Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny i urządzenia technologiczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-604-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zdobywa wiedzę o budowie i eksploatacji wybranych maszyn oraz urządzeń technologicznych przeznaczonych do rozdrabniania materiałów oraz do aglomeracji ośrodków ziarnistych. Maszyny i urządzenia tego typu stosowane są w wielu różnych gałęziach przemysł m.in. wydobywczym i przetwarzania surowców, hutniczym, farmaceutycznym, spożywczym oraz chemicznym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady transmisji energii w dowolnej konfiguracji układu napędowego maszyny MBM1A_W02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji wybranych maszyn oraz urządzeń technologicznych znajdujących zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i służących do scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych MBM1A_W12 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Posiada wiedzę o trendach rozwojowych maszyn oraz urządzeń technologicznych, które służą do scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych MBM1A_W13 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać podstawowe urządzenia technologiczne stosowane w liniach do scalania lub rozdrabniania materiału ziarnistego o określonych własnościach MBM1A_U01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie dokonywać pomiaru obciążeń elementów roboczych maszyny MBM1A_U02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi przeprowadzać eksperymenty w zakresie scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski MBM1A_U11 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi opracować koncepcję linii technologicznej do scalania lub rozdrabniania materiału ziarnistego o określonych własnościach MBM1A_U26 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy o konstrukcji maszyn i urządzeń technologicznych MBM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student ma świadomość odpowiedzialności za rezultaty pracy zespołowej MBM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady transmisji energii w dowolnej konfiguracji układu napędowego maszyny + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji wybranych maszyn oraz urządzeń technologicznych znajdujących zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i służących do scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę o trendach rozwojowych maszyn oraz urządzeń technologicznych, które służą do scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać podstawowe urządzenia technologiczne stosowane w liniach do scalania lub rozdrabniania materiału ziarnistego o określonych własnościach + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie dokonywać pomiaru obciążeń elementów roboczych maszyny + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzać eksperymenty w zakresie scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski + - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi opracować koncepcję linii technologicznej do scalania lub rozdrabniania materiału ziarnistego o określonych własnościach + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy o konstrukcji maszyn i urządzeń technologicznych - - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość odpowiedzialności za rezultaty pracy zespołowej - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
Treść wykładów

W01 Wprowadzenie do wykładów, zasady i kryteria oceny studentów, klasyfiacja maszyn i urządzeń
W02 Rodzaje maszyn i urządzeń, charakterystyka maszyn technologicznych ich przykłady i funkcje
W03 Charakterystyka układów napędowych maszyn technologicznych, transmisja energii
W04 Znaczenie scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych w technice, ogólna charakterystyka stosowanych maszyn
W05 Prasy stemplowe oraz ślimakowe, budowa, zastosowanie i podstawy eksploatacji
W06 Prasy pierścieniowe oraz z płaską matrycą budowa, zastosowanie i podstawy eksploatacji
W07 Prasy walcowe, budowa, zastosowanie i podstawy eksploatacji
W08 Podstawy aglomeracji nawarstwiającej i ogólna charakterystyka stosowanych maszyn
W09 Granulatory talerzowe oraz bębnowe, budowa, zastosowanie i podstawy eksploatacji
W10 Przykłady linii technologicznych do scalania materiałów pylistych oraz drobnoziarnistych
W11 Maszyny do wstępnego średniego oraz drobnego kruszenia materiałów ziarnistych, budowa, zastosowanie i podstawy eksploatacji
W12 Maszyny do wstępnego oraz drobnego mielenia materiałów ziarnistych, budowa, zastosowanie i podstawy eksploatacji młynów grawitacyjnych
W13 Kształtowanie cech konstrukcyjnych elementów maszyn technologicznych narażonych na intensywne zużywanie

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
Treść laboratoriów

L01 Analiza konstrukcji prasy walcowej oraz przepływu materiału w jej układzie zagęszczania
L02 Badania obciążeń elementów roboczych maszyny technologicznej
L03 Analiza konstrukcji granulatora talerzowego oraz weryfikacja eksperymentalna doboru prędkości obrotowej talerza
L04 Analiza konstrukcji kruszarki szczękowej oraz badania wpływu jej parametrów geometrycznych na efekt kruszenia
L05 Eksperymentalne porównanie efektów rozdrabniania materiału ziarnistego w różnych typach kruszarek
L06 Wyznaczanie sprawności energetycznej maszyny mielącej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Określa prowadzący na pierwszych zajęciach

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.4 ocena z kolokwium (wiadomości z wykładów) + 0.6 ocena z ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Określa prowadzący na pierwszych zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chłopek M., Dzik T., Hryniewicz M.: Determining the grip angle in a granulator with a flat matrix. Eksploatacja i Niezawodność 2014, vol. 16, nr 2, 337-340
2. Dzik T., Hryniewicz M.: Badania i doskonalenie konstrukcji granulatora z płaską matrycą. Problemy rozwoju maszyn roboczych. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, 77-86
3. Hryniewicz M., Stary J.: Rozwój konstrukcji prasy walcowej do brykietowania węgla brunatnego. Problemy rozwoju maszyn roboczych. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, 148-157
4. Bembenek M., Hryniewicz M.: Dobór elementów roboczych prasy walcowej. Przegląd Mechaniczny 2015, nr 3, 39-42.
5. Hryniewicz M., Bembenek M., Janewicz A., Kosturkiewicz B.: Scalanie materiałów drobnoziarnistych w prasach walcowych z niesymetrycznym układem zagęszczania. Przemysł Chemiczny 2015, nr 12, 2223-2226
6. Dzik T., Hryniewicz M., Janewicz A., Kosturkiewicz B.: Brykietowanie paliw stałych w prasie walcowej. Przemysł Chemiczny 2017, nr 9, 1852-1855
7. Dzik T., Hryniewicz M., Wdaniec P.: Ciśnieniowa granulacja stałego paliwa kompozytowego. Przemysł Chemiczny 2017, nr 9, 1856-1859
8. Kosturkiewicz B., Janewicz A., Hryniewicz M.,: Granulacja dwustopniowa nawozów sztucznych. Przemysł Chemiczny 2017, nr 9, 1873-1876
9. Kosturkiewicz B., Janewicz A., Hryniewicz M.: Selection method for the roll press feeder. Journal of Machine Construction and Maintenance 2017, no. 3, 45–51

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Dzik T., Hryniewicz M., Janewicz A., Kosturkiewicz B.: Brykietowanie paliw stałych w prasie walcowej. Przemysł Chemiczny 2017, nr 9, 1852-1855
2.Dzik T., Hryniewicz M., Wdaniec P.: Ciśnieniowa granulacja stałego paliwa kompozytowego. Przemysł Chemiczny 2017, nr 9, 1856-1859
3. Kosturkiewicz B., Janewicz A., Hryniewicz M.,: Granulacja dwustopniowa nawozów sztucznych. Przemysł Chemiczny 2017, nr 9, 1873-1876
4. Kosturkiewicz B., Janewicz A., Hryniewicz M.: Selection method for the roll press feeder. Journal of Machine Construction and Maintenance 2017, no. 3, 45–51
5. Janewicz A. Kosturkiewicz B. Hryniewicz M.: Badania porównawcze brykietowania w nowych asymetrycznych układach zagęszczania pras walcowych. Przemysł Chemiczny 2018, nr 8, 1363-1366

Informacje dodatkowe:

Brak