Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny i urządzenia transportowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-609-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Tytko Andrzej (tytko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest przedstawienie podstawowych maszyn i urządzeń transportowych. Poruszane są zagadnienia związane maszynami i urządzeniami transportu przenośnikowego, linowego i wewnątrz zakładowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu projektowania budowy i eksploatacji urządzeń transportu przenośnikowego, linowego i urządzeń transportu bliskiego MBM1A_W10, MBM1A_W08, MBM1A_W12, MBM1A_W05, MBM1A_W04, MBM1A_W15 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu projektowania i doboru elementów znormalizowanych dla maszyn i urządzeń transportu bliskiego MBM1A_W10, MBM1A_W12, MBM1A_W04, MBM1A_W09, MBM1A_W13 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zna zasady funkcjonowania podstawowych maszyn i urządzeń transportowych MBM1A_U01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi samaodzelnie lub w zespole wykonać zadane ćwieczemie laboratoryne z zakresu zagadnień transportu MBM1A_U11, MBM1A_U01, MBM1A_U14, MBM1A_U07 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi wykonać podstawowe badania dla urządzeń transportowych oraz opracować wyniki z uwzględnieniem niepewności pomiarowych. MBM1A_U11, MBM1A_U14, MBM1A_U07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
M_U004 Student posiada umiejętność samodzielnego lub zespołowego wykonania projektu z zakresu maszyn transportowych MBM1A_U11, MBM1A_U01, MBM1A_U20, MBM1A_U14, MBM1A_U07 Wykonanie projektu,
Projekt
M_U005 Student potrafi korzystać z katalogów, instrukcji dla urządzeń transportowych. MBM1A_U18 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada umiejetność pracy w zespole, potrafi definiować priorytety i cele pracy MBM1A_K03, MBM1A_K04 Sprawozdanie,
Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi oceniać zagrożenia oraz ryzyko związane z eksploatacją maszyn i urządzeń transportowych MBM1A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu projektowania budowy i eksploatacji urządzeń transportu przenośnikowego, linowego i urządzeń transportu bliskiego + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu projektowania i doboru elementów znormalizowanych dla maszyn i urządzeń transportu bliskiego + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna zasady funkcjonowania podstawowych maszyn i urządzeń transportowych + - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi samaodzelnie lub w zespole wykonać zadane ćwieczemie laboratoryne z zakresu zagadnień transportu - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać podstawowe badania dla urządzeń transportowych oraz opracować wyniki z uwzględnieniem niepewności pomiarowych. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student posiada umiejętność samodzielnego lub zespołowego wykonania projektu z zakresu maszyn transportowych - - - + - - - - - - -
M_U005 Student potrafi korzystać z katalogów, instrukcji dla urządzeń transportowych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada umiejetność pracy w zespole, potrafi definiować priorytety i cele pracy - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi oceniać zagrożenia oraz ryzyko związane z eksploatacją maszyn i urządzeń transportowych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 145 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Inne 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. Maszyny i urządzenia transportu linowego (Prof. Tytko)

  Budowa i produkcja lin stalowych.
  Konstrukcje i właściwości lin stalowych.
  Przegląd maszyn i urządzeń transportu linowego.
  Dobór lin stalowych do określonych warunków pracy.
  Kryteria oceny i odkładania lin stalowych.

 2. Maszyny i urządzenia transportu wewnątrz zakładowego (Prof. Szpytko)

  Charakterystyka i klasyfikacja maszyn i urządzeń transportowych.
  Centra przeładunkowe.
  Dobór urządzeń transportowych. Normalizacja i unifikacja w maszynach i urządzeniach transportowych.
  Maszyny i urządzenia transportu cyklicznego: Dźwignice – budowa i eksploatacja oraz zastosowanie.
  Projektowanie mechanizmu jazdy wciągarki suwnicy.

 3. Maszyny i urządzenia transportu przenośnikowego (Prof. Kulinowski)

  Charakterystyka maszyn i urządzeń transportu ciągłego.
  Przenośniki grawitacyjne i wibracyjne.
  Przenośniki zgrzebłowe.
  Przenośniki taśmowe.
  Inne przenośniki.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
 1. Maszyny i urządzenia transportu linowego (Prof. Tytko)

  Identyfikacja konstrukcji wybranych lin stalowych.
  Określenie podstawowych cech geometrycznych wybranych konstrukcji lin stalowych.
  Badanie właściwości mechanicznych drutów z lin stalowych.
  Badanie sprzężenia ciernego w układach napędów maszyn i urządzeń linowych.
  Pomiar i ocena własności lin stosowanych w urządzeniach transportowych.

 2. Maszyny i urządzenia transportu wewnątrz zakładowego (Prof. Szpytko)

  Pomiar wybranych parametrów eksploatacyjnych konstrukcji nośnych suwnic.
  Pomiar naprężeń w dźwigarach mostów suwnic.

 3. Maszyny i urządzenia transportu przenośnikowego (Prof. Kulinowski)

  Pomiary parametrów pracy przenośnika wibracyjnego.
  Badanie własności materiałów sypkich.

Ćwiczenia projektowe (14h):
 1. Maszyny i urządzenia transportu linowego (Prof. Tytko)

  Dobór lin stalowych do określonych warunków pracy.

 2. Maszyny i urządzenia transportu wewnątrz zakładowego (Prof. Szpytko)

  Projektowanie mechanizmu jazdy wciągarki suwnicy.

 3. Maszyny i urządzenia transportu przenośnikowego (Prof. Kulinowski)

  Budowa przenośników zgrzebłowych.
  Projekt z przenośników zgrzebłowych.
  Budowa przenośników taśmowych.
  Projekt z przenośników taśmowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia laboratoryjne:
Zaliczanie odbywa się na podstawie kolokwium i sprawozdań z poszczególnych części przedmiotu.
Każda cześć przedmiotu musi być zaliczona na ocenę pozytywną.

Zajęcia projektowe:
Zaliczanie odbywa się na podstawie projektów i kolokwiów zaliczeniowych z poszczególnych części
przedmiotu. Każda cześć przedmiotu musi być zaliczona na ocenę pozytywną.

Zaliczenia poprawkowe na tych samych zasadach.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych i
projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Z każdej z 3 części przedmiotu student uzyskuje ocenę cząstkową za projekt i laboratorium
2. Ocena końcowa jest oceną uzyskaną z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadkach losowych warunki wyrównania zaległości z danej części przedmiotu są ustalane z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Dodatkowy termin zerowy
Warunek dopuszczenia do terminu „0”:
Osoby które uzyskały ocenę minimum 4,0 z laboratorium oraz 4,0 z projektu i były obecne na minimum 80% wykładów.
Prowadzący przedmiot może zaproponować podniesienie wartości oceny końcowej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1990
2. Chodacki J., Szpytko J.: Laboratorium urządzeń dźwigowych. Skrypt uczelniany AGH nr 1397, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1994
3. Chodacki.J., Michlowicz E., Szpytko J.: Mechanizmy dźwignic. Przykłady obliczeń. Materiały do projektowania. Skrypty uczelniane AGH nr 1124, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1988
4. Furmanik K: Maszyny i urządzenia transportowe, Cz. 1, Przenośniki taśmowe, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2008
5. Hankus J.: Budowa i własności mechaniczne lin stalowych. Wydawnictwo Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 1990
6. Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Kraków – Radom, 2004
7. Szpytko J.:Maszyny i urządzenia transportowe, Cz. 2, Maszyny i urządzenia do transportu bliskiego, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2008
8. Szpytko J.: Zintegrowany system nadzorowania wybranych parametrów eksploatacyjnych wielkogabarytowych szynowych urządzeń transportowych na przykładzie zautomatyzowanej suwnicy pomostowej, Rozprawy i Monografie nr 46, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1996
9. Tytko A.: Eksploatacja lin stalowych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2003
10. Tytko A.: Maszyny i urządzenia transportowe, Cz. 2, Transport Linowy, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2008
11. Tytko A:. Modelowanie zużycia zmęczeniowego i diagnostyka lin stalowych, Rozprawy i Monografie nr 65, Wydawnictwo AGH, Kraków 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Olszyna G., Rokita T., Wójcik M.: Czy koleje dwulinowe mają przyszłość? — Have bicable aerial
ropways got a future? Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Komunikacji RP ; ISSN 0033-2232. — 2017 R. 72 nr 3.
2. Olszyna G.: Ekonomiczne aspekty budowy urządzeń transportowych w ośrodku narciarskim —
Economic aspects of transport devices of building in the ski center Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010
3. Olszyna G., Rokita T., Wójcik M.: K_olej linowa terenowa w tunelu łącząca centrum Kłodzka z Twierdzą
— The funicular railway in the tunnel binding the centre of Klodzko from fortress_. Przegląd
Komunikacyjny: miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
; ISSN 0033-2232. — 2012 vol. 67 nr 10.
4. Olszyna G., Rokita T., Tytko A., Wójcik M.: Role of cable transport in the management and
development of the mountain areas. Geomatics, Landmanagement and Landscape ; ISSN 2300-1496. —
2013 no. 4.
5. Olszyna G., Rokita T., Wójcik M.: R_ope transport opportunity to improve urban public transport in
agglomerations in the world — Transport linowy szansą na usprawnienie komunikacji miejskiej w
aglomeracjach miejskich w świecie_. Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4
6. Olszyna G., Rokita T., Wójcik M.: Rozwiązania techniczne kolei linowych — Technical solution
ropeways. Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; ISSN 1732-3428.
— 2018 nr 1.
7. Olszyna G., Próchniak P., Rokita T., Wójcik M.: Studium osobowego transportu linowego w Gdańsku
— Study of passenger transportation by rope in Gdańsk. Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik
naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN
1732-5153. — 2012 R. 30 nr 12,.
8. Olszyna G., Rokita T., Wójcik M.: Wykorzystanie systemów transportu linowego w komunikacji
miejskiej — Using the systems of rope transportation of urban transport. Przegląd Komunikacyjny :
miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ; ISSN 0033-
2232. — 2012 vol. 67 nr 10.

Informacje dodatkowe:

Brak