Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przygotowanie pracy dyplomowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-706-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje przygotowanie, opracowanie i napisanie pracy dyplomowej inżynierskiej oraz przygotowanie prezentacji na obronę tej pracy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student poszerza wiedzę z zakresu obejmującego tematykę pracy dyplomowej. MBM1A_W10 Recenzja pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student zdobywa umiejętność samodzielnego rozwiązywania zagadnień będących przedmiotem pracy dyplomowej. MBM1A_U01, MBM1A_U04 Recenzja pracy dyplomowej
M_U002 Student zdobywa umiejętność planowania i realizacji oraz dokumentowania badań i obliczeń. MBM1A_U19, MBM1A_U11 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Przekonanie o konieczności realizacji i promowania prac o charakterze naukowo-technicznym w społeczeństwie. MBM1A_K06 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student poszerza wiedzę z zakresu obejmującego tematykę pracy dyplomowej. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zdobywa umiejętność samodzielnego rozwiązywania zagadnień będących przedmiotem pracy dyplomowej. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student zdobywa umiejętność planowania i realizacji oraz dokumentowania badań i obliczeń. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Przekonanie o konieczności realizacji i promowania prac o charakterze naukowo-technicznym w społeczeństwie. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 405 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 150 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 250 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (150h):

• Konsultacje z opiekunem pracy dotyczące koncepcji i zakresu pracy, budowy modeli obliczeniowych i laboratoryjnych, pomiarów i obliczeń.
• Konsultacje szczegółowe w czasie wykonywania badań laboratoryjnych oraz obliczeń analitycznych i numerycznych.
• Konsultacje z zakresu układu pracy oraz opracowania jej poszczególnych rozdziałów.
• Praca własna studenta obejmująca badania i obliczenia oraz ostateczne opracowanie formy pracy dyplomowej.

Praca powinna być twórczym opracowaniem wybranego zagadnienia na podstawie literatury oraz własnych badań przeprowadzonych przez dyplomanta.
Podczas wykonywania pracy dyplomant powinien wykazać się umiejętnością tworzenia modeli obliczeniowych, budowy modeli laboratoryjnych oraz projektowania systemów sterowania złożonymi układami mechanicznymi. Musi umieć wykonać obliczenia analityczne i numeryczne.
Efektem pracy mogą być nowe metody obliczeń, rozwiązania konstrukcyjne oraz algorytmy sterowania a także budowa innowacyjnych urządzeń i stanowisk laboratoryjnych. Praca dyplomowa powinna być napisana starannie oraz mieć dobrze opracowaną formie. Objętość pracy nie powinna przekraczającej 100 stron. Autor pracy powinien wyraźnie określić cel pracy, sposób jego realizacji oraz wnioski. Praca powinna zawierać wykaz wykorzystanej literatury (zgodnie z wymogami ustalonymi przez WIMiR). Wszystkie inne materiały muszą być dołączone w postaci załączników. Należy również dołączyć nośnik z zapisem elektronicznym tekstu pracy i elementów graficznych. Zalecany jest edytor WORD, rysunki zaleca się wykonać w formacie GIF,TIFF,JPG. Kompletną pracę można zapisać w formacie PDF.
Tytuł pracy oraz ewentualne streszczenie należy podać również w języku angielskim lub w innym tzw. kongresowym. Praca może być napisana w dowolnym języku dopuszczonym przez standardy nauczania danego kierunku studiów. Wymagane jest wtedy dołączenie streszczenia w języku polskim, zawierającego najważniejsze elementy pracy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

RS AGH

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena zaliczenia: zal.
Ocena końcowa otrzymana po zarejestrowaniu pracy dyplomowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

RS AGH

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczone z wynikiem pozytywnym wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obejmuje pozycje z zakresu związanego z tematem pracy dyplomowej i jest ustalana w ramach konsultacji z opiekunem pracy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

RS AGH