Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Konstrukcje stalowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-613-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Badura Sławomir (sbadura@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Poznanie zasad obliczania oraz podstaw projektowania konstrukcji stalowych w oparciu o obowiązujące normy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student rozumie zasady i metody stanów granicznych w zakresie projektowania konstrukcji stalowych MBM1A_W02, MBM1A_W01, MBM1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student umie ocenić noś nośność konstrukcji w prostych przypadkach obciążenia MBM1A_W02, MBM1A_W01, MBM1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student potrafi ocenić problem utraty stateczności prostych elementów konstrukcyjnych MBM1A_W02, MBM1A_W01, MBM1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny spełniający warunki nośności i użytkowalności MBM1A_W02, MBM1A_W01, MBM1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student umie określić wielkości charakterystyczne jak i obliczeniowe, tak obciążeń jak i wytrzymałości MBM1A_W02, MBM1A_W01, MBM1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi korzytać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych MBM1A_W02, MBM1A_W01, MBM1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość i odpowiedzialność za skutki działalności projektowej, w tym za podejmowane decyzje MBM1A_K03, MBM1A_K05, MBM1A_K02, MBM1A_K01, MBM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student rozumie zasady i metody stanów granicznych w zakresie projektowania konstrukcji stalowych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student umie ocenić noś nośność konstrukcji w prostych przypadkach obciążenia + - - + - - - - - - -
M_W003 Student potrafi ocenić problem utraty stateczności prostych elementów konstrukcyjnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny spełniający warunki nośności i użytkowalności + - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie określić wielkości charakterystyczne jak i obliczeniowe, tak obciążeń jak i wytrzymałości + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi korzytać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i odpowiedzialność za skutki działalności projektowej, w tym za podejmowane decyzje + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
Wykład

Metody wymiarowania konstrukcji stalowych.
Metoda stanów granicznych.
Połączenia. Charakterystyka połączeń.
Połączenia na nity i śruby.
Połączenia spawane. Rozkład naprężeń w spoinach.
Konstruowanie elementów rozciąganych.
Elementy ściskane. Wyboczenie.
Nośność elementów ściskanych.
Projektowanie słupów. Słupy złożone ściskane osiowo.

Ćwiczenia projektowe (14h):
Ćwiczenia projektowe

Zagadnienia sprężysto-plastyczne
Klasy przekrojów elementów konstrukcyjnych
Połączenia na śruby/nity
Połączenia spawane
Elementy rozciągane
Elementy ściskane. Wyboczenie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykłady: sprawdzian z treści wykładów
Zajęcia projektowe: zaliczenie wszystkich projektów wydanych na zajęciach oraz uzyskanie 50% ogólnej liczby punktów (z projektu oraz kolokwium)

Zaliczenie poprawkowe z treści wykładów obejmuje sprawdzenie wiadomości prezentowanych na wykładach w formie pisemnej oraz ewentualna uzupełniającą odpowiedź ustną.

Zaliczenie poprawkowe z zajęć projektowych ustalane jest indywidualnie z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana na podstawie:
- oceny z zajęć projektowych 70%
- sprawdzianu z treści wykładów 30%

Ocena z zajęć projektowych oraz wykładów musi być pozytywna.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

1) Wykłady:
Nieobecność na wykładzie nie zwalnia studenta z obowiązku opanowania omawianego materiału ani
z przestrzegania przekazywanych w trakcie wykładu ustaleń o charakterze organizacyjnym.
2) Ćwiczenia projektowe:
Odrabianie ćwiczeń projektowych niezaliczonych z powodu nieobecności odbywa się w porozumieniu
z prowadzącym w trakcie zajęć z inną grupą studentów, a gdy nie ma takiej możliwości – w odrębnym terminie ustalonym przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu Mechaniki, Wytrzymałości Materiałów oraz Podstaw Konstrukcji Maszyn przewidziana dla studentów uczelni technicznych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Cz. I. Podstawy projektowania. Arkady, Warszawa 2000
3. Łubiński M. Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Cz. II. Obiekty budowlane. Arkady 2007
4. Niewadomski J., Głąbik J., Kazek M., Zamorowski J.: Obliczanie konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200. PWN 2003
5. Włodarczyk W.: Przykłady obliczeń elementów i połączeń konstrukcji stalowych. Konstrukcje budowlane 4’. WSiP 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak