Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Powder metallurgy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-714-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Karwan-Baczewska Joanna (jokaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Characteristic of technology of powder metallurgy (manufacturing, compacting and sintering of powders).
The student will learn about the methods of producing metallic and alloy powders such as: mechanical, physicochemical, reduction, electrolysis, and diffusion annealing and their application in industry.Consolidation processes leading to the production of final elements. The individual stages of powder metallurgy technology will be discussed.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada szczegółową wiedzę dotyczącą wytwarzania i zagęszczania proszków konstrukcyjnych i funkcjonalnych. MTN1A_W03, MTN1A_W02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Egzamin
M_W002 Ma zaawansowaną wiedzę na temat technologii wytwarzania i badania właściwości proszków MTN1A_W03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność zastosowania wybranych technik eksperymentalnych w badaniu proszków MTN1A_U02, MTN1A_U01, MTN1A_U03, MTN1A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi dobrać właściwe proszki do odpowiednich zastosowań inżynierskich oraz potrafi kontrolować procesy ich wytwarzania. MTN1A_U01, MTN1A_U03, MTN1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w zależności od zadanych celów. MTN1A_K03, MTN1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada szczegółową wiedzę dotyczącą wytwarzania i zagęszczania proszków konstrukcyjnych i funkcjonalnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma zaawansowaną wiedzę na temat technologii wytwarzania i badania właściwości proszków + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność zastosowania wybranych technik eksperymentalnych w badaniu proszków + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać właściwe proszki do odpowiednich zastosowań inżynierskich oraz potrafi kontrolować procesy ich wytwarzania. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w zależności od zadanych celów. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

The individual stages of powder metallurgy technology will be discussed, as well as characteristics of powder metallurgy plants in Poland and abroad. The densification of metallic and alloy powders will be presented as a result of conventional pressing, hot pressing, and hot cold isostatic pressing.

 1. Technology of powder metallurgy
 2. Measurments of powders properties
 3. Manufacturing of processes of powders
 4. Compacting of powders
 5. Sintering of powders

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

 1. Manufacturing of copper powder
 2. Influence of powder production on the tecnological properties of powders
 3. Powders morphology characteristic by SEM observation
 4. Application of equipments for particle size measurements
 5. Characteristic of powder consolidation

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The condition for passing the laboratory exercises is to actively participate in laboratory classes, pass the final test.
An additional colloquium of knowledge in the field covering the issues raised during the lecture is foreseen.
A maximum of two pass grades are envisaged.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade consists of participation and activity in laboratory exercises, reports on laboratory exercises, positive pass of the colloquium from laboratory exercises and lectures.
The final mark may be increased or decreased by half of the score for commitment and activity if possible. The teacher of the appropriate form of classes decides about raising or lowering the grade.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The preferred method of compensating arrears resulting from the absence of a student during classes is to take up classes with another group. If this is not possible, individual work depending on arrears will be asked.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

absence

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. German R.M., “Powder Metallurgy Science”, MPIF, (1994).
 2. ShattW., Wieters K.P., “Powder Metallurgy Processing and Materials”, EPMA, (1997).
 3. German R.M., " Sintering Theory & Practice", EPMA, (2005)
 4. Nowacki J., “Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną”, WNT-Warszawa, (2005).
 5. German R.M., “Powder Metallurgy & Particulate Materials Processing”, EPMA, (2007).
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • An experimental study of aluminum alloy matrix composite reinforced SiC made by hot pressing method — Badania kompozytu na osnowie stopu aluminium wzmacnianego SiC otrzymanego metodą prasowania na gorąco / M. SUŚNIAK, J. KARWAN-BACZEWSKA, J.Dutkiewicz, M. Actis Grande, M. Rosso // Archives of Metallurgy and Materials, ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2B, s. 1523–1527. — Bibliogr. s. 1527
 • Effect of boron sinter-aid on the microstructure and properties of austenitic stainless steel-TiB2 composites — Wpływ dodatku boru na mikrostrukturę i właściwości kompozytów stal austenityczna-TiB2 / I. Sulima, L. Jaworska, J. KARWAN-BACZEWSKA // Archives of Metallurgy and Materials, ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 4, s. 2619–2624. — Bibliogr. s. 2624
 • Processing and properties of Distaloy SA sintered alloys with boron and carbon — Wytwarzanie i właściwości spiekanych stopów Distaloy SA z dodatkiem boru i węgla / J. KARWAN-BACZEWSKA // Archives of Metallurgy and Materials , ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 41–45. — Bibliogr. s. 44–45
  *Processing and properties of Distaloy SA sintered alloys with boron and carbon, J. KARWAN-BACZEWSKA
  , Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 41–45
 • Structure investigation of ball milled composite powder based on AlSi5Cu2 alloy chips modified by SiC particles, M. SUŚNIAK, J. KARWAN-BACZEWSKA, J. Dutkiewicz, M. Actis Grande, M. Rosso, Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2013 vol. 58 iss. 2, s. 437–441
  *The properties of Fe−Ni−Mo−Cu−B materials produced via liquid phase sintering, J. KARWAN-BACZEWSKA, Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2011 vol. 56 iss. 3, s. 789–796
Informacje dodatkowe:

absence