Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Product quality management
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-712-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Grzyb Justyna (jgrzyb@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The module will provide information on product quality management, Lean, Kaizen and Six Sigma methodology. The subject includes introduction to quality management instruments, contemporary methods and tools used to solve problems related to the provision of high quality products and services.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student knows the basic concepts of quality management, quality management standards and concepts to support business management and production quality. MTN1A_W08, MTN1A_W11, MTN1A_W05 Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 The student knows the basic concepts of quality management in terms of product quality, ensurecontinuity of production, especiallyat non-ferrous metals industry. MTN1A_W08, MTN1A_W11, MTN1A_W05 Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to evaluate the quality of the production process and evaluate product quality. MTN1A_U01, MTN1A_U04, MTN1A_U11 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is able to make the right decisions in the product quality management, is able to use the tools of quality control and tools to assess quality of manufacturing processes MTN1A_K02, MTN1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student knows the basic concepts of quality management, quality management standards and concepts to support business management and production quality. + - - - - - - - - - -
M_W002 The student knows the basic concepts of quality management in terms of product quality, ensurecontinuity of production, especiallyat non-ferrous metals industry. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to evaluate the quality of the production process and evaluate product quality. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to make the right decisions in the product quality management, is able to use the tools of quality control and tools to assess quality of manufacturing processes - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Lean Manufacturing Methodology.
Foundations of modern production systems – 5S, teamwork, standardization, elimination of waste.
5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) – methodologyassociated with the organization of the workplace.
The role and form of teamwork (qualitycircles, brainstorming).
Standardization of processes as the foundation of stability and possibilities to improve. Standardizationmethods.
Forms of waste and how to preventthem (MUDA) .
Identifying and mappingprocesses and Value Stream Mapping (VSM).
The methodology of Kaizen – continuous improvement.
Terms Gemba Kaizen.
Pillars of productionsystems – TPM, SMED, Six Sigma, SPC.
TPM – a comprehensive maintenance – Maintananceforms.
SMED – minimizing set-uptimes of machines and equipment – forms of assessment and improveefficiency.
DMAIC – modified PDCA Demingcircleused in the optimization of Six Sigma projects.
Methods and tools of Six Sigma.
Statistical Process Control (SPC).
Quality Control Chart.
The role and forms of the timing in production processes.
Dedicated Computed Expert Systems.
Product Quality Control of in the industry.

Ćwiczenia projektowe (30h):

FMEA analysis.
Red cards designing.
Maps of products defects – the rules for creating.
The flow of documentation.
SMED.
DMAIC.
5S Metod
Dedicated Computed Expert Systems.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is transmitted in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia projektowe: Students carry out the project on their own without major intervention. This is to create a sense of responsibility for group work and responsibility for making decisions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obtaining a positive final grade requires a positive assessment of all forms of classes.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade will be calculated according to the formula:
A*0.4 + B*0.6
where:
A – mark from the test,
B – mark from the project.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

There is a possibility to take up classes with another group. The limit is the maximum number of students accommodated in the room.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

There are no prerequisites or additional requirements.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Feigenbaum A.V., Total Quality Control, Mc Graw-Hill, Inc., 1991
2. Sukhija Raman, Quality Management: An Excellence Model, Global India Publications, 2009.
3. ASM Metals Handbook, ASM International, 2002.
4. Pyzdek Thomas, The Six Sigma handbook: a complete guide for greenbelts, blackbelts, and
managersatalllevels, McGraw-Hill, Tucson Quality Publishing, 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak