Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Człowiek w środowisku technicznym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-709-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Wiciak Jerzy (wiciak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z aspektem człowieka w środowisku technicznym MBM1A_W17, MBM1A_W15 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W002 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem. MBM1A_K02, MBM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla aspektu człowieka w środowisku technicznym oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia poza techniczne MBM1A_U10, MBM1A_U17, MBM1A_U01
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zadania zespołowego MBM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z aspektem człowieka w środowisku technicznym + - - - - + - - - - -
M_W002 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla aspektu człowieka w środowisku technicznym oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia poza techniczne + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zadania zespołowego + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

Uwarunkowania historyczne, jak to było dawniej (Historical context from the beginning up to 20th century) – 2 h
Podejście współczesne, system człowiek – środowisko techniczne (Contemporary approach, notions and basic properties of the man – technical environment “TE” system) – 2 h
Wpływ techniki na zachowania społeczne i indywidualne (How TE affects individual and social behaviour) – 2 h
Adaptacja, czy także współtworzenie kultury? (Acculturation – could engineers be culture makers too?) – 2 h
Pozycja inżyniera we współczesnym społeczeństwie – możliwości i wyzwania (Status of an engineer in contemporary society – opportunities and challenges) – 2 h
Czy rozwój technologii wyklucza społeczeństwo dobrobytu? (Hi-tech and welfare state. Is it already possible?) – 2 h
Podmiotowość człowieka w środowisku technicznym (Subjectivity of man in TE) – 2 h
Kulturotwórcza czy nie? Relacje techniki i kultury (Culture in the age of technology. Mismatch or synergy?) – 2 h
Relacje międzyludzkie, a rzeczywistości wirtualne – substytut czy rozszerzenie? (Interpersonal relations in the face of virtual realities – substitute or extension?) – 2 h
Kreatywność, jak ją stymulować? (Creativity, how could it be stimulated?) – 2 h
Hipermedia, nieograniczona komunikacja w przestrzeni wirtualnej (Hypermedia, illimitable communication in virtual space) – 2 h
Problemy psychologiczne wywołane rozwojem techniki (Psychological problems triggered by technical expansion) – 2 h
Zasady zrównoważonego rozwoju (Principles of sustainable development) – 2 h
Problemy zdrowotne, technicyzacja medycyny (Health protection and technical aided medicine) – 2 h
Nieco futurologii (A bit of futurology) – 2 h

Zajęcia seminaryjne (10h):

…………

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z egzaminu oraz projektu z wagą 20:80

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych aspektów technicznych i inżynierskich.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kowal E.: Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii: Warszawa PWN, 2002.
2. Postman N.: Technopol. Triumf techniki nad kulturą: Warszawa 2004.
3. Tadeusiewicz R.: Społeczność internetu: Warszawa Exit 2002.
4. Kaku M.: Wizje, czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku: Warszawa Prószyński i S-ka, 2000.
5. DeMarco, T., Lister T.: Czynnik ludzki: skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły: Warszawa WNT, 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak