Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynierskie oprogramowanie komputerowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-510-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kołodziejczyk Krzysztof (krkolodz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wprowadzenie do systemów CAD wykorzystywanych w parametrycznym modelowaniu elementów części i maszyn. W ramach modułu student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie tworzenia pojedynczych części oraz złożeń jak również ich dokumentacji technicznej z wykorzystaniem Autodesk Inventor.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wie co to są systemy CAD, CAM, CAE MBM1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Student posiada wiedzę na temat dostępnych aplikacji do modelowania bryłowego. MBM1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Student wie jakie są możliwości pakietu oprogramowania Autodesk Inventor w zakresie modelowania bryłowego, tworzenia i edycji złożeń, tworzenia dokumentacji technicznej. MBM1A_W14, MBM1A_W16 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W004 Student zna możliwości pakietów oprogramowania do modelowania bryłowego Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi w poprawny sposób dobrać operacje oraz ich kolejność w modelowaniu bryłowym. MBM1A_W14, MBM1A_W16, MBM1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi modelować elementy części i maszyn zachowując ich parametryczność. MBM1A_W14, MBM1A_W16, MBM1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi wykonać modele bryłowe elementów części i maszyn na średniozaawansowanym poziomie w Autodesk Inventor Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student potrafi wykonać modele numeryczne złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem pakietu Autodesk Inventor Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Potrafi przygotować dokumentację techniczną pojedynczego elementu oraz złożenia wykorzystaniem pakietu Autodesk Inventor MBM1A_W14, MBM1A_W16, MBM1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student posiada świadomość ciągłego dokształcania się i ciągłego podnoszenia kompetencji w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi w procesie projektowania oraz analizie pracy maszyn i urządzeń. Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wie co to są systemy CAD, CAM, CAE - - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat dostępnych aplikacji do modelowania bryłowego. - - - - - - - - - - -
M_W003 Student wie jakie są możliwości pakietu oprogramowania Autodesk Inventor w zakresie modelowania bryłowego, tworzenia i edycji złożeń, tworzenia dokumentacji technicznej. + - + - - - - - - - -
M_W004 Student zna możliwości pakietów oprogramowania do modelowania bryłowego + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi w poprawny sposób dobrać operacje oraz ich kolejność w modelowaniu bryłowym. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi modelować elementy części i maszyn zachowując ich parametryczność. - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać modele bryłowe elementów części i maszyn na średniozaawansowanym poziomie w Autodesk Inventor - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykonać modele numeryczne złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem pakietu Autodesk Inventor - - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi przygotować dokumentację techniczną pojedynczego elementu oraz złożenia wykorzystaniem pakietu Autodesk Inventor - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada świadomość ciągłego dokształcania się i ciągłego podnoszenia kompetencji w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi w procesie projektowania oraz analizie pracy maszyn i urządzeń. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
Inżynierskie Oprogramowanie Komputerowe

Wprowadzenie do systemów CAD/CAM wykorzystywanych w komputerowym wspomaganiu prac projektowych. Podstawy projektowania parametrycznego. Klasyfikacja modeli i ich zastosowanie w strukturze CAD. Projektowanie obiektowe w budowie maszyn. Modelowanie bryłowe z zastosowaniem elementów kształtujących. Szkic parametryczny. Więzy geometryczne i wymiarowe. Elementy szkicowe, wstawiane i konstrukcyjne. Dokumentacja techniczna i technologiczna elementów maszyn i urządzeń. Podstawy zasad tworzenia złożeń.
Tworzenie elementów w programie Inventor – moduł części.
Tworzenie złożeń w programie Inventor – moduł złożenia.
Tworzenie dokumentacji w programie Inventor – moduł dokumentacji.

Ćwiczenia laboratoryjne (26h):
Inżynierskie Oprogramowanie Komputerowe

Zajęcia laboratoryjne obejmują pracę w trzech modułach aplikacji CAD Autodesk Inventor:

1. Tworzenie elementów w programie Autodesk Inventor – moduł części. Podstawy projektowania parametrycznego w Autodesk Inventor. Podstawowe operacje i relacje konstrukcyjne. Zasady tworzenia poprawnej geometrii elementów. Praca w trybie szkicu. Praca w trybie edycji bryły. Tworzenie brył przez wyciągnięcie, obrót. Narzędzia edycji bryły. Parametryzacja modelu i relacje wymiarowe. Modelowanie elementów o złożonej geometrii.

2. Tworzenie złożeń w programie Autodesk Inventor – moduł złożenia. Praca w trybie złożenia, tworzenie złożeń, edycja złożenia, edycja bryły w trybie złożenia.

3. Tworzenie dokumentacji technicznej w programie Inventor – moduł dokumentacji.

Koncepcja zajęć obejmuje utworzenie (na bazie dokumentacji technicznej) w Autodesk Inventor, przez każdego studenta, elementów składowych modelowanego urządzenia/maszyny/konstrukcji. Następnie wykonanie złożenia (korzystając z samodzielnie wykonanych elementów) oraz wykonanie dla wybranych elementów dokumentacji technicznej.
Poszczególne elementy wchodzące w skład urządzenia/maszyny/konstrukcji studenci będą wykonywali zarówno w trakcie zajęć, jak i w ramach prac własnych poza zajęciami.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej łącznie z przykładami realizowanymi na bieżąco w trakcie wykładu.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci część elementów wykonują łącznie z prowadzącym częściowo samodzielnie. Prowadzący stymuluje grupę w trakcie indywidualnego modelowania elementów.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student ma prawo do przystąpienia do kolokwium poprawkowego organizowanego w trakcie sesji podstawowej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z dokumentacją techniczną udostępnioną na stronie internetowej przedmiotu. Student zobowiązany jest do realizacji we własnym zakresie elementów przeznaczonych do samodzielnego wykonania poza godzinami kontaktowymi. Zaliczenie zajęć odbywa się na ostatnim spotkaniu i polega na wykonaniu modelu CAD elementu bądź złożenia zgodnie dokumentacją.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oena końcowa ustalana jest na podstawie kolokwium zaliczeniowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe w skutek nieobecności studenta na zajęciach student uzupełnia indywidualnie po ewentualnych konsultacjach z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa znajomość obsługi komputera.
Umiejętność przeczytania rysunku technicznego.
Znajomość zasad obowiązujących przy sporządzaniu dokumentacji technicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Stasiak F.: Autodesk Inventor 2018 (lub późniejsze wydanie). Zbiór ćwiczeń. Wydawnictwo ExpertBooks.
2. Manual do Autodesk Inventor.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Projektowanie osadnika wielostrumieniowego z zastosowaniem numerycznej symulacji przepływu — Designing multiflux settling tank by using a numerical simulation of flow / Krzysztof KOŁODZIEJCZYK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1687–1690. — Bibliogr. s. 1690
Projektowanie wielostrumieniowych urządzeń sedymentacyjnych z wykorzystaniem metod numerycznych — Design of lamella sedimentation devices using numerical methods / Krzysztof KOŁODZIEJCZYK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 168. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 325). — Bibliogr. s. 158–164, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-928-5
Projektowanie osadników wielostrumieniowych z wykorzystaniem metod numerycznych — [Design of multi-stream settling tanks using numerical methods] / Krzysztof KOŁODZIEJCZYK // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], 2017.

Informacje dodatkowe:

Zajęcia z przedmiotu przygotowują do uzyskania certyfikatu ze znajomości aplikacji Autodesk Inventor.