Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wibroakustyka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-611-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Piechowicz Janusz (piechowi@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

WIBROAKUSTYKA zajmuje się procesami drganiowymi i akustycznymi zachodzącymi łącznie w przyrodzie, technice, maszynach, urządzeniach, środkach transportu, a także w organizmach żywych. Jej cel utylitarny to obniżenie zakłóceń wibroakustycznych maszyn, urządzeń, instalacji do minimum możliwego na danym etapie wiedzy i technologii, a także wykorzystanie informacji zawartych w sygnale wibroakustycznym do oceny jakości maszyn i urządzeń, budowli oraz realizowanych procesów technologicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zadania wibroakustyki, posiada wiedzę o podstawowych własnościach fali akustycznej, zna podstawy generacji dzięków. MBM1A_W02, MBM1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna podstawowe wiadomości o akustyce pomieszczeń głównie przemysłowych MBM1A_W02, MBM1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna założenia diagnostyki wibroakustycznej MBM1A_W02, MBM1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna podstawowe pojęcia związane z cyfrową obróbką dźwięku dźwięku MBM1A_W02, MBM1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W005 Zna podstawowe pojęcia związane z wibrotechniką MBM1A_W02, MBM1A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać oceny akustycznej stanowiska pracy MBM1A_W02, MBM1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi wyznaczyć współczynnik pochłaniania dźwięku MBM1A_U04, MBM1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna podstawowe akty prawne związane z drganiami i hałasem MBM1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zadania wibroakustyki, posiada wiedzę o podstawowych własnościach fali akustycznej, zna podstawy generacji dzięków. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe wiadomości o akustyce pomieszczeń głównie przemysłowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna założenia diagnostyki wibroakustycznej + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe pojęcia związane z cyfrową obróbką dźwięku dźwięku + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna podstawowe pojęcia związane z wibrotechniką + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać oceny akustycznej stanowiska pracy - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyznaczyć współczynnik pochłaniania dźwięku - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna podstawowe akty prawne związane z drganiami i hałasem - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

1. Wstęp. Zadania wibroakustyki, podstawowe zależności falowe, pomiary drgań i hałasu (2).
2. Generacja dźwięków, modele akustyczne, propagacja dźwięku, hałas na stanowiskach pracy (2),
3. Dźwięk w pomieszczeniach, właściwości akustyczne materiałów, zabezpieczenia przeciwhałasowe(2).
4. Diagnostyka wibroakustyczna (2),
5. Przetwarzanie sygnałów wibroakustycznych (2).
6. Aspekty prawne związane z hałasem i wibracjami (2).
7. Wibrotechnika (2).

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

1. Analizatory dźwięku i wibracji (2).
2. Pomiar hałasu na stanowisku pracy (2).
3. Wyznaczanie mocy akustycznej (2).
3. Pomiar izolacyjności akustycznej(2).
4. Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku(2).
6. Diagnostyka wibroakustyczna (2).
7. Zaliczenie laboratoriów (2).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach, przygotowanie sprawozdania – forma zaliczenia podana przez prowadzącego zajęcia

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Pozytywne zaliczenie wszystkich laboratoriów. Zaliczenie pozytywne sprawdzianu wiedzy na końcu kursu. Ocena końcowa jest średnią oceną z obu zaliczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Do uzgodnienia z prowadzącym zajęcia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna wiedza techniczna

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Z. Engel, J. Piechowicz, L. Stryczniewicz “Podstawy wibroakustyki przemysłowej”, WIMIR Kraków 2003;
Z. Engel “Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem”, PWN Warszawa 2001;
C. Cempel “Podstawy wibroakustyki i diagnostyki maszyn” WNT Warszawa 1982;
L.L. Faulkner Handbook of Industrial Noise Control, Industrial Press Inc. New York 1979
J.A.Goliński Wibroizolacja maszyn i urządzeń, WNT Warszawa 1979

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Z. Engel, J. Piechowicz, L. Stryczniewicz “Podstawy wibroakustyki przemysłowej”, WIMIR Kraków 2003;
2. Z. Engel, J. Piechowicz, D. Pleban, L. Stryczniewicz Hale przemysłowe, maszyny i urządzenia – wybrane problemy wibroakustyczne Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2009
3. J.Piechowicz Wybrane metody analizy właściwości akustycznych pomieszczeń przemysłowych, Wyd AGH Kraków 2012

Informacje dodatkowe:

Brak