Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny do robót ziemnych i transportu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-616-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kulinowski Piotr (piotr.kulinowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach prowadzonego modułu studenci zapoznają się z budową i charakterystyką użytkową wybranych maszyn i urządzeń do urabiania, robót ziemnych, transportu taśmowego i przeróbki mechanicznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę niezbędną dla projektowania wybranych maszyn i urządzeń. MBM1A_K03, MBM1A_U01, MBM1A_U04, MBM1A_W05, MBM1A_W04, MBM1A_U03, MBM1A_W07, MBM1A_W02, MBM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Posiada wiedzę w mechaniki oraz teorii mechanizmów konieczną do projektowania maszyn MBM1A_W04 Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Posiada wiedzę związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie wytwarzania maszyn i urządzeń mechanicznych przemysłu surowcowego MBM1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Egzamin
M_W004 Posiada wiedzę związaną z inżynierią mechaniczną w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych, przemysłu surowców mineralnych MBM1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium
M_W005 Posiada wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze inżynierii mechanicznej oram maszyn i urzadzeń stosowanych w przemyśle surowców mineralnych MBM1A_W13 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł oraz wyciągać wnioski i formułować opinie MBM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U002 Umie posługiwać się aparatem matematycznym do opisu zagadnień technicznych i procesów technologicznych MBM1A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Umie planować i przeprowadzać eksperymenty i interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać wnioski MBM1A_U11 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
M_U004 Potrafi stosować aparaturę pomiarową z metodami metrologii warsztatowej i szacowania błędów pomiarów w wybranym zakresie w inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania MBM1A_U14 Egzamin,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych MBM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową MBM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 26 0 14 20 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę niezbędną dla projektowania wybranych maszyn i urządzeń. + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w mechaniki oraz teorii mechanizmów konieczną do projektowania maszyn + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie wytwarzania maszyn i urządzeń mechanicznych przemysłu surowcowego + - - + - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę związaną z inżynierią mechaniczną w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych, przemysłu surowców mineralnych + - - + - - - - - - -
M_W005 Posiada wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze inżynierii mechanicznej oram maszyn i urzadzeń stosowanych w przemyśle surowców mineralnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł oraz wyciągać wnioski i formułować opinie - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie posługiwać się aparatem matematycznym do opisu zagadnień technicznych i procesów technologicznych - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie planować i przeprowadzać eksperymenty i interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać wnioski - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi stosować aparaturę pomiarową z metodami metrologii warsztatowej i szacowania błędów pomiarów w wybranym zakresie w inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 142 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
 1. Maszyny urabiające

  1. Własności fizykomechaniczne skał zwięzłych oraz technologie i metody ich urabiania, stosowane narzędzia urabiające.
  2. Technologie pracy i budowa maszyn do mechanicznego pozyskiwania surowców mineralnych oraz robót ziemnych – kombajny górnicze, Maszyny do frezowania spągów, wozy wiercące, spycharki, równiarki, zgarniarki.
  3. Technologie pracy i budowa maszyn do ładowania i odstawy urobku – ładowarki górnicze, wozy odstawcze, wozidła, wywrotki.

 2. Maszyny do robót ziemnych

  1. Ogólna klasyfikacja i charakterystyki budowy oraz parametrów techniczno-roboczych maszyn do robót ziemnych.
  2. Proces urabiania koparkami jedno – i wielonaczyniowymi, podział i konstrukcje koparek jedno- i wielonaczyniowych.
  3. Metody i parametry technologiczne wiercenia otworów. Ogólny podział i konstrukcje maszyn wiertniczych stosowanych w robotach ziemnych.

 3. Transport taśmowy

  1. Własności materiałów transportowanych, charakterystyka transportu taśmowego
  2. Teoria sprzężenia ciernego, układy napędowe i napinające przenośników taśmowych
  3. Budowa, podzespoły i elementy konstrukcyjne przenośników taśmowych
  4. Niekonwencjonalne przenośniki taśmowe, wybrane problemy eksploatacji przenośników

 4. Przeróbka mechaniczna

  1. Rodzaje operacji i maszyn przeróbczych.
  2. Podstawy klasyfikacji ziarnowej, przesiewacze.
  3. Technologie rozdrabniania surowców mineralnych.

Ćwiczenia projektowe (20h):

 1. Obliczanie kinematycznych i dynamicznych parametrów pracy układu wysięgnikowego wybranego typu koparki jednonaczyniowej.
 2. Metodyka doboru maszyn podstawowych do wykonywania prac ziemnych dla założonych właściwości gruntów.
 3. Projekt obliczeniowy przenośnika taśmowego (dobór taśmy, mocy napędu, średnicy bębnów napędowych, przełożenia reduktora)
 4. Projekt obliczeniowy przenośnika kubełkowego.
 5. Budowa i dobór urządzeń do klasyfikacji ziarnowej.
 6. Budowa i dobór urządzeń do kruszenia surowców mineralnych.
 7. Projekt układu krusząco – sortującego.
 8. Dobór urządzeń do wzbogacania.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

 1. Wyznaczanie podstawowych parametrów pracy i wydajności koparki kołowej wielonaczyniowa.
 2. Budowa i zastosowanie taśm przenośnikowych, rodzaje połączeń taśm
 3. Informacje o krążnikach, badania oporów obracania krążników (stanowisko z obrotem osi bez obciążenia płaszcza, wolny wybieg)
 4. Informacje na temat własności taśm przenośnikowych, badania sztywności poprzecznej taśm.
 5. Badania parametrów pracy urządzeń do klasyfikacji ziarnowej.
 6. Badania procesu kruszenia w kruszarkach szczękowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uczestnictwo w nich i opracowanie sprawozdania z ich przebiegu.
Zajęcia projektowe zaliczane są na podstawie wykonanego projektu.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa OK obliczna jest z zależności:
OK = 0,7E + 0,1 Lab + 0,1 Ćw. + 0,1 Obecn. na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest każdorazowo ustalany z prowadzącym zajęcia laboratoryjne i projektowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wyd. Śląsk, Katowice 1990
Battaglia A., Banaszewski T.: Maszyny do przeróbki węgla, rud i surowców mineralnych, Cz. 1. Maszyny do przesiewania i rozdrabniania. Warszawa, Kraków, PWN 1972
Banaszewski T.: Przesiewacze, Katowice, Wyd. Śląsk 1990,
Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych. Wyd. Śląsk, Katowice 1998
Brach I.: Walczewski R.: Koparki jednonaczyniowe. WNT, Warszawa 1982
Dębicki M.: Teoria samochodu, teoria napędu. WNT 1976
Drzymała J.: Podstawy mineralurgii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009
Grzelak E. : Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej surowców mineralnych, WNT Warszawa 1975
Kulinowski P. : Metodyka zintegrowanego projektowania górniczych przenośników taśmowych, AGH Kraków 2012
Pieczonka K.: Ładowarki łyżkowe. Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1971

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak