.
3. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
4. Młyniec W., Ufnalska S., Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań 2004.
5. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice 2003.
6. Szmigielska T. U., Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005.
Literatura związana z tematem pracy dyplomowej uzgodniona z promotorem.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Pracę dyplomową student pisze indywidualnie (lub w szczególnych przypadkach zespołowo) pod kierunkiem promotora.