Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-614-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Kowalski Włodzimierz (wkowalsk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia oraz rozwiązania technologiczne stosowane w ochronie środowiska. MBM1A_W12, MBM1A_W14, MBM1A_W13, MBM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna rodzaje oraz posida wiedzę na temat możliwości wykorzystania odnawialnych zasobów i źródeł energii. MBM1A_W12, MBM1A_W14, MBM1A_W13, MBM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Posiada wiedzę na temat stosowanych technologii oraz urządzeń w układach oczyszczania wody. MBM1A_W12, MBM1A_W14, MBM1A_W13, MBM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W004 Posiada wiedzę na temast stosowanych technologii oraz urządzeń w układach oczyszczania spalin. MBM1A_W12, MBM1A_W14, MBM1A_W13, MBM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W005 Posiada wiedzę na temat metod, układów i urządzeń służących do pozyskiwania energii z wiatru, słońca i wody oraz źródeł geotermanych. MBM1A_W12, MBM1A_W14, MBM1A_W13, MBM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W006 Posiada wiedzę na temat metod, technologii i urządzeń stosowanych do przetwarzania oraz pozyskiwania enegrii z biomasy, w tym do produkcji biopaliw oraz zgazowania. MBM1A_W12, MBM1A_W14, MBM1A_W13, MBM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi identyfikować rodzaje zanieczyszczeń (wody i powietrza) powstających w procesach produkcyjnych oraz działalnosci człowieka, dokonac ich podstawowej analizy oraz zaproponować układ wraz z urządzeniami do realizacji procesu ich oczyszczania. MBM1A_U10, MBM1A_U11, MBM1A_U01, MBM1A_U22, MBM1A_U02, MBM1A_U27 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi przeprowadzić podstawową analizę możliwości wykorzystania odnawialnego źródła energii oraz zaproponować układ i rozwiązanie jej realizacji. MBM1A_U10, MBM1A_U11, MBM1A_U01, MBM1A_U22, MBM1A_U02, MBM1A_U27 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U003 Potrawi zanalizować możliwość i zasadność energetycznego wykorzystajnia biomasy, oraz zaproponować koncepcję realizacji takiego układu. MBM1A_U10, MBM1A_U11, MBM1A_U01, MBM1A_U22, MBM1A_U02, MBM1A_U27 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Studenci posiadają świadomość istotności pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszania negatywnego wpływu działalności człowieka i techniki na środowisko w kontekście zrównoważonego rozwoju. MBM1A_K02, MBM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 26 0 14 20 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia oraz rozwiązania technologiczne stosowane w ochronie środowiska. + + + - - - - - - - -
M_W002 Zna rodzaje oraz posida wiedzę na temat możliwości wykorzystania odnawialnych zasobów i źródeł energii. + + + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat stosowanych technologii oraz urządzeń w układach oczyszczania wody. + + + - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę na temast stosowanych technologii oraz urządzeń w układach oczyszczania spalin. + + + - - - - - - - -
M_W005 Posiada wiedzę na temat metod, układów i urządzeń służących do pozyskiwania energii z wiatru, słońca i wody oraz źródeł geotermanych. + + + - - - - - - - -
M_W006 Posiada wiedzę na temat metod, technologii i urządzeń stosowanych do przetwarzania oraz pozyskiwania enegrii z biomasy, w tym do produkcji biopaliw oraz zgazowania. + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi identyfikować rodzaje zanieczyszczeń (wody i powietrza) powstających w procesach produkcyjnych oraz działalnosci człowieka, dokonac ich podstawowej analizy oraz zaproponować układ wraz z urządzeniami do realizacji procesu ich oczyszczania. + + + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić podstawową analizę możliwości wykorzystania odnawialnego źródła energii oraz zaproponować układ i rozwiązanie jej realizacji. + + + - - - - - - - -
M_U003 Potrawi zanalizować możliwość i zasadność energetycznego wykorzystajnia biomasy, oraz zaproponować koncepcję realizacji takiego układu. + + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Studenci posiadają świadomość istotności pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszania negatywnego wpływu działalności człowieka i techniki na środowisko w kontekście zrównoważonego rozwoju. + + + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 11 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 42 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):

1. Pojęcia ogólne. System. Ekologia. Ekoenergetyka. Zrównoważony rozwój. Sedymentacja. Podstawy mechaniki układów dwufazowych.
2. Opis uziarnienia fazy stałej zawiesin.
3. Urządzenia inżynierii ochrony powietrza:
a. – Suche urządzenia odpylające
b. – Mokre urządzenia odpylające
c. – Filtracyjne urządzenia odpylające
d. – Elektrostatyczne urządzenia odpylające
e. – Redukcja zanieczyszczeń gazowych
4. Urządzenia inżynierii ochrony wody:
a. – Struktura ciągu urządzeń w inżynierii ochrony wody
b. – Mechaniczne urządzenia do oczyszczania zawiesin
b. – Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
c. – Biologiczne i chemiczne oczyszczanie wody
5. Sedymentacja
a. – Nowoczesne urządzenia do oczyszczania wody – osadniki wielostrumieniowe
b. -Obliczanie efektywności urządzeń sedymentacyjnych
6. Odnawialne źródła energii
7. Urządzenia wykorzystujące energię słoneczną
8. Urządzenia wykorzystujące energię wiatru
9. Urządzenia wykorzystujące energię ciepła ziemi
10. Urządzenia, zastosowania i wykorzystania energii biomasy:
a. Urządzenia wykorzystujące energię biomasy
b. Produkcja paliwa z biomasy

Ćwiczenia audytoryjne (0h):

1. Właściwości zawiesin: obliczanie prędkości opadania ziarna pyłu w powietrzu i w wodzie dla opływu laminarnego, przejściowego i turbulentnego, obliczanie prędkości opadania ziarna bez wstępnych założeń odnośnie rodzaju opływu, obliczanie parametrów logarytmiczno-normalnego rozkładu prędkości ziaren, obliczanie rozkładów wielkości ziaren dla rozkładu logarytmiczno-normalnego,
2. Oczyszczanie wody – urządzenia sedymentacyjne: obliczanie obciążenia powierzchniowego w osadnikach, obliczanie efektywności sedymentacji w osadnikach,
3. Oczyszczanie gazów i spalin: obliczanie cyklonów i innych suchych urządzeń odpylających, obliczanie mokrych urządzeń odpylających, obliczanie urządzeń filtracyjnych i elektrostatycznych
4. Obliczanie kolektorów słonecznych
5. Obliczanie doboru pomp ciepła
6. Obliczanie wiatraków
7. Obliczanie układów kogeneracji
8. Obliczanie urządzeń do wykorzystywania biomasy.
9. Oprogramowanie komputerowe do obliczeń wykorzystania odnawialnych źródeł energii – RetScreen

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

1. Oznaczanie właściwości zawiesin – badanie uziarnienia – waga sedymentacyjna i IPS
2. Odpylanie gazu z wykorzystaniem elektrofiltrów – laboratorium elektrofiltrów
3. Odnawialne źródła energii – pracownia odnawialnych źródeł energii – zajęcia w ZSE
4. Oprogramowanie Bio-Win – modelowanie procesu biologicznego oczyszczania ścieków
5. Instalacja mokrego odsiarczania spalin – wyjazd do EC Jaworzno – zajęcia terenowe
6. Urządzenia oczyszczania wody w Zakładzie Uzdatniania Wody – zajęcia terenowe
7. Gazyfikacja Biomasy

Ćwiczenia projektowe (20h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia z zaliczenia i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Tytko R.: Odnawialne źródła energii, OWG, wyd. 3, Warszawa 2009
2. Odnawialne i niekonwencjonalne Źródła energii. Poradnik. Wyd. Tarbonus, Tarnobrzeg 2008
3. Wiśniewski G. i in.: Kolektory słoneczne Wyd. MEDIUM, Warszawa 2010
4. Oszczak W.: Ogrzewanie domów z zastosowaniem pomp ciepła, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009
5. Ligus M.: Efektywność inwestycji w odnawialne Źródła energii. Analiza kosztów i korzyści. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2010
6. Piotrowski R. Dominiak P.: Budowa domu pasywnego. Krok po kroku. Wyd. Przewodnik Budowlany, , Warszawa 2008
7. Lewandowski W.M.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wyd. 4, WNT, Warszawa 2007
8. Zawadzki M.: Kolektory słoneczne, pompy ciepła, na tak. Wyd. Polska Ekologia, 2003
9. Klugmann-Radziemska E.: Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009
10. Czekalski D.: „Słoneczne instalacje grzewcze”, Warszawa, 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak