Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie obróbki bezubytkowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-305-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Szostak Janusz (szostak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu student powinien uzyskać podstawową wiedzę w zakresie technologii przeróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych. Ponadto powinien się zapoznać z budową maszyn i urządzeń wykorzystywanych w w/w technologiach.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie wytwarzania maszyn i urządzeń przeróbki plastycznej metali, proszków spiekanych i tworzyw sztucznych MBM1A_W10 Egzamin
M_W002 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń przeróbki plastycznej oraz zużyciem i regeneracją narzędzi MBM1A_W11 Egzamin
M_W003 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie technologii i konstrukcji maszym przeróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych , ze szczególnym uwzględnienie ograniczenia energochłonności i negatywnego odddziaływania na środowisko MBM1A_W13 Egzamin
M_W004 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze nowych materiałów konstrukcyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem kompozytów) , nowych metod projektowaniaprocesów obróbki bezubytkowej , technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych MBM1A_W14 Egzamin
M_W005 ma podstawową wiedzę o cyklu życia maszyn i urządzeń przeróbki plastycznej MBM1A_W15 Egzamin
M_W006 ma szczegółową wiedzę związaną z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją podstawowych maszyn i urządzeń bezubytkowej przeróbki metali i tworzyw sztucznych MBM1A_W12 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, typowego dla inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania w odniesieniu do procesów obróbki bezubytkowej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia MBM1A_U23 Kolokwium
M_U002 potrafi stosować praktycznie metody i narzędzia projektowania konstrukcyjnego, technologicznego i materiałowego produktów, układów mechanicznych i systemów wytwórczych bezubytkowej przeróbki metali i tworzyw sztucznych MBM1A_U25 Kolokwium
M_U003 potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie lub proces przeróbki bezubytkowej używając właściwych metod, technik i narzędzi MBM1A_U26 Kolokwium
M_U004 potrafi projektować i konstruować elementy maszyn i układy mechaniczne maszyn realizujących procesy obróbki bezubytkowej, z wykonaniem obliczeń wytrzymałościowych i graficzną prezentacją wyników prac inżynierskich w tym zakresie, z wykorzystaniem zaawansowanych metod komputerowego wspomagania projektowania CAD MBM1A_U27 Kolokwium
M_U005 potrafi projektować procesy technologiczne wytwarzania i technologie bezubytkowych procesów materiałowych w celu uzyskania bądź kształtowania produktów, ich struktury i własności, z wykorzystaniem zaawansowanych metod komputerowego wspomagania wytwarzania CAM oraz zna zasady projektowania systemów wytwórczych MBM1A_U28 Kolokwium
M_U006 potrafi praktycznie stosować wiedzę w zakresie technologii i konstrukcji maszyn realizujących procesy obróbki bezubytkowej oraz systemów eksploatacji służących ich niezawodności i bezpieczeństwu MBM1A_U24 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności działań inżynierskich zwłaszcza na środowisko i bezpośrednie otoczenie MBM1A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 ma świadomość ważności działań zespołowych MBM1A_K04 Prezentacja
M_K003 rozumie potrzeby i umiejętności precyzyjnego i zrozumiałego przekazywania osiągnięć swoich działań MBM1A_K06 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie wytwarzania maszyn i urządzeń przeróbki plastycznej metali, proszków spiekanych i tworzyw sztucznych + - - - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń przeróbki plastycznej oraz zużyciem i regeneracją narzędzi + - - - - - - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie technologii i konstrukcji maszym przeróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych , ze szczególnym uwzględnienie ograniczenia energochłonności i negatywnego odddziaływania na środowisko + - - - - - - - - - -
M_W004 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze nowych materiałów konstrukcyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem kompozytów) , nowych metod projektowaniaprocesów obróbki bezubytkowej , technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych + - - - - - - - - - -
M_W005 ma podstawową wiedzę o cyklu życia maszyn i urządzeń przeróbki plastycznej + - - - - - - - - - -
M_W006 ma szczegółową wiedzę związaną z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją podstawowych maszyn i urządzeń bezubytkowej przeróbki metali i tworzyw sztucznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, typowego dla inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania w odniesieniu do procesów obróbki bezubytkowej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia - + + - - - - - - - -
M_U002 potrafi stosować praktycznie metody i narzędzia projektowania konstrukcyjnego, technologicznego i materiałowego produktów, układów mechanicznych i systemów wytwórczych bezubytkowej przeróbki metali i tworzyw sztucznych - + + - - - - - - - -
M_U003 potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie lub proces przeróbki bezubytkowej używając właściwych metod, technik i narzędzi - + + - - - - - - - -
M_U004 potrafi projektować i konstruować elementy maszyn i układy mechaniczne maszyn realizujących procesy obróbki bezubytkowej, z wykonaniem obliczeń wytrzymałościowych i graficzną prezentacją wyników prac inżynierskich w tym zakresie, z wykorzystaniem zaawansowanych metod komputerowego wspomagania projektowania CAD - + + - - - - - - - -
M_U005 potrafi projektować procesy technologiczne wytwarzania i technologie bezubytkowych procesów materiałowych w celu uzyskania bądź kształtowania produktów, ich struktury i własności, z wykorzystaniem zaawansowanych metod komputerowego wspomagania wytwarzania CAM oraz zna zasady projektowania systemów wytwórczych - + + - - - - - - - -
M_U006 potrafi praktycznie stosować wiedzę w zakresie technologii i konstrukcji maszyn realizujących procesy obróbki bezubytkowej oraz systemów eksploatacji służących ich niezawodności i bezpieczeństwu - + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności działań inżynierskich zwłaszcza na środowisko i bezpośrednie otoczenie - + + - - - - - - - -
M_K002 ma świadomość ważności działań zespołowych - + + - - - - - - - -
M_K003 rozumie potrzeby i umiejętności precyzyjnego i zrozumiałego przekazywania osiągnięć swoich działań - + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
Wykłady

Ogólna charakterystyka technologii przeróbki plastycznej metali i zakres ich stosowania. Rodzaje procesów przeróbki plastycznej – kucie, walcowanie na gorąco i zimno, ciągnienie, tłoczenie.
Budowa i rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń przeróbki plastycznej. Podstawowe uwarunkowania i trendy ich rozwoju.
Techniczne aspekty zapewnienia jakości wyrobów w procesach przeróbki plastycznej.
Rola i znaczenie automatyzacji w procesach przeróbki plastycznej metali. Monitorowanie stanu przebiegu procesu i konstrukcji urządzeń technologicznych.
Metalurgia proszków. Podstawy wytwarzania, formowania i spiekania proszków metali. Perspektywy i tendencje rozwoju tej technologii.
Podstawowe technologie i urządzenia przeróbki tworzyw sztucznych i kompozytów.
Matematyczne modelowanie i symulacja procesów przeróbki plastycznej.

Ćwiczenia audytoryjne (14h):
Ćwiczenia audytoryjne

Wyznaczanie geometrycznych, kinematycznych i siłowych parametrów procesów przeróbki plastycznej.
Wybór optymalnego rodzaju procesu dla konkretnego wyrobu.
Analiza możliwości technicznych stwarzanych przez nowe technologie.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
Cwiczenia laboratoryjne

Przedstawienie wybranych procesów przeróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych.
Szczegółowy opis narzędzi wykorzystywanych w danej technologii produkcji.
Modelowe badania płynięcia metalu i pomiar obciążeń w procesach przeróbki plastycznej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych:
- obecność (dopuszczalne są tylko nieobecności usprawiedliwione)
- uzyskanie pozytywnej oceny z każdego kolokwium
- w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z kolokwium student ma prawo do dwóch popraw oceny

Warunki uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych:
- obecność (dopuszczalne są tylko nieobecności usprawiedliwione)
- zaliczenie sprawozdań
- uzyskanie pozytywnej oceny z każdego kolokwium
- w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z kolokwium student ma prawo do dwóch popraw oceny

Warunki dopuszczenia do egzaminu:
- uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń audytoryjnych
- uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych

Warunki uzyskania zaliczenia z modułu:
- uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń audytoryjnych
- uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych
- uzyskanie oceny pozytywnej z pisemnego egzaminu zaliczającego wiedzę teoretyczną przedstawioną w czasie wykładów

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną, która jest wyliczana w następujący sposób:

OK = 0,4 x OE + 0,3 x OL + 0,3 x OA

oznaczenia:
OK – ocena końcowa,
OE – ocena z egzaminu,
OL – ocena z ćwiczeń laboratoryjnych,
OP – ocena z ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student może odrobić laboratorium z inną grupą lub w terminie ustalonym przez prowadzącego. Jeśli w/w tryb jest nie możliwy student indywidualnie ustala formę zaliczenia nieobecności z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Sińczak J. (red): Podstawy procesów przeróbki plastycznej Wyd. Naukowe „Akapit” Kraków 2010
2. Gabryszewski Z. Gronostajski J.: Mechanika procesów obróbki plastycznej. PWN W-wa 1991
3. Świątoniowski A. Bar A.: Współczesne problemy wytwarzania blach i taśm. Wyd. Nauk. AGH 2005.
4. Niebel B.W., Draper A.B., Wysk R.A.: Modern Manufacturing Process Engineering Mc Graw-Hill Publishing Company 1996
5. Gorecki W.: Inżynieria wytwarzania i przetwórstwa płaskich wyrobów metalowych. Wyd.Politechniki Śląskiej , Gliwice 2006
6. Marciniak Z.: Konstrukcja tłoczników , Ośrodek techniczny A.Marciniak Sp.z o.o. Warszawa 2002
7. Zawistowski H., FrenklerD.,: Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych, Wydawnictwo 8 Poradników i Książek Technicznych PLASTECH, Warszawa 2003
9. Zawistowski H.: Nowoczesne formy wtryskowe, problemy konstrukcji i użytkowania, Wydawnictwo Poradników i Książek Technicznych PLASTECH, Warszawa 2001
10. Kucharczyk W., Żurawski W.: Przetwórstwo tworzyw sztucznych dla mechaników, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2005
11. Wilczyński K. (red): Przetwórstwo tworzyw sztucznych , Wyd. Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2000
12. Koszulka J., Bociąga E.: Materiały polimerowe i ich przetwórstwo, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
13. Frącz W., Krywult B.: Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2008
14. Kwiecień J.: Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych, PlastNews, 2008
15. JohannaberF.: Wtryskarki. Poradnik użytkownika. Wydawnictwo Poradników i Książek Technicznych PLASTECH, Warszawa 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Janusz SZOSTAK, Dariusz Woźniak: Zastosowanie walców z węglików spiekanych w procesach walcowania blach o wysokiej wytrzymałości. Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2013 t. 80 nr 9, s. 661–664. — Bibliogr. s. 664
2. Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Janusz SZOSTAK: Wykorzystanie MES w analizie stanu naprężeń w połączeniach ramion koła zamachowego walcarki pielgrzymowej z piastą. Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXI konferencja naukowa : Zakopane, 21–24.01.2008. ISBN: 978-83-60691-31-1. — S. 157–158. — Bibliogr. s. 158
3. Jan SIŃCZAK, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Jerzy Schmidt, Janusz SZOSTAK: Wpływ temperatury i prędkości odkształcenia na naprężenia uplastyczniające stopu CrNiN. Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 7, s. 418–424. — Bibliogr. s. 424
4. Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Janusz SZOSTAK: Theoretical and experimental analysis of roll bending of half ring of gas turbine. Powertrain and Transport ; ISSN 1231-4005. — 2014 vol. 21 no. 2, s. 289–294. — Bibliogr. s. 294, Abstr.
5. ŚWIĄTONIOWSKI Andrzej, GREGORCZYK Ryszard, SZOSTAK Janusz, Rabiasz Stanisław: Production of absorption columns packing on the basis of stamping processes. Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 414–418. — Bibliogr. s. 417–418

Informacje dodatkowe:

Zajęcia w formie e-learningu prowadzi dr inż. Piotr Chyła.