Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne systemy transportu linowego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-618-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Kwaśniewski Jerzy (kwasniew@imir.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zawiera informacje dotyczące najnowszych rozwiązań technicznych implementowanych w różnych urządzeniach transportu linowego, oraz nowoczesne metodologie oceny stanu tych urządzeń.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu stosowania urządzeń transportu linowego MBM1A_W13 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma wiedze z zakresu projektowania urządzeń transportu linowego MBM1A_W14 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Ma wiedzę z zakresu eksploatacji urządzeń transportu linowego MBM1A_W11, MBM1A_W15 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W004 Ma wiedzę z zakresu procesów produkcyjnych elementów urządzeń transportu linowego MBM1A_W10 Egzamin,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potafi przeprowadzać pomiary podstawowych parametrów dla elementów kolei linowych MBM1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi przeprowadzić analizę uzyskanych wyników pomiarowych oraz wyciągnąc z nich wnioski końcowe MBM1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi stosować specjalistyczą aparaturę do oceny stanu technicznego elementów kolei linowych MBM1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi rozwiązywać podstawowe zaganienia zwizane z urządzeniami transportu linowego MBM1A_U23 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz umiejętnośc pracy w zespole MBM1A_K03, MBM1A_K01, MBM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Ma świadomość zagrożeń wynikających z oddziaływania maszyn i urządzeń na środowiski naturalne oraz bezpieczeństwo ludzi MBM1A_K06, MBM1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 26 0 14 20 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu stosowania urządzeń transportu linowego + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedze z zakresu projektowania urządzeń transportu linowego + - + + - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę z zakresu eksploatacji urządzeń transportu linowego + - + - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę z zakresu procesów produkcyjnych elementów urządzeń transportu linowego + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potafi przeprowadzać pomiary podstawowych parametrów dla elementów kolei linowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić analizę uzyskanych wyników pomiarowych oraz wyciągnąc z nich wnioski końcowe - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi stosować specjalistyczą aparaturę do oceny stanu technicznego elementów kolei linowych - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi rozwiązywać podstawowe zaganienia zwizane z urządzeniami transportu linowego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz umiejętnośc pracy w zespole - - + + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość zagrożeń wynikających z oddziaływania maszyn i urządzeń na środowiski naturalne oraz bezpieczeństwo ludzi - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):

1. Systemy transportu linowego.
2. Nowoczesne dźwigi osobowe.
3. Dźwigi towarowe i wyciągi budowlane.
4. Systemy linowego transportu materiałów.
5. Górnicze wyciągi szybowe, podstawy eksploatacji i stosowane rodzaje rozwiązań.
6. Sztuczna inteligencja w nowoczesnych systemach diagnostycznych urządzeń transportu linowego.
7. Wyciągi bębnowe oraz specjalnego zastosowania.
8. Koleje linowe – podział i zastosowanie.
9. Nowoczesne rozwiązania kolei linowych napowietrznych.
10. Układy transportowych urządzeń linowych stosowane w turystyce, sporcie i rekreacji.
11. Systemy transportu linowego stosowane w miastach.
12. Innowacyjne metody analizy niestacjonarnych sygnałów diagnostycznych.
13. Urządzenia transportu linowego górnictwie odkrywkowym i wiertnictwie.
14. Dobra praktyka eksploatacji lin stalowych.

Ćwiczenia projektowe (20h):

1. Zasady obliczania dźwigów elektrycznych nowej generacji.
2. Obliczanie podstawowych parametrów górniczego wyciągu szybowego.
3. Obliczenia zdolności transportowej różnych systemów kolei linowych.
4. Obliczenia napędu urządzenia linowego z napędem ciernym.
5. Podstawowe zasady doboru lin stalowych do zadanych warunków pracy.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

1. Wykorzystanie sieci neuronowych w analizie symptomów zużycia.
2. Badanie cięgien nośnych dźwigów osobowych.
3. Badanie współczynnika tarcia pary: wykładzina – lina.
4. Badanie sił wprzęgnięcia wprzęgła kolei linowej krzesełkowej.
5. Badanie elementów i parametrów pracy napędu kolei jednolinowej.
6. Zastosowanie termowizji w diagnostyce urządzeń transportu linowego.
7. Wykorzystanie magnetometrów w ocenie stanu technicznego badanej struktury ferromagnetycznej.
8. Przegląd konstrukcji lin stalowych stosowanych w transporcie linowym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym.
Student, który opuścił więcej niż 2 zajęcia laboratoryjne, a obecności są nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych ustala i podaje do wiadomości studentom prowadzący ćwiczenia na początku semestru.

Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym.
Student, który opuścił więcej niż 2 zajęcia projektowe, a obecności są nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych ustala i podaje do wiadomości studentom prowadzący ćwiczenia na początku semestru.
Egzamin obejmuje cały zakres przedmiotu tzn. zagadnienia poruszane na wykładzie i ćwiczeniach projektowych oraz laboratorium.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny 3,0 lub wyższej z ćwiczeń projektowych oraz laboratoryjnych

Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest obliczona jako 0.6xocena z egzaminu+0.2xocena z ćwiczeń+0.2xOcena z laboratorów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta wynikłej z choroby (zwolnienie lekarskie) lub innej przyczyny losowej (dokument to potwierdzający lub ustne uzasadnianie), student jest zobowiązany nadrobić powstałe zaległości.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach projektowych i ćwiczeniach laboratoryjnych może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzących i pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat.
W uzasadnionych wypadkach w drodze decyzji prowadzącego zajęcia odrobienie powstałych zaległości może odbyć się w formie opracowania rozszerzonego sprawozdania teoretycznego z zadanej tematyki lub zajęcia praktycznego.

W przypadku wykładów prowadzący przekaże studentowi materiały lub poda literaturę obejmującą obszar merytoryczny zaległości. W przypadku trudności z opanowaniem materiału student może konsultować się z prowadzącym w celu przyswojenia wiedzy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Czitary E.: “Seilschwebebahnen”, Wiedeń, 1962
2.Doppelmayr A.: Warunki projektowania napowietrznych kolei jednolinowych o ruchu okrężnym, Wolfurt 1997, Opracowanie polskie Wójcik M. Rokita T.
3. Gunthner W.A.: Seilbantechnik, Monachium 19
4. Hansel J., Kawecki Z.: Transport pionowy. Urządzenia szybowe i przyszybowe. Skrypt AGH Nr 1177, Kraków 1989
5. Kędziora A.: „Eksploatacja szybowych urządzeń wyciągowych” Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1976
6. Kudzielka H.: "Koleje linowe i wyciągi narciarskie – budowa i eksploatacja, Wydawnictwo Kabe, Krosno 2010
7. Kwaśniewski J.: Dźwigi osobowe i towarowe. Budowa i eksploatacja. Kraków 2004
8. Schneigert Z.: Koleje linowe napowietrzne, Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 1957
9. Skrzymowski W.: Podesty wiszące – budowa i eksploatacja. Wyd. KaBe Krosno 2004
10. Stachurski J.: Podnośniki i kolejki linowe, Wydawnictwo PWN Warszawa 1972
11. Tytko A.: Eksploatacja Lin stalowych. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 2003
12.Kwaśniewski J.: Badania magnetyczne lin stalowych. Kraków 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Materiały amorficzne w pasywnej metodzie badań lin stalowych eksploatowanych w szybach górniczych / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Maciej ROSKOSZ, Mirosław Witoś, Szymon MOLSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2018 vol. 63 no. 1

Rola diagnostyki i badań nieniszczących (NDT) w utrzymaniu ruchu wybranych maszyn transportu linowego i konstrukcji linowych — The role of diagnosis and non-destructive testing (NDT) in the efficiency maintenance of selected rope transport machines and rope structures / Hubert RUTA, Tomasz KRAKOWSKI, Tomasz MAGIERA, Szymon MOLSKI, Paweł KUŁAGA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4

Aktywne i pasywne metody badania lin stalowych — Active and passive methods for examination of steel ropes / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Maciej ROSKOSZ, Mirosław Witoś // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : [XIII międzynarodowa konferencja : 8–10 listopada 2017, Wisła] : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.  z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp.  z o. o., 2018. — ISBN: 978-83-936657-9-2.

Analiza możliwości identyfikacji stanu wytężenia lin stalowych na podstawie pomiarów właściwości magnetycznych — Analysis of the possibility of identifying the strain condition of the steel wire ropes based on measurements of magnetic properties / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Maciej ROSKOSZ, Janusz Juraszek, Krzysztof Schabowicz, Paweł MAZUREK // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Diagnostyka lin kompaktowanych — Diagnostics of compact wire ropes / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Paweł MAZUREK, Mirosław Witoś, Maciej Roskosz // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489.

Wykorzystanie światłowodów w inżynierii medycznej — Application of fiber optics in medical engineering / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Janusz JURASZEK // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2016 vol. 88 nr 10

Chodniki ruchome przeznaczone do transportu pasażerów w stacjach narciarskich — [Travelators for passengers transport in ski resorts] / Tomasz ROKITA // W: Problematyka funkcjonowania i rozwoju kolei linowych w Polsce : Zakopane, 11–13 marca 2015 r. : konferencja naukowo-techniczna. — Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, cop. 2015. — ISBN: 978-83-7789-336-4

Współczesne problemy górniczych wyciągów szybowych na świecie — Current problems of mine shaft hoist installations in the world / Wacław OLEKSY, Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2016. — ISBN: 978-83-944406-1-9

Preparatyka cięgien stalowo-poliuretanowych — Replicas method for polyurethane coated steel belts inspection / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Tomasz KRAKOWSKI // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489.

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Student ma możliwość skorzystania z konsultacji, które odbywają się w danym semestrze zgodnie z informacjami podanymi przez prowadzących zajęcia.

Równocześnie w przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości możliwy jest kontakt z prowadzącym moduł drogą elektroniczną email: kwasniew@agh.edu.pl lub tel. 126172313