Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Badania eksploatacyjne i modernizacja maszyn i pojazdów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-610-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pilch Robert (pilch@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy zagadnień budowy maszyn i pojazdów oraz różnych form prowadzenia badań eksploatacyjnych, ich planowania oraz teorii i projektowania procesów modernizacji maszyn jak również poszukiwania koncepcji nowych rozwiązań w technice.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy, modernizacji i eksploatacji urządzeń mechanicznych oraz o tendencjach rozwojowych konstrukcji pojazdów. MBM1A_W11, MBM1A_W13, MBM1A_W15 Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna podstawowe techniki pomiarów w badaniach eksploatacyjnych. MBM1A_W16 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student ma podstawową wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów w zakresie modernizacji i eksploatacji maszyn. MBM1A_W10, MBM1A_W09 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu oceny stanu technicznego wybranych elementów pojazdów i maszyn. MBM1A_W11, MBM1A_W10, MBM1A_W09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętności pozyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy oraz wykorzystywać dane w obliczeniach dotyczących projektowania procesu modernizacji. MBM1A_U17, MBM1A_U01, MBM1A_U04, MBM1A_U07 Wykonanie projektu,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi wykorzystać technikę komputerową w realizacji badań i prac inżynierskich. MBM1A_U10, MBM1A_U11 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi formułować zadania badawcze, planować eksperymenty i wykorzystywać aparaturę pomiarową do oceny stanu technicznego maszyn i pojazdów. MBM1A_U22, MBM1A_U14, MBM1A_U03 Wykonanie projektu,
Prezentacja,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozwiązuje zadania inżynierskie w zespołach i potrafi przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały. MBM1A_K04, MBM1A_K06 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 26 0 14 20 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy, modernizacji i eksploatacji urządzeń mechanicznych oraz o tendencjach rozwojowych konstrukcji pojazdów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe techniki pomiarów w badaniach eksploatacyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów w zakresie modernizacji i eksploatacji maszyn. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu oceny stanu technicznego wybranych elementów pojazdów i maszyn. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności pozyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy oraz wykorzystywać dane w obliczeniach dotyczących projektowania procesu modernizacji. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać technikę komputerową w realizacji badań i prac inżynierskich. - - + + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi formułować zadania badawcze, planować eksperymenty i wykorzystywać aparaturę pomiarową do oceny stanu technicznego maszyn i pojazdów. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozwiązuje zadania inżynierskie w zespołach i potrafi przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały. + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
Badania eksploatacyjne i modernizacja maszyn i pojazdów – wykłady

1. Charakterystyka badań eksploatacyjnych i działań modernizacyjnych w budowie i eksploatacji maszyn i pojazdów, rodzaje i metody badań eksploatacyjnych.
2, 3. Zagadnienia teorii ruchu pojazdu.
4. Modelowanie i projektowanie procesów modernizacji maszyn i pojazdów.
5. Ekonomika modernizacji maszyn i pojazdów.
6. Zastosowanie metod nieniszczących w badaniach eksploatacyjnych – badania ultradźwiękowe.
7, 8. Ocena stanu zużycia warstwy wierzchniej na podstawie pomiarów mikrotwardości.
9. Użyteczność teorii eksperymentu w badaniach eksploatacyjnych.
10. Elementy metodyki badań doświadczalnych.
11, 12. Planowanie eksperymentu w badaniach rozpoznawczych i głównych.
13. Podział i budowa uszczelnień spoczynkowych i ruchowych, uszczelnienia czołowe odciążone i nieodciążone.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
Badania eksploatacyjne i modernizacja maszyn i pojazdów – ćwiczenia laboratoryjne

1. Badanie świec zapłonowych.
2. Poduszki gazowe.
3. Wyznaczanie położenia środka ciężkości pojazdu.
4, 5. Badanie parametrów eksploatacyjnych sprzęgła hydrokinetycznego.
6, 7. Badanie połączeń zgrzewanych stosowanych w budowie maszyn i pojazdów.
8. Pomiar mikrotwardości na stanowisku laboratoryjnym do oceny zużycia warstwy wierzchniej.
9, 10. Badania eksploatacyjne obrabiarek w aspekcie sił skrawania w procesach obróbki wiórowej.
11, 12. Pomiar stopnia zużycia i wykrywanie uszkodzeń części maszyn z wykorzystaniem ultradźwiękowego grubościomierza i defektoskopu.
13, 14. Symulacyjna ocena niezawodności modernizowanych złożonych obiektów technicznych.

Ćwiczenia projektowe (20h):
Badania eksploatacyjne i modernizacja maszyn i pojazdów – ćwiczenia projektowe

1. Projektowanie procesów modernizacji maszyn przy uwzględnieniu uwarunkowań ekonomicznych.
2, 3. Zastosowanie teorii rozwiązywania zadań wynalazczych (TRIZ) w odniesieniu do wybranych obiektów technicznych.
4. Metody oceny zużycia warstwy wierzchniej.
5, 6. Planowanie badań wstępnych z wykorzystaniem programów randomizowanych.
7, 8. Planowanie badań głównych z wykorzystaniem programów statycznych.
9. Planowanie badań wybranej części maszynowej w celu oceny zużycia i trwałości.
10. Projektowanie uszczelnienia czołowego odciążonego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconym o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci przeprowadzają badania i rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczenia wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Do zaliczenia ćwiczeń projektowych wymagane są obecności na ćwiczeniach (student może mieć nie więcej niż 2 godz. nieobecności a przekroczenie tej liczby jest podstawą do nieuzyskania zaliczenia) oraz uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianu i zaliczenia wszystkich zadań projektowych. Do zaliczenia każdego sprawdzianu i zadania projektowego przysługuje dodatkowo jeden termin poprawkowy zaliczenia.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu są pozytywne oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z pozytywnych ocen z zaliczenia: ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczeń projektowych oraz egzaminu przeprowadzanego w formie ustnej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności mogą być odrobione z inną grupą realizującą dane ćwiczenie laboratoryjne
lub projektowe pod warunkiem, że prowadzący ćwiczenie wyrazi na to zgodę i będzie wystarczająca
liczba miejsc dla uczestników zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu mechaniki, matematyki, metrologii i podstaw konstrukcji maszyn.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Altszuller G. S.: Elementy teorii twórczości inżynierskiej. WNT, Warszawa 1983.
2. Arciszewski T.: Inventive Engineering: Knowledge and Skills for Creative Engineers. CRC Press Tylor and Francis Group, Boca Raton 2016.
3. Hebda M., Wachal A.: Trybologia. WNT, Warszawa 1980.
4. Jenecki J., Tott K.: Organizacja eksploatacji pojazdów samochodowych. WKŁ, Warszawa 1986.
5. Lenkiewicz W., Szybka J. (red.): Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych. PAN, PNTTE, Warszawa 2010.
6. Machowski B., Ochoński W., Czachórska E.: Uszczelnienia. PWN, Warszawa 1991.
7. Młyńczak M.: Metodyka badań eksploatacyjnych obiektów mechanicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.
8. Pahl G., Beitz W., Feldhusen J., Grote K. H.: Engineering Design: A Systematic Approach. Springer-Verlag London Limited. London, 2007.
9. Polański Z.: Planowanie doświadczeń w technice. PWN, Warszawa 1984.
10. Praca zbiorowa: Mechanik pojazdów samochodowych, t.1, t.2.: Vogel Publishing, Wrocław 2005.
11. Siłka W.: Teoria ruchu samochodu. WNT, Warszawa 2002.
12. Uzdowski M. i inni: Eksploatacja techniczna i naprawa. WKŁ, Warszawa 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Lenkiewicz W., Szybka J. (red.): Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych. PAN, PNTTE, Warszawa 2010.
2. Smolnik M.: A Praxiological Model of Machine Modernisation Process [w] Journal of Machine Construction and Maintenance. Problemy eksploatacji, 3, 2017.
3. Smolnik M., Pilch R.: Application of selected TRIZ instruments in reliability engineering [w]: TFC 2018: 18th TRIZ future conference 2018: automated invention for smart industries: systematic invention for smart industries, eds. Denis Cavallucci, Roland de Guio, Sebastian Koziolek. — Strasbourg: European TRIZ Association (ETRIA), s. 125–133, 2018.

Informacje dodatkowe:

Brak