Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Tunnelling machines
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-716-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kotwica Krzysztof (kotwica@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Machines and equipment used for the drilling of galleries and tunnels will be described. There were also the types of tunnel lining and trenchless methods for mini and micro tunnels drilling presented

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knowledge of theoretical backgrounds of mining cohesive rocks and soil in the context of selecting mining machines and technologies MBM1A_W11 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Knowledge of basic roadheading and tunnelling techniques MBM1A_W11 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Knowledge of construction and operating principles of roadheaders, drilling and bolting machines, loading and hauling installations and supports using in roadways and tunnels MBM1A_W11, MBM1A_W10 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Can identify and describe the equipment and machinery used in the process of tunnel and roadways excavation MBM1A_U01, MBM1A_U22 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt
M_U002 Can choose the method of mining and drilling for selected roadways mining and geological conditions MBM1A_U10, MBM1A_U01, MBM1A_U08, MBM1A_U07 Prezentacja,
Projekt
M_U003 Can choose and complete the basic components of the roadways complex for selected mining and geological conditions MBM1A_U01, MBM1A_U08, MBM1A_U07 Prezentacja,
Projekt
M_U004 Able to develop and present the held messages as computer multimedia presentation MBM1A_U07, MBM1A_U09 Prezentacja,
Projekt
M_U005 Able to determine the economic and production effects of designed machines complex MBM1A_U01, MBM1A_U08, MBM1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Understands the need to deepen their knowledge in the field of mechanization of mining related works MBM1A_K06, MBM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 It is prepared to work in a team and exchange of experience in mining machinery and equipment MBM1A_K06, MBM1A_K01, MBM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knowledge of theoretical backgrounds of mining cohesive rocks and soil in the context of selecting mining machines and technologies + - - - - - - - - - -
M_W002 Knowledge of basic roadheading and tunnelling techniques + - - - - - - - - - -
M_W003 Knowledge of construction and operating principles of roadheaders, drilling and bolting machines, loading and hauling installations and supports using in roadways and tunnels + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Can identify and describe the equipment and machinery used in the process of tunnel and roadways excavation - - - - - + - - - - -
M_U002 Can choose the method of mining and drilling for selected roadways mining and geological conditions + - - - - + - - - - -
M_U003 Can choose and complete the basic components of the roadways complex for selected mining and geological conditions + - - - - + - - - - -
M_U004 Able to develop and present the held messages as computer multimedia presentation - - - - - + - - - - -
M_U005 Able to determine the economic and production effects of designed machines complex + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Understands the need to deepen their knowledge in the field of mechanization of mining related works + - - - - + - - - - -
M_K002 It is prepared to work in a team and exchange of experience in mining machinery and equipment + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
The course explores the state of the modern mining techniques for roadways and tunnels

Classification of roadways and tunnels depending on their function and dimensions. Theoretical backgrounds of mining cohesive rocks and soil in the context of selecting mining machines and technologies. Basic roadways and tunnelling techniques. Conventional mining techniques based on the MW method. Roadheaders- construction and operating principles. Special –purpose roadheaders- construction and operating principles. Microtunnelling machines and technologies. Loading and hauling installations. Bolting types used for roof support and bolting machines and technologies. Methodology of selecting the roadheading and tunnelling machines and techniques

Zajęcia seminaryjne (10h):
Construction and operating principles of drilling, bolting and loading machines, roadheaders and tunneling machines

Construction and operating principles of drilling bolting and loading machines, haulage trucks and conveyers systems. Construction and operating principles of roadheaders and TBM’s. Construction and operating principles of microtunneling machines. Selection of mining machines and methods depending on parameters of roadways and tunnels. Structural and material analysis of selected support structures in roadways, tunnels and microtunnels. Video presentation of selected tunnel projects using roadheaders and TBM’s.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Average mark from laboratory and seminar courses and made by a student project of roadway/tunnel or selected tunnel machine.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Completion of the laboratory and seminar courses and participation in the teaching field classes. Implementation of the project.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, J. Reś, N.C. Dey: “Specialized equipment for mining industry”. Capital Publishing Company, New Delhi-Kolkata, 2014
P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, A. Klich, K. Krauze, J. Reś, K. Pawlik: “Niekonwencjonalne techniki urabiania skał”. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1998
P.Gospodarczyk, K. Kotwica, Kalukiewicz A., Klich A., K. Pawlik: Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego, Wyrobiska korytarzowe i szybowe w górnictwie. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1999
P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, J. Reś: “Maszyny i urządzenia do specjalnych robót podziemnych”. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 2003
Jonak J.: Urabianie skał głowicami wielonarzędziowymi. WN Śląsk, Katowice 2001.
Kotwica K., Klich A.: Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych. ITG KOMAG, Gliwice 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, J. Reś, N.C. Dey: “Specialized equipment for mining industry”. Capital Publishing Company, New Delhi-Kolkata, 2014
Kotwica K., Klich A.: Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych. ITG KOMAG, Gliwice 2011
P.Gospodarczyk, K. Kotwica, Kalukiewicz A., Klich A., K. Pawlik: Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego, Wyrobiska korytarzowe i szybowe w górnictwie. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1999

Informacje dodatkowe:

You can have no more than one unexcused absence from deminars. Checked for the presence of the lectures – required at least 2/3 of student’s attendance