Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy konstrukcji maszyn 1
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-402-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Michalczyk Krzysztof (kmichal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student uzyskuje wiedzę o konstrukcji i budowie maszyn. Poznaje modele obliczeniowe elementów maszyn i ich połączeń. Na ćwiczeniach laboratoryjnych poznaje metody badania układów mechanicznych. Na ćwiczeniach projektowych realizuje projekty wybranych zespołów elementów maszynowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę o konstrukcji, zastosowaniu i budowie elementów maszyn. MBM1A_W04, MBM1A_W09, MBM1A_W15, MBM1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna podstawowe modele obliczeniowe elementów maszyn oraz ich połączeń MBM1A_W12, MBM1A_W04, MBM1A_W09 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W003 Potrafi przeprowadzić i przedstawić interpretację pomiarów parametrów układu mechanicznego MBM1A_U14, MBM1A_U13, MBM1A_U02, MBM1A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zastosować właściwy model obliczeniowy dla podstawowych elementów maszyn MBM1A_U10, MBM1A_U01, MBM1A_U03, MBM1A_U12, MBM1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi skonstruować podstawowe elementy maszyn i ich połączenia MBM1A_U10, MBM1A_U01, MBM1A_U22, MBM1A_U03, MBM1A_U27, MBM1A_U09, MBM1A_U23 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu konstrukcji maszyn i jej weryfikację metodami doświadczalnymi MBM1A_K04, MBM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
66 26 0 14 26 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o konstrukcji, zastosowaniu i budowie elementów maszyn. + - + + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe modele obliczeniowe elementów maszyn oraz ich połączeń + - - + - - - - - - -
M_W003 Potrafi przeprowadzić i przedstawić interpretację pomiarów parametrów układu mechanicznego + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować właściwy model obliczeniowy dla podstawowych elementów maszyn - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi skonstruować podstawowe elementy maszyn i ich połączenia - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu konstrukcji maszyn i jej weryfikację metodami doświadczalnymi + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 66 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 31 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
Podstawy konstrukcji maszyn 1

Podstawy obliczeń elementów maszyn przy obciążeniach statycznych 2 godz.
Materiały konstrukcyjne stosowanie w budowie maszyn oraz dokładność wykonania elementów maszyn 2 godz.
Połączenia nitowe i tłoczone 2 godz.
Połączenia spawane 3 godz.
Połączenia zgrzewane, lutowane i klejone 2 godz.
Połączenia rozłączne. Połączenia gwintowe 4 godz.
Połączenia odkształceniowe, łączniki sprężyste 2 godz.
Połączenia kołkowe, sworzniowe, wielowypustowe i wieloboczne 3 godz.
Podstawowe obliczenia elementów maszyn przy obciążeniach zmiennych 4 godz.
Wały i osie 2 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
Podstawy konstrukcji maszyn 1

Badanie na stanowiskach laboratoryjnych dotyczą:
złączy spawanych, połączeń śrubowych, kołkowych, klejonych, wtłaczanych 8 godz.
Badanie sprawności przekładni pasowej i złożonego układu mechanicznego 2 godz.
Badanie łożysk tocznych i ślizgowych 2 godz.
Badanie cech geometrycznych reduktora oraz jego sprawności 1 godz
Korekcja zazębienia i uzębienia 1 godz.

Ćwiczenia projektowe (26h):
Podstawy konstrukcji maszyn 1

Ćwiczenia projektowe obejmują:
Dobór materiałów konstrukcyjnych dla elementów zespołu maszynowego 1 godz.
Dobór i szczegółowa analiza pasowań i tolerancji w węzłach maszynowych 2 godz.
Opracowanie dokumentacji wykonawczej 3 godz.
Wykonanie projektu węzła spawanego 6 godz.
Wykonanie projektu zespołu połączeń rozłącznych 6 godz.
Projekt mechanizmu śrubowego 6 godz.
Rozwiązanie zestawów zadań z poszczególnych obszarów tematycznych 2 godz.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego. Zaliczenie treści przekazywanych w trakcie wykładu realizowane jest w formie kolokwiów przeprowadzanych na ćwiczeniach projektowych.
Ćwiczenia projektowe:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: W trakcie zajęć studenci wykonują projekty wybranych złożeń elementów maszyn oraz piszą kolokwia weryfikujące wiedzę zdobytą w trakcie wykonywania projektów oraz wiedzę przekazaną w trakcie wykładów. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów i wszystkich kolokwiów. Ocena końcowa z ćwiczeń projektowych jest średnią z ocen z projektów oraz kolokwiów.
Podstawowym terminem zaliczenia jest koniec semestru. Po tym terminie prowadzący w uzgodnieniu ze studentami ustala jeden termin poprawkowy.
Ćwiczenia laboratoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci uczestniczą w prowadzonych ćwiczeniach. Teoretyczne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych jest weryfikowane przez kolokwium lub odpowiedź ustną. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z każdego ćwiczenia, tj. uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwium lub odpowiedzi ustnej oraz zaliczenia na pozytywną ocenę sprawozdania. Ocena końcowa z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią z ocen z poszczególnych ćwiczeń. Ocena ta może ulec modyfikacji o stopień na podstawie aktywności studenta w trakcie zajęć.
Podstawowym terminem zaliczenia jest koniec semestru. Po tym terminie prowadzący dane ćwiczenie w uzgodnieniu ze studentami ustala jeden termin poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z ćwiczeń projektowych (0,6) i ćwiczeń laboratoryjnych (0,4). Stosownie do aktywności studenta na wykładach może nastąpić korekta o 0,5 oceny

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie wziął udziału w ćwiczeniach projektowych odbywających się zgodnie z harmonogramem zobowiązany jest odrobić te ćwiczenia. Termin i sposób odrobienia ćwiczeń projektowych należy indywidualnie ustalić z prowadzącym zajęcia.

Student, który nie wziął udziału w ćwiczeniach laboratoryjnych odbywających się zgodnie z harmonogramem zobowiązany jest odrobić te ćwiczenia. Termin i sposób odrobienia ćwiczeń laboratoryjnych należy indywidualnie ustalić z prowadzącym zajęcia z danego ćwiczenia. Preferowane jest aby student odrobił dane ćwiczenie z inną grupą laboratoryjną. W przypadku gdy nie ma możliwości odrobienia ćwiczenia z inną grupą a zaległość przekracza liczbę 4 godzin lekcyjnych wówczas nie ma możliwości zaliczenia modułu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie podstawowej wiedzy z wytrzymałości maszyn.
Posiadanie podstawowej wiedzy z “Zapisu konstrukcji” i "Grafiki inżynierskiej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Osiński Z. – red.: Podstawy konstrukcji maszyn, W N – PWN, Warszawa 1999
Szewczyk K.: Połączenia gwintowe, PWN, Warszawa 1991
Porębska M., Skorupa A.: Połączenia spójnościowe, WN – PWN 1997
Schmid D. – red.: Mechatronika, EUROPA LEHRMITTEL 2002
Skoć A., Kwaśny M., Spałek J,: Podstawy konstrukcji maszyn t. 1 – 3 WN – PWN 2018

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Sikora W., Michalczyk K.: Komputerowa analiza wybranych właściwości eksploatacyjnych sprzęgieł łubkowych. Przegląd Mechaniczny, nr. 1, (2018), s. 21-25.
Michalczyk K.: Analiza właściwości tłumiących uchwytu z wkładką amortyzującą sprężyn śrubowych. Przegląd Mechaniczny, nr. 5, (2012), s. 21–24
Salwiński J., Michalczyk K.: Analiza wpływu technologii wykonania sprężyn śrubowych wycinanych z tulei cylindrycznych na ich właściwości użytkowe. Rozdział w: Podstawy konstrukcji maszyn – kierunki badań i rozwoju, T. 1/3 / red. nauk. Michał Wasilczuk, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Gdańsk 2011, ISBN: 978-83-88579-82-0, s. 22–30
Michalczyk K.: Wyznaczenie naprężeń montażowych dla połączeń skurczowych w stanach przejściowych. Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch, vol. 24, (2005), no. 3 s. 205–210.

Informacje dodatkowe:

Brak