Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-606-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Praktyka ma za zadanie sprawdzić czy student potrafi realizować samodzielnie lub zespołowo zadania inżynierskie oraz czy posiada wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania wiadomości zdobytych na dwóch pierwszych latach studiów inżynieskich MBM1A_W08 Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Praca wykonana w ramach praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł w celu realizacji zadań inżynierskich MBM1A_U10, MBM1A_U01, MBM1A_U02 Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 potrafi realizować samodzielnie lub zespołowe podstawowe zadania inżynierskie MBM1A_W10, MBM1A_W02, MBM1A_W01 Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi pracować w zespole oraz pozyskiwać wiedzę praktyczną od innych członków zespołu MBM1A_K03, MBM1A_K04 Praca wykonana w ramach praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania wiadomości zdobytych na dwóch pierwszych latach studiów inżynieskich - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł w celu realizacji zadań inżynierskich - - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi realizować samodzielnie lub zespołowe podstawowe zadania inżynierskie - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w zespole oraz pozyskiwać wiedzę praktyczną od innych członków zespołu - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 100 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

-

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą oceny końcowej jest ocena sprawozdania z praktyki zawodowej przygotowanego przez studenta oraz ocena zawarta na zaświadczeniu z zakładu, w którym student odbywał praktykę.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znalezienie przez studenta miejsca odbycia praktyki i załatwienie spraw formalnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

-

Informacje dodatkowe:

-