Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie maszyn
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-602-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Michalczyk Krzysztof (kmichal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć modułu student zdobywa wiedzę z zakresu projektowania oraz katalogowego doboru przekładni cięgnowych, projektowania układów łożyskowych oraz doboru i obliczeń wybranych elementów układów napędowych, smarowania, układów smarowniczych oraz uszczelnień stosowanych w budowie maszyn, a także zdobywa podstawową wiedzę z zakresu wzornictwa przemysłowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawy procesu projektowo-konstrukcyjnego zespołów mechanicznych. MBM1A_W09, MBM1A_W13 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna elementy techniki smarowniczej i konstrukcję współczesnych układów uszczelniających. MBM1A_W09, MBM1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zrealizować proces projektowy układu mechanicznego dobierając katalogowe części i zespoły MBM1A_U01, MBM1A_U25, MBM1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi zastosować właściwy układ smarowania i uszczelniania w maszynie MBM1A_U01, MBM1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowego i rozumie potrzebę stosowania w maszynach nowoczesnych układów smarowania i uszczelniania. MBM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawy procesu projektowo-konstrukcyjnego zespołów mechanicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna elementy techniki smarowniczej i konstrukcję współczesnych układów uszczelniających. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zrealizować proces projektowy układu mechanicznego dobierając katalogowe części i zespoły - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować właściwy układ smarowania i uszczelniania w maszynie - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowego i rozumie potrzebę stosowania w maszynach nowoczesnych układów smarowania i uszczelniania. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
Projektowanie maszyn – wykład

Projektowanie i dobór przekładni cięgnowych – 3 godz.
Projektowanie układów łożyskowań – 3 godz.
Projektowanie zespołów napędowych i katalogowy dobór ich elementów – 2 godz.
Zagadnienia smarowania w konstrukcji maszyn. 3 godz.
Uszczelnianie węzłów tarcia. 2 godz.
Projektowanie form przemysłowych 1 godz.

Ćwiczenia projektowe (26h):
Projektowanie maszyn – ćwiczenia projektowe

Projektowanie przekładni cięgnowej działającej w zespole mechanicznym z wykorzystaniem katalogowego doboru jej elementów – 9 godz.
Projekt układu łożyskowania z uwzględnieniem smarowania i uszczelnień wybranego elementu zespołu projektowanej maszyny – 7 godz.
Prezentacja rozwiązań konstrukcyjnych związanych z wybranymi aspektami projektowanych maszyn – 5 godz.
Projektowanie głównego złożenia maszyny – 5 godz.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Studenci w formie prezentacji multimedialnych szerzej omawiają wybrane aspekty rozwiązań odnoszących się do projektowanych maszyn.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego. Zaliczenie treści przekazywanych w trakcie wykładu realizowane jest w formie kolokwium przeprowadzanego na ćwiczeniach projektowych oraz w trakcie egzaminu.
Ćwiczenia projektowe:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: W trakcie zajęć studenci wykonują projekty wybranych maszyn oraz zaliczają kolokwia weryfikujące wiedzę zdobytą w trakcie wykonywania projektów oraz wiedzę przekazaną w trakcie wykładów. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów, wszystkich kolokwiów oraz domowej pracy kontrolnej. Ocena końcowa z ćwiczeń projektowych jest średnią ważoną z ocen z projektów (0,4) oraz kolokwiów (0,6). Ocena z domowej pracy kontrolnej może wpłynąć na ocenę końcową z projektu maksymalnie o 0,25 stopnia.
Podstawowym terminem zaliczenia jest koniec semestru. Po tym terminie prowadzący w uzgodnieniu ze studentami ustala jeden termin poprawkowy.
Do egzaminu mogą przystąpić jedynie te osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń projektowych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy. Prezentują zastosowane w projektach rozwiązania poszerzając prezentacje o inne warianty rozwiązań, które omawiane są przy współudziale innych studentów.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z ocen z ćwiczeń projektowych (0,4) i egzaminu (0,6).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie wziął udziału w ćwiczeniach projektowych odbywających się zgodnie z harmonogramem zobowiązany jest odrobić te ćwiczenia. Termin i sposób odrobienia ćwiczeń projektowych należy indywidualnie ustalić z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość materiału dydaktycznego objętego przedmiotem “Podstawy konstrukcji maszyn 1” oraz “Podstawy konstrukcji maszyn 2”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kuliński S., Maziarz M.: Obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych wg norm ISO. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2005
Lawrowski Z.: Technika smarowania WN PWN Warszawa 1996
Machowski B., Ochoński W., Czachórska E. : Uszczelnienia PWN 1991

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Sikora W., Michalczyk K.: Komputerowa analiza wybranych właściwości eksploatacyjnych sprzęgieł łubkowych. Przegląd Mechaniczny, nr. 1, (2018), s. 21-25.
Lepiarczyk D., Michalczyk K.: Nowe rozwiązanie układu smarowniczego pracującego w przekładniach zębatych z pionowym usytuowaniem wałów. Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, nr 3, (2010), s. 26–33.
Sikora W., Michalczyk K.: Charakterystyka wybranych podpór sprężystych maszyn wibracyjnych. Rozdział w: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 3 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Bogdan H. Chojnicki; Poznań, Młodzi Naukowcy 2017. ISBN: 978-83-65677-55-6 ; e-ISBN: 978-83-65677-56-3. s. 95–102.

Informacje dodatkowe:

Brak