Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-705-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem seminarium jest przygotowanie dyplomantów do właściwego napisania pracy dyplomowej oraz do umiejętnego zaprezentowania wykonanej pracy podczas egzaminu dyplomowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Podczas prezentacji i dyskusji student ugruntowuje i poszerza wiedzę w zakresie inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania MBM1A_W11, MBM1A_W10 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętność przekonywującego komunikowania się w mowie i piśmie. MBM1A_U02, MBM1A_U03 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student zdobywa umiejętność samodzielnego opracowania problemu inżynierskiego oraz syntezy informacji różnego typu. MBM1A_U01, MBM1A_U04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Kompetencja społeczna dotycząca roli społecznej realizacji prac o charakterze technicznym oraz konieczność promowania tej roli w społeczeństwie. MBM1A_K06, MBM1A_K07, MBM1A_K01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Podczas prezentacji i dyskusji student ugruntowuje i poszerza wiedzę w zakresie inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność przekonywującego komunikowania się w mowie i piśmie. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student zdobywa umiejętność samodzielnego opracowania problemu inżynierskiego oraz syntezy informacji różnego typu. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Kompetencja społeczna dotycząca roli społecznej realizacji prac o charakterze technicznym oraz konieczność promowania tej roli w społeczeństwie. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):

Cel prac inżynierskich; charakterystyka prac inżynierskich; główne składniki pracy dyplomowej inżynierskiej.
Ogólne zasady pisania prac dyplomowych.
Rzeczowy układ pracy; oznaczenia rysunków, wzorów, tabel i stosowanych symboli.
Legalne jednostki miar stosowanych w kraju.
Etyka w pisaniu pracy inżynierskiej.
Szczegółowe omówienie przepisów uczelnianych dotyczących przebiegu siódmego semestru studiów I stopnia, realizacji pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego inżynierskiego.
Referowanie przez uczestników seminariów dotychczasowego stanu zaawansowania pracy inżynierskiej i dyskusje uczestników seminarium.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie – obecność na min 5 zajęciach.
Dopuszczalna liczba nieobecności usprawiedliwionych – trzy.
Termin i zasady odrobienia – tylko zgodnie z Regulaminem Studiów AGH lub po uzyskaniu zgody prodziekana ds. kształcenia.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcowa wpływają: ocena z prezentacji, wypełnienie szablonu zawierającego cel i zakres pracy oraz wykaz literatury, aktywność na zajęciach i postępach w realizacji pracy dyplomowej.
Do uzyskania zaliczenia wymagana jest obecność na min 5 zajęciach seminaryjnych.
Ocena końcowa:
OK = 4.0 – obecność oraz oddanie szablonu (cel, zakres, literatura)
OK = 4.5 – dodatkowo: prezentacja wysłana (nie była wygłoszona)
OK = 5.0 – dodatkowo: wygłoszona prezentacja

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wszystkie ewentualne dodatkowe terminy są ściśle związane z aktualnym Regulaminem Studiów AGH.
Wyjątkowe sytuacje należy uzgodnić z prodziekanem ds. kształcenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wpis na semestr 7 wraz z zatwierdzonym tematem pracy dyplomowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Dudziak A., Żejmo A.: Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla studentów. Wyd. Difin, Warszawa 2008
2.Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Wyd. Impulsdata, Warszawa 2016
3.Łucki Z., Ganbarelli G.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Wyd. Universitas, Kraków 1995.
4.Zendrowski R.: Praca magisterska. Licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wszystkie informacje związane z procedurą procesu dyplomowania (dokumenty, terminy, zasady) dostępne są corocznie stronie internetowej wydziału (www.imir.agh.edu.pl)