Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grafika inżynierska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-307-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Dudek Rafał (dudraf@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Ukończenie kursu pozwala na zdobycie wiedzy z podstaw zapisu konstrukcji wykorzystywanej przez inżynierów

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych oraz schematy mechaniczne MBM1A_W10, MBM1A_W04, MBM1A_W09 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna i rozumie zasady wymiarowania, oznaczania tolerancji wymiarów, kształtu i położenia MBM1A_W11, MBM1A_W10, MBM1A_W04, MBM1A_W09 Projekt,
Wykonanie projektu
M_W003 Student zna i rozumie zasady oznaczania mikrogeometrii powierzchni MBM1A_W10, MBM1A_W04, MBM1A_W09 Projekt
M_W004 Student zna i rozumie różnicę między rysunkiem wykonawczym a złożeniowym MBM1A_W11, MBM1A_W10, MBM1A_W04 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej MBM1A_U10, MBM1A_U01, MBM1A_U07 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi rysować i czytać połączenia rozłączne, nierozłączne oraz schematy mechaniczne MBM1A_U10, MBM1A_U01, MBM1A_U09 Wykonanie projektu
M_U003 Student potrafi wykorzystać grafikę komputerową (AutoCAD) do odwzorowania konstrukcji w technice 2D i 3D MBM1A_U10, MBM1A_U01, MBM1A_U09 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych MBM1A_K03, MBM1A_K02, MBM1A_K01 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych oraz schematy mechaniczne - - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie zasady wymiarowania, oznaczania tolerancji wymiarów, kształtu i położenia - - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zasady oznaczania mikrogeometrii powierzchni - - - + - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie różnicę między rysunkiem wykonawczym a złożeniowym - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rysować i czytać połączenia rozłączne, nierozłączne oraz schematy mechaniczne - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać grafikę komputerową (AutoCAD) do odwzorowania konstrukcji w technice 2D i 3D - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (28h):
Treść ćwiczeń

1 – Dobór z norm części znormalizowanych Rysowanie połączeń gwintowych
Wykonanie rysuków z elementami gwintowanymi
2 – Połączenia spawane. Model wieloczęściowy
Omówienie pracy domowej:“Połączenie spawane”. Zapoznanie z modelem wieloczęściowym.
3 i 4. Rysunek modelu metalowego
Wykonanie rysunku wykonawczego części maszynowej w oparciu o zasady rzutowania. Część należy zwymiarować oraz kierując się jej przeznaczeniem i założoną technologią wykonania, określić wymagania co do stanu powierzchni.
5 – Model wieloczęściowy (kontynuacja)
Sprawdzian z rysowania i oznaczania gwintów

Wykonywanie szkiców poszczególnych elementów i ich wymiarowanie
6 – Model wieloczęściowy (kontynuacja)
Sprawdzian z oznaczania chropowatości powierzchni

Wykonywanie szkiców poszczególnych elementów i ich wymiarowanie oraz oznaczanie stanu powierzchni
7 – Model wieloczęściowy – rysunek złożeniowy.
Wykonanie rysunku złożeniowego modelu wieloczęściowego w oparciu o wykonane szkice
8 – Odczytywanie rysunków wykonawczych. Schematy mechaniczne

Audytoryjne odczytywanie rysunków. Omówienie schematów mechanicznych.
9 i 10 – Model metalowy – Arkusz kontrolny
Wykonanie pełnego rysunku wykonawczego modelu
11 i 12 – Detalowanie
Wykonanie szkiców wykonawczych w oparciu o przeczytanie poprawne rysunku złożeniowego
13 i 14 – Detalowanie kontrolne -Arkusz kontrolny
Samodzielne wykonanie rysunków wykonawczych z rysuków złożeniowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Dla wykładu:
Student, który nie był na 70% wykładów i nie posiada własnoręcznie prowadzonych notatek zawierających treść wykładu, na ostatnich zajęciach pisze na ćwiczeniach projektowych kolokwium z wiedzy wykładowej.

Dla projektu:
1. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich poszczególnych: arkuszy rysunkowych, arkuszy kontrolnych oraz kolokwiów.
2. Odrobienie nieobecności na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności)
3. Kompletne notatki wykładowe i projektowe
4. Studentowi przysługują 2 terminy poprawkowe (w trakcie trwania sesji zasadniczej), na których może poprawiać 1 zaległą prace kontrolną lub kolokwium i może donieść 1 zaległy rysunek (nie dotyczy prac wydanych do poprawy).

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich poszczególnych arkuszy.
2. Ocena końcowa to średnia ważona ocen z arkuszy kontrolnych i sprawdzianów, oraz prac ćwiczeniowych i domowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student musi odrobić zajęcia z inną grupą za zgodą osoby prowadzącej te zajęcia (dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach projektowych).
Student zgłasza się na konsultacje w celu wydania zaległych tematów prac, jak również dodatkowych zadań w celu wyrównania zaległości

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Umiejętność posługiwania się przyborami rysunkowymi
2. Znajomość podstawowych wiadomości z geometrii euklidesowej
3. Umiejętność robienia notatek i szkiców w tym umiejętność poprawnego przerysowania z tablicy
4. Znajomość słownictwa technicznego
5. Zdolności w kierunku wyobraźni przestrzennej brył
6.Ewentualna znajomość oprogramowania inżynierskiego
7. Wymagane zaliczenie z przedmiotu Zapis Konstrukcji. Odstępstwa od reguły za zgodą wykładowcy
Student powinien mieć zaliczony kurs Zapisu Konstrukcji

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, WNT, wyd.2003 i późniejsze.
2. Sujecki K., Burkiewicz J.: Zapis Konstrukcji i Grafika Inżynierska, WN-D AGH, Kraków, 2009.
3. Rydzanicz I.: Zapis konstrukcji. Zadania, WNT, 1999.
4. Bajkowski J.: Podstawy Zapisu Konstrukcji, OW PW, 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Manipulacyjne zawiesie dźwignicy do transportu wydrążonych elementów cylindrycznych,
zwłaszcza kręgów blach — [Manipulative lifting sling hoist for transportation hollowed cylindrical
elements, especially sheet circles]
Rafał DUDEK, Krzysztof WŁADZIELCZYK, Kamil Kosakowski.
Opis patentowy ; PL 221201
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221201B1.pdf
2. Przyrząd montażowy luźno pasowanej tulei kołnierzowej, zwłaszcza tulei labiryntowego
uszczelnienia wału cieczą magnetyczną — [Assembly aid of a loosely interference-fitting flanged
bushing, especially labyrinth sealed bushing with magnetic fluid]
Marcin Potoczny, Rafał DUDEK, Dariusz LEPIARCZYK.
Opis patentowy ;PL 222955 B1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222955B1.pdf
3. Ręczny, samozaciskowy chwytak elementów budowlanych — [Manual, self-clamping grapple for
building elements]
Rafał DUDEK, Marcin POTOCZNY.
Opis patentowy ; PL 212760 B1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212760B1.pdf
4. Samozaciskowy uchwyt do przenoszenia blach — [Self-clamping grip for transportation of sheet
metal]
Jakub Wróbel, Rafał DUDEK.
Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 68295 Y1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL68295Y1.pdf
5. Urządzenie badawcze endoprotez stawu kolanowego — [Device for testing knee endoprostheses] /
Rafał DUDEK, Marcin Potoczny
Opis patentowy ; PL 214843 B1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL214843B1.pdf
6. Urządzenie do przenoszenia elementów cylindrycznych, zwłaszcza kręgów betonowych — [Device
for translocating cylindrical elements, especially concrete rings
Rafał DUDEK, Marcin POTOCZNY, Krzysztof MICHALCZYK, Piotr GRĄDKOWSKI.
Opis patentowy ; PL 212759 B1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212759B1.pdf

Informacje dodatkowe:

Brak