Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia maszyn
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-703-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Zagórski Krzysztof (zagkrzys@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowy maszyn wytwórczych i projektowania procesów technologicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technologii budowy maszyn MBM1A_W11, MBM1A_W12, MBM1A_W13 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii obróbki ubytkowej MBM1A_W10, MBM1A_W09 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych MBM1A_W14 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie opracować proces technologiczny wykonania typowych części maszyn MBM1A_U22 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Umie dobrać narzedzia i urządzenia do podstawowych procesów technologicznych wytarzania części maszyn MBM1A_U25, MBM1A_U22, MBM1A_U26 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U003 Umie zidentyfikować podstawowe maszyny w ciągu technologicznym procesu wytwarzania wybranych części maszyn MBM1A_U29, MBM1A_U28 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie budowy maszyn i urzadzeń wykrzystywanych w technologiach wytwarzania MBM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
34 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technologii budowy maszyn + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii obróbki ubytkowej + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie opracować proces technologiczny wykonania typowych części maszyn + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie dobrać narzedzia i urządzenia do podstawowych procesów technologicznych wytarzania części maszyn + - + - - - - - - - -
M_U003 Umie zidentyfikować podstawowe maszyny w ciągu technologicznym procesu wytwarzania wybranych części maszyn + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie budowy maszyn i urzadzeń wykrzystywanych w technologiach wytwarzania + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 34 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 31 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

1. 2. Wybrane zagadnienia z technologii maszyn: pojęcia podstawowe; elementy procesu technologicznego; typy produkcji i ich charakterystyka; technologiczność konstrukcji; półfabrykaty i ich przygotowanie do obróbki; naddatki na obróbkę; bazy w technologii maszyn; normowanie czasu pracy; formy organizacyjne produkcji.
3. 4. Projektowanie procesów technologicznych obróbki: zakres prac projektowych; dane wyjściowe do projektowania procesów technologicznych; struktura procesu technologicznego; przegląd procesów technologicznych typowych części maszyn; operacje technologiczne występujące w procesach technologicznych różnych części maszyn; środki pracy- zasady wyboru; sposoby projektowania; dokumentacja technologiczna; systemy kompu¬terowo wspomaganego projektowania i zintegrowanego wytwarzania – pojęcia podstawowe; kształtowanie dokładności i jakości części w procesie technologicznym; klasyfikacja części maszyn; typizacja procesów technologicznych; obróbka grupowa; optymalizacja procesów technologicznych.
5. 6.Uchwyty obróbkowe: pojęcia podstawowe; cel i opłacalność stosowania uchwytów; ogólna budowa uchwytów obróbkowych; ustalenie przedmiotu obrabianego w uchwycie i narzędzia względem uchwytu; elementy uchwytu obróbkowego; analiza ustalenia; błędy ustalenia; zasady projektowania.
7. 8. Montaż maszyn i urządzeń: pojęcia podstawowe; wymagania stawiane montowanym urządzeniom oraz ich elementom ze względu na technologiczność montażu; połączenia; operacje montażowe; metody montażu; ogólne zasady projektowania procesów technologicznych montażu; dokumentacja technologiczna; formy organizacyjne montażu.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

Laboratorium: wybrane zagadnienia projektowania procesów technologicznych i realizacji operacji obróbkowych; ocena wpływu sztywności i sposobu mocowania elementów toczonych na ich dokładność wymiarowo-kształtową; wyznaczanie technicznej normy czasu pracy w technologii budowy maszyn metodą badawczo-pomiarową i analityczno¬obliczeniową; wspomagane komputerowo programowanie operacji technologicznych na obrabiarki sterowane numerycznie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
1 Kolokwium z treści wykładowych

2 Kolokwium z laboratorium

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.75 ocena z laboratorium + 0.25 ocena z kolokwium z wykładów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia zajęć z inną grupą

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony kurs obróbki ubytkowej i bezubytkowej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Choroszy B.: Technologia maszyn. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
2. Dobrzański T.: Uchwyty obróbkowe. Poradnik konstruktora. WNT, Warszawa 1987.
3. Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT, Warszawa 2003.
4. Feld M.: Technologia budowy maszyn. WNPWN, Warszawa 1995.
5. Łabędz J.: Projektowanie procesów technologicznych obróbki. Zagadnienia ogólne. Wydawnictwa AGH, Kraków 2001.
6. Łabędz J.: Laboratorium z technologii budowy maszyn. Wydawnictwa AGH, Kraków 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Badanie wpływu parametrów skrawania na zużycie ostrzy głowic frezowych przy obróbce tworzyw węglowych WPW-65 — Analyses of the influence of cutting parameters for wear of head blade milling by machining of coal materials WPW-65 / Stanisław KRAWCZYK, Krzysztof ZAGÓRSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2009 R. 40 nr 6, s. 59–67. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Summ.
2.Ocena wpływu strategii pomiaru geometrii elektrod na ustawienie narzędzia w ZSW — Impact assessment of strategy of electrode geometry measurements on tool settings in integrated systems producing / Halina NIECIĄG, Krzysztof ZAGÓRSKI, Rafał KUDELSKI // W: PPM’14 : Podstawowe Problemy Metrologii : [X konferencja] : Kościelisko, 15–18 czerwca 2014 / Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. — Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN, 2014. — (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Seria: Konferencje ; nr 19). — ISBN: 978-83-930505-9-8. — S. 202–206. — Bibliogr. s. 206

Informacje dodatkowe:

Brak