Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe: ścieżka Materiały i technologie w medycynie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-705-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Leszczyńska-Madej Beata (bleszcz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach seminarium omówione zostaną wymagania formalne pisania pracy dyplomowej, zasady opracowania edytorskiego pracy, doboru i korzystania z zasobów literatury. Dodatkowo seminarium obejmuje repetytorium zagadnień związanych z tematyką prac dyplomowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wie, w jaki sposób formatować pracę zgodnie z wymogami edytorskimi. MTN1A_W06 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu formułowania problemów inżynierskich i ich rozwiązywania MTN1A_W06, MTN1A_W04 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W003 Potrafi przeprowadzić analizę uzyskanych wyników badań oraz wyciągnąć na ich podstawie wnioski MTN1A_U07, MTN1A_U02 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi napisać projekt/pracę inżynierską z wyszczególnieniem jego celu i zastosowanych metod badawczych MTN1A_U07, MTN1A_U02, MTN1A_U01 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Projekt inżynierski
M_U002 Przy pisaniu pracy potrafi korzystać z naukowych baz danych MTN1A_U08 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość ważności prawidłowego sformułowania problemu badawczego i dobrania odpowiednich metod badawczych do jego rozwiązania MTN1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wie, w jaki sposób formatować pracę zgodnie z wymogami edytorskimi. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu formułowania problemów inżynierskich i ich rozwiązywania - - - - - + - - - - -
M_W003 Potrafi przeprowadzić analizę uzyskanych wyników badań oraz wyciągnąć na ich podstawie wnioski - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi napisać projekt/pracę inżynierską z wyszczególnieniem jego celu i zastosowanych metod badawczych - - - - - + - - - - -
M_U002 Przy pisaniu pracy potrafi korzystać z naukowych baz danych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności prawidłowego sformułowania problemu badawczego i dobrania odpowiednich metod badawczych do jego rozwiązania - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Inne 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (20h):

W ramach seminarium omówione zostaną wymagania formalne pisania pracy dyplomowej, zasady opracowania edytorskiego pracy, doboru i korzystania z zasobów literatury. Dodatkowo seminarium obejmuje repetytorium zagadnień związanych z tematyką prac dyplomowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Końcowa ocena wystawiana jest na podstawie aktywności studentów na zajęciach oraz prezentacji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak