Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca przejściowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-607-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Zagórski Krzysztof (zagkrzys@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student poszerza wiedzę z zakresu obejmującego tematykę pracy przejściowej. MBM1A_W11, MBM1A_W10, MBM1A_W05, MBM1A_W04, MBM1A_W09 Projekt inżynierski
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student zdobywa umiejętność samodzielnego rozwiązywania zagadnień będących przedmiotem pracy. MBM1A_U01, MBM1A_U25, MBM1A_U22, MBM1A_U26, MBM1A_U24 Projekt inżynierski
M_U002 Student zdobywa umiejętność planowania i realizacji badań i obliczeń. MBM1A_U10, MBM1A_U11, MBM1A_U04, MBM1A_U14 Projekt inżynierski
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Przekonanie o konieczności realizacji i promowania prac o charakterze naukowo-technicznym w społeczeństwie. MBM1A_K06, MBM1A_K03 Projekt inżynierski
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student poszerza wiedzę z zakresu obejmującego tematykę pracy przejściowej. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zdobywa umiejętność samodzielnego rozwiązywania zagadnień będących przedmiotem pracy. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student zdobywa umiejętność planowania i realizacji badań i obliczeń. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Przekonanie o konieczności realizacji i promowania prac o charakterze naukowo-technicznym w społeczeństwie. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (45h):
Praca przejściowa

Praca przejściowa powinna obejmować rozwiązanie problemu o charakterze obliczeniowym, projektowo-konstrukcyjnym bądź eksperymentalnym. Podstawą do napisania pracy muszą być zgromadzone przez studenta materiały źródłowe, obliczenia lub wyniki badań. Treść i tematyka pracy przejściowej może być związana z przyszłą pracą dyplomową. W pracy przejściowej student winien wykazać się umiejętnością projektowania realizacji prostego zadania inżynierskiego (odtwórczego). Efektem pracy winno być rozwiązanie postawionego problemu. Praca przejściowa winna być przedstawiona w zwartej formie (papierowej lub eletronicznej). Opracowanie winno zawierać temat pracy, cel i zkres pracy, analizę zagadnienia, sposób realizacji oraz wnioski i wykaz literatury dot. zagadnienia (zgodnie z wymogami ustalonymi przez Radę Wydziału IMiR). Wszystkie inne materiały winny być dołączone w postaci załączników. Zalecany jest edytor WORD lub podobny, rysunki zaleca się dołączać w formacie GIF, TIFF, JPG. Praca może być napisana w dowolnym języku dopuszczonym na danym kierunku studiów. W takim przypadku wymagane jest dołączenie streszczenia pracy w języku polskim.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena jest ustalana przez promotora pracy inżynierskiej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczone z wynikiem pozytywnym wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obejmuje pozycje z zakresu związanego z tematem pracy przejściowej i jest ustalana w ramach konsultacji z opiekunem pracy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak