Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metal forming
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-1-715-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Lecture covers: stress strain relations for metals, methods of material properties testing, mathematical approximations and theoretical models of the real materials, Yield criteria, hot and cold deformations, stress and strain state and strain rates during metal forming processes, simple methods of process work and force estimation, methods of metal forming processes analysis

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows models of real materials and its characteristics MTN1A_W03, MTN1A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student knows the metal forming processes and understands its connections with the stress and strain state MTN1A_W08, MTN1A_W03 Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student understands formability limits in metal forming processes MTN1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student can calculate the energy consumption during metal forming processes MTN1A_U10 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows models of real materials and its characteristics + - - - - - - - - - -
M_W002 Student knows the metal forming processes and understands its connections with the stress and strain state + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student understands formability limits in metal forming processes - - - + - - - - - - -
M_U002 Student can calculate the energy consumption during metal forming processes - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Lectures:

ntroduction – fundamental definitions, stress, strain, strain rate, energy.
Yield criteria – Huber Mises Hencky and Tresca
Stress strain relations for metals, methods of testing, mathematical approximations, models of the real materials.
Hot and cold deformations.
Methods of metal forming processes analysis
Fundamentals of processes: rolling, drawing, extrusion, forging, deep drawing, stress and strain schemes in processes,
Plasticity and brittleness of materials, charts of mechanical state of materials and limits of material formability in processes.
Friction problems in metal forming processes.
Simple methods of process work and force estimation.

Ćwiczenia projektowe (30h):
laboratory experiments

experimental determination of stress and strains, material strengthening analysis
calculations of elastic – plastic flow boundary and calculations of processes work and forces,
experimental analysis of metal flow in forming processes,
experimental determination of formability limits of material in metal forming processes,
force parameters and temperature measurements during cold wire drawing,
force and torque measurements during cold rolling,
identification of metal-tool friction coefficient

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

test

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

score from test

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

participation in classes with other groups, colloquium

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

T.Z. Blazynski: Plasticity and Modern Metal-Forming Technology, Springer
B. Avitzur: Handbook of metal-forming processes, Willey
O. Hoffman, G. Sachs: Introduction to the theory of plasticity for engineers, McGraw-Hill

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

K. Żaba, A. Mamala: Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych, Walcownictwo i ciągarstwo, Wyd. AGH

Informacje dodatkowe:

-