Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Eksploatacja kopalin użytecznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-619-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Krauze Krzysztof (krauze@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Miejsca i formy występowania surowców użytecznych oraz ich rola w gospodarce. Uwarunkowania związane ze sposobem eksploatacji danego minerału. Dobór maszyn i urządzeń do określonych rodzajów minerałów oraz warunków górniczo-geologicznych. Budowa i eksploatacja maszyn górniczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę na temat rodzajów i form wystepowania surowców mienralnych w Polsce i na świecie MBM1A_W18, MBM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma wiedzę na temat podziemnych i odkrywkowych metod eksploatacji surowców mineralnych MBM1A_W18, MBM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat doboru, budowy i zasady pracy maszyn i urządzeń do podziemnej i odkrywkowej eksplatacji surowców mineralnych MBM1A_W18, MBM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie metody dla pozyskiwania danej kopaliny i maszyn oraz urzadzeń do niego wykorzystywanych MBM1A_U01, MBM1A_U29, MBM1A_U25, MBM1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi zidentyfikowac i opisać urządzenia i maszyny wykorzystywane w procesie pozyskiwania surowców mineralnych MBM1A_U01, MBM1A_U29, MBM1A_U25, MBM1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebe pogłebiania wiedzy w zakresie prac związanych z pozyskiwaniem surowców mineralnych w górnictwie MBM1A_K06, MBM1A_K05, MBM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z pozyskiwaniem surowców mineralnych MBM1A_K06, MBM1A_K05, MBM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 26 0 14 20 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat rodzajów i form wystepowania surowców mienralnych w Polsce i na świecie + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat podziemnych i odkrywkowych metod eksploatacji surowców mineralnych + - - + - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat doboru, budowy i zasady pracy maszyn i urządzeń do podziemnej i odkrywkowej eksplatacji surowców mineralnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie metody dla pozyskiwania danej kopaliny i maszyn oraz urzadzeń do niego wykorzystywanych - - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zidentyfikowac i opisać urządzenia i maszyny wykorzystywane w procesie pozyskiwania surowców mineralnych - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebe pogłebiania wiedzy w zakresie prac związanych z pozyskiwaniem surowców mineralnych w górnictwie + - + + - - - - - - -
M_K002 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z pozyskiwaniem surowców mineralnych + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
Rodzaje, formy występowania surowców mineralnych i sposoby ich eksploatacji

Na piętnastu wykładach przedstawione zostaną zagadnienia związane z powstaniem i forma wstępowania surowców mineralnych w Polsce i na świecie. Przedstawione zostaną sposoby ich eksploatacji, zarówno odkrywkowej, jak i podziemnej. Opisany zostanie wybór metody eksploatacji, rodzaje wykonywanych wyrobisk górniczych, jak też omówione zostaną budowa i zasada działania maszyn i urządzeń stosowanych w eksploatacji surowców mineralnych z uwzględnieniem warunków górniczo-geologicznych, ekonomicznych i zagrożeń naturalnych.

Ćwiczenia projektowe (20h):
Zapoznanie się z metodami eksploatacji surowców mineralnych oraz rodzajami wyrobisk w górnictwie podziemnym i odkrywkowym

Wyrobiska przygotowawcze, udostępniające i eksploatacyjne w górnictwie podziemnym – cel ich wykonania, funkcje i sposoby realizacji. Wyrobiska eksploatacyjne w górnictwie odkrywkowym. Dobór sposobu eksploatacji surowców mineralnych oraz maszyn w górnictwie podziemnym i odkrywkowym.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
Analiza budowy oraz działanie maszyn i urządzeń stosowanych do eksploatacji surowców mineralnych

Analiza budowy i zasady pracy wiertarek, wozów wiercących i kotwiących, ładowarek górniczych, kombajnów chodnikowych i ścianowych, strugów węglowych, obudów chodnikowych i zmechanizowanych ścianowych, urządzeń do odstawy urobku i transportu materiałów. Wyjazd terenowy do kopalni głębinowej i odkrywkowej celem zapoznania się metodą podziemną i odkrywkową wybierania minerału.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na 80% wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Równolegle wymaganym jest zaliczenie kolokwium z wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa przedmiotu jest równoważna ocenie z egzaminu. Brana jest pod uwagę obecność na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównywanie zaległości wynikającej z nieobecności studenta na zajęciach możliwa jest poprzez indywidualne konsultacje z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu metrologii. Udział w zajęciach laboratoryjnych i projektowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Antoniak J. : Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1990.
Antoniak J. : Przenośniki taśmowe w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
Bęben A. : Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1998.
Bęben A. : Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
Broen A. : Kombajny chodnikowe. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1980.
Chodyniecka L. , Kapuściński T. : Podstawowe metody rozpoznawania minerałów i skał. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
Glapa J. , Korzeniewski I. : Mały leksykon górnictwa odkrywkowego. WiSzGB&K, Wrocław 2005.
Jaszczuk M. : Ścianowe systemy mechanizacyjne. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2007.
Kasztelewicz Z. : Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe: technologia pracy. Wydawnictwo Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze, Kraków 2012.
Klich A. : Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego : wyrobiska korytarzowe i szybowe w górnictwie. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999.
Kotwica K. , Klich A. : Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych. Wydawca Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011.
Krauze K. : Urabianie skał kombajnami ścianowymi : podstawy doboru i projektowania elementów frezujących. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2000.
Krauze K. : Urabianie skał strugami statycznymi : podstawy doboru i projektowania kompleksów strugowych. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2012.
Piechota S. : Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2003.
Pieczonka K. : Inżynieria maszyn roboczych. Cz. 1, Podstawy urabiania, jazdy, podnoszenia i obrotu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
Przybyła H. , Chmiela A. : Technika i organizacja w robotach przygotowawczych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
Reś J. : Ekologiczne techniki urabiania skał. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2002.
Reś J. , Gospodarczyk P. , Kotwica K. , Kalukiewicz A. : Maszyny i urządzenia do specjalnych robót podziemnych. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice – Warszawa 2004.
Turek M. : Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Wydawca Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2010.
Wyciszczok S.: Maszyny i Urządzenia Górnicze. Część 1 i 2. Wydawnictwo REA, Warszawa 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Krauze K. : Urabianie skał kombajnami ścianowymi : podstawy doboru i projektowania elementów frezujących. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2000.
Krauze K. : Urabianie skał strugami statycznymi: podstawy doboru i projektowania kompleksów strugowych. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2012.
Krauze K., Klempka R., Mucha K.: Komputerowe wspomaganie w projektowaniu frezujących organów urabiających. Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering 2015, 4, str. 56-66.
Krauze K., Mucha K.: Zwiększenie odporności na zużycie ścierne noży kombajnowych. Przegląd Górniczy 2016, 1, str. 63-67.
Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T., Mucha K.: Badania trwałości noży styczno – obrotowych wykonanych z różnych materiałów. Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering 2017, 1, str. 68-76.
Krauze K., Kotwica K.: Innowacyjne rozwiązania maszyn dla górnictwa opracowane w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych, AGH Kraków. Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering 2018, 1.
Bołoz Ł.: Pomiar parametrów wiertarki hydraulicznej i procesu wiercenia obrotowego. Napędy i Sterowanie 2018, 20, 1, str. 70-73.
Bołoz Ł.: Maszyny urabiające w wybranych metodach eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji 2018, 7, 1, str. 131-142.
Bołoz Ł.: Maszyny urabiające w ścianowych systemach eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji 2018, 7, 1, str. 143-154.

Informacje dodatkowe:

Obecność i aktywność na wszystkich wykładach i zajęciach laboratoryjnych może być premiowana podniesieniem oceny końcowej o 0,5 punktu.