Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki informatyczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-104-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wprowadzenie studenta w problematykę budowy i użytkowania współczesnych systemów informatycznych,
zapoznanie z podstawami programowania w językach C oraz C++.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna rolę systemów operacyjnych. Zna współczesne systemy operacyjne. Zna charakterystykę systemów Posix na przykładzie Unix/Linux. Zna podstawowe zasady funkcjonowania systemów Unix. Wie jak zarządzać zasobami konta, procesami. MBM1A_W05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna budowę, modele topologie i zasady funkcjonowania sieci komputerowych. Wie co to jest Internet i zna jego podstawowe usługi. Ma świadomość zagrożeń bezpieczeństwa danych. MBM1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Posiada wiedzę o sposobach tworzenia oprogramowania. Zna rolę i zasady tworzenia algorytmów. Potrafi scharakteryzować kompilatory, interpretery. Zna paradygmaty programowania strukturalnego, obiektowego i funkcyjnego. MBM1A_W05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna elementy składowe języków programowania ANSI C i C++. Zna ich składnię i semantykę. MBM1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie się posługiwać się systemami wielodostępnymi na przykładzie Linuxa. Umie zarządzać procesami, rozpoznać otoczenie, dobrać właściwe oprogramowanie terminalowe do pracy z systemami unixowymi. MBM1A_U09, MBM1A_U01, MBM1A_U07 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie stworzyć, skompilować i przeprowadzić debugowanie prostego programu w języku C. Umie zastosować funkcje biblioteczne (standardowe i rozszerzające) we własnych programach. MBM1A_U09, MBM1A_U01, MBM1A_U07 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Umie definiować struktury danych, pobierać, przetwarzać i prezentować dane użytkownika. MBM1A_U09, MBM1A_U01, MBM1A_U07 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Umie napisać program z użyciem języka C++. Umie zbudować klasę, potrafi posłużyć się mechanizmami dziedziczenia i polimorfizmu. Umie zdefiniować operatory użytkownika i posłużyć się szablonami STL. MBM1A_U09, MBM1A_U01, MBM1A_U07 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Umie dobrać właściwy język programowania stosownie do wymagań systemowych i użytkownika. MBM1A_U09, MBM1A_U01, MBM1A_U07 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi rozpoznać i ocenić przydatność narzędzi informatycznych spośród współcześnie dostępnych. MBM1A_K06, MBM1A_K03, MBM1A_K01, MBM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna rolę systemów operacyjnych. Zna współczesne systemy operacyjne. Zna charakterystykę systemów Posix na przykładzie Unix/Linux. Zna podstawowe zasady funkcjonowania systemów Unix. Wie jak zarządzać zasobami konta, procesami. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna budowę, modele topologie i zasady funkcjonowania sieci komputerowych. Wie co to jest Internet i zna jego podstawowe usługi. Ma świadomość zagrożeń bezpieczeństwa danych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę o sposobach tworzenia oprogramowania. Zna rolę i zasady tworzenia algorytmów. Potrafi scharakteryzować kompilatory, interpretery. Zna paradygmaty programowania strukturalnego, obiektowego i funkcyjnego. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna elementy składowe języków programowania ANSI C i C++. Zna ich składnię i semantykę. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie się posługiwać się systemami wielodostępnymi na przykładzie Linuxa. Umie zarządzać procesami, rozpoznać otoczenie, dobrać właściwe oprogramowanie terminalowe do pracy z systemami unixowymi. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie stworzyć, skompilować i przeprowadzić debugowanie prostego programu w języku C. Umie zastosować funkcje biblioteczne (standardowe i rozszerzające) we własnych programach. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie definiować struktury danych, pobierać, przetwarzać i prezentować dane użytkownika. - - + - - - - - - - -
M_U004 Umie napisać program z użyciem języka C++. Umie zbudować klasę, potrafi posłużyć się mechanizmami dziedziczenia i polimorfizmu. Umie zdefiniować operatory użytkownika i posłużyć się szablonami STL. - - + - - - - - - - -
M_U005 Umie dobrać właściwy język programowania stosownie do wymagań systemowych i użytkownika. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi rozpoznać i ocenić przydatność narzędzi informatycznych spośród współcześnie dostępnych. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 113 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. Systemy operacyjne. Systemy Posix. System Linux. Dystrybucje. Konta. Praca zdalna. Podstawowe polecenia systemu operacyjnego Unix/Linux. Biblioteki i narzędzia dla administratorów, programistów i użytkowników.

 2. Protokoły i usługi sieciowe. Wykorzystanie i tworzenie zasobów internetu. Sieciowe systemy Operacyjne, Systemy czasu rzeczywistego. Zdalna administracja. Bezpieczeństwo sieci komputerowych.

 3. Arytmetyka komputerów. Reprezentacja informacji w komputerze. Zapis binarny, ósemkowy, szesnastkowy. Kod ISO, ASCII, Unicode.

 4. Podstawy programowania w języku C – składnia języka, typy danych, zmienne, instrukcje, operatory, funkcje, makrodefinicje, preprocesor, wejście/wyjście.

 5. Struktury danych, komunikacja z użytkownikiem, projekt i implementacja algorytmu
  rozwiązania problemu informatycznego. Funkcje biblioteczne, struktury dynamiczne i
  algorytmy sortowania i optymalizacji.

 6. Podstawy programowania w języku C++, Cechy programowania obiektowego. Strumienie. Przeładowanie funkcji, Adresy do funkcji. referencje.

 7. Programowanie obiektowe. Klasy, dziedziczenie, polimorfizm. Mechanizm wyjątków.

 8. Przeładowanie operatorów. Szablony funkcji i klas. Biblioteki STL.

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

Nabycie praktycznych umiejętności z poniższych grup zagadnień:

Posługiwanie się wielodostępnymi sieciowymi systemami operacyjnymi
System operacyjny Linux. Wykorzystanie terminali dostępowych, konta i ich bezpieczeństwo, podstawowe polecenia systemu operacyjnego. Operacje na systemie plikowym, zarządzanie zasobami, archiwizacja. Wykorzystanie systemu wzorców nazw, strumieni i potoków.

Sieci komputerowych oraz usług sieci Internet
Poznanie budowy i działania sieci komputerowych. Rozpoznanie architektury sieci oraz adresowania i podstawowych usług TCP/IP. Wykorzystanie oprogramowania narzędziowego do wykorzystania i zarządzania administracji standardowych usług sieciowych (www, ftp, scp, e-mail). Tworzenie i konserwacja własnej strony WWW.

Programowanie strukturalne w języku C
Budowa programu. Wyprowadzanie sformatowanych tekstów. Dane, wyrażenia, stałe, zmienne, typy.. Operatory i wyrażenia. Instrukcje warunkowe, pętle, instrukcje wielokrotnego wyboru. Funkcje, argumenty, przekazywanie argumentów. Tablice. Algorytmy wyszukiwania, sortowania. Argumenty wywołania programu. Losowanie. Struktury i unie. Tworzenie bibliotek.

Programowanie obiektowe w języku C++
Nowe typy dachy w C++. Strumienie wejścia/wyjścia. Wskaźniki i referencje. Wskaźniki do funkcji. Tablice wielowymiarowe. Klasy. Dziedziczenie. Polimorfizm. Przeładowanie operatorów. Tworzenie szablonów funkcji oraz klas. Wykorzystanie składników biblioteki STL. Implementacja mechanizmów obsługi wyjątków. Tworzenie programów do rozwiązywania prostych problemów matematycznych i fizycznych, do analizy tekstów, do prostych obliczeń z wykorzystaniem bibliotek użytkowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane z użyciem komputera – omawiane zagadnienia są ilustrowane z użyciem środowiska IDE poprzez praktyczne przykłady odnoszące się do prezentowanych zagadnień. Przykłady te powstają również z interakcji prowadzącego ze studentami podczas wykładu.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Podczas ćwiczeń laboratoryjnych studenci rozwiązują indywidualnie otrzymane od prowadzącego zadania i są na bieżąco konsultowani przez prowadzącego zajęcia tak, aby otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wszystkich zadań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z zaliczenia laboratoriów i kolokwium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Rozwiązanie zadań z ćwiczeń laboratoryjnych, na których student był nieobecny na następnych zajęciach lub w innym terminie w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa znajomość obsługi komputera.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Sikorski W. : Podstawy Technik Informatycznych. PWN. Warszawa 2006.
Wojciechowski A. : Usługi w sieciach informatycznych. Wyd. MIKOM. Warszawa 2006.
Kernighan B.W. , Richtie D.M. : Język ANSI C. WNT, Warszawa, 2004.
Grębosz J. : Symfonia C++. Wyd Edition. Kraków 2006.
Grębosz J. : Opus Magnum C++. Wyd Edition. Kraków 2018.
Banaś M.: Techniki Informatyczne. Przewodnik do ćwiczeń, Kraków 2016 i późn. (cykliczne materiały dla studentów WIMiR)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Banaś M.: Techniki Informatyczne. Przewodnik do ćwiczeń, Kraków 2016 i późn. (cykliczne materiały dla studentów WIMiR).
Banaś M., Marczakowski P.: Oprogramowanie komputerowe do projektowania zbiorników niskociśnieniowych na podstawie normy API 620. Studencka Sesja Naukowa, AGH, Kraków 1997
Banaś M., Migdalski J.: Automatyzacja procesu badań potencjometrycznych z użyciem wielokanałowego, skompu-teryzowanego zestawu pomiarowego. Zeszyty Naukowe AGH, s. Mechanika, Kraków 2000, tom 19, 271-284.
Banaś M. Obtaining parameters of granulometric characteristics of suspension with usage computer controlled sedimentation balance. Vìsnik Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs`ka polìtehnìka” . ISSN 0321-0499. Komp’ûternì sistemi proektuvannâ. 2004 no. 501, s. 62–68
Banaś M. Computer simulations of the sedimentation process. Vidavnictvo Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs’ka polìtehnìka”. 2004. Pp. 244–247. Lviv.
Banaś M. Theoretical analysis and investigations of properties on non-grain suspensions used in design and exploitation of lamella sedimentation tanks. AGH. Kraków 2013.

Informacje dodatkowe:

Możliwość wcześniejszego zaliczenia laboratoriów na podstawie wyniku realizacji indywidualnego zadania oraz przedstawieniu własnych osiągnięć.