Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy mechatroniki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-710-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Mańka Michał (mmanka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi definicjami związanym z Mechatroniką oraz zastosowanie podejścia mechatronicznego w projektowaniu nowoczesnych systemów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady zastosowania podejścia mechatronicznego w projektowaniu maszyn i urządzeń MBM1A_W13, MBM1A_W12, MBM1A_W16 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować i przebadać symulacyjnie prosty układ mechatroniczny z zastosowaniem metody brył sztywnych MBM1A_U03, MBM1A_U10, MBM1A_U09 Projekt
M_U002 Potrafi zbudować i zaimplementować w środowisku CAE prosty układ sterowania oraz przeprowadzić symulację jego działania MBM1A_U10, MBM1A_U09, MBM1A_U11 Projekt
M_U003 Potrafi przeprowadzić symulację działania układu mechatronicznego wraz z układem sterowania MBM1A_U11 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady zastosowania podejścia mechatronicznego w projektowaniu maszyn i urządzeń + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować i przebadać symulacyjnie prosty układ mechatroniczny z zastosowaniem metody brył sztywnych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zbudować i zaimplementować w środowisku CAE prosty układ sterowania oraz przeprowadzić symulację jego działania - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić symulację działania układu mechatronicznego wraz z układem sterowania - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Mechatronika: definicje i zastosowanie

  W trakcie zajęć zostaną przedstawione podstawowe definicje związane z mechatroniką oraz przykładowe dziedziny gdzie mechatronika i związane z nią zagadnienia mogą znaleźć zastosowanie

 2. Projektowanie Mechatroniczne

  W trakcie wykładu zostanie przedstawiona przykładowa procedura projektowania mechatronicznego. W trakcie prezentacji zostaną również przedstawione różne techniki wykorzystywane w tym procesie.

 3. Wirtualne Prototypowanie

  W trakcie zajęć zostaną przedstawione techniki wirtualnego prototypowania oraz narzędzia informatyczne wspomagające ten proces.

 4. Symulacja układów mechatronicznych w środowisku SimWise 4d i Matlab/Simulink

  W trakcie zajęć zostanie przedstawiony sposób tworzenia złożonych modeli mechatronicznych z zastosowaniem metody brył sztywnych i ko-symulacji z układem sterowania zaimplementowanym w środowisku Matlab/Simulink

Ćwiczenia projektowe (14h):
 1. Podstawy modelowoania w środowisku SimWise 4d

  W ramach zajęć przedstawione zostaną przedstawione podstawy modelowania techniką brył sztywnych w środowisku SimWise 4d

 2. Tworzenie modelu dynamicznego metodą brył sztywnych w środowisku SimWise 4d

  W trakcie zajęć studenci otrzymają zadanie stworzenia modelu prostego układu mechatronicznego w środowisku SimWise 4d

 3. Symulacja działania złożonego systemu Mechatronicznego ze sterowaniem otwartym

  W trakcie zajęć przedstawione zostaną zasady implementacji elementów układu sterowania w środowisku SimWise 4d

 4. Symulacja systemu dynamicznego ze sterowaniem z pętlą sprzężenia zwrotnego

  W trakcie zajęć przedstawione zostaną meto implementacji układu sterowania w środowisku Matlab/Simulink i sposób połączenia tak powstałego układu sterowania z obiektem sterowania w środowisku SimWise 4d

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia Projektowe:
- Uzyskanie co najmniej 51% punktów w trakcie zajęć
- Przygotowanie i zaliczenie poszczególnych zadań projektowych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zajęć Projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Realizacja zadań wykonywanych w trakcie zajęć na których student był nieobecny.
Przygotowanie opracowania tematu wydanego przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość narzędzi CAD, CAE.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Janocha H. [red.]: Actuators: Basics and Applications, Springer, Berlin, 2004
2. Frank, R.: Understanding Smart Sensors. Artech House, Norwood, 2000
3. Weinheim: Sensors: a Comprehensive Survey. New York, 1989
4. Beeby S., Ensell G., Kraft M., White N.: MEMS Mechanical Sensors. Artech Hause, Norwood, 2004
5. Lisowski W. [red.]: Introduction to robotics, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2004
6. Smith R.J., Dorf R.C.: Circuits, devices and systems: a first course in electrical engineering, Wiley, Nowy Jork, 1992
5. Podstawy Mechatroniki, Praca zbiorowa. Wyd. REA, Warszawa 2006
6. Mechatronika, Praca zbiorowa. Wyd. REA, Warszawa 2008
7. Petko M.: Wybrane metody projektowania mechatronicznego. Wyd. ITE, Kraków-Radom 2008.
8. Uhl T.: Projektowanie mechatroniczne. Zagadnienia wybrane. Wyd. ITE, Kraków 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

M. MAŃKA, M.PETKO, J. FELIS, T. UHL, Mechatroniczny układ automatycznego wyważania maszyn wirujących, Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. – Kraków : Wydawnictwo Katedry Robotyki i Dynamiki Maszyn. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2003, ISBN 83-916598-1-X, S. 165–173
M. MAŃKA, M. SZWEDO, T. UHL, Badanie własności mikrochwytaka w oparciu o techniki optyczne, Projektowanie mechatroniczne: zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla., Kraków, 2007, Teoria maszyn i mechanizmów, s. 132–140.
T. BARSZCZ, M. MAŃKA, Application of Hardware-In-The-Loop for Virtual Power Plant, Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, ISSN 1641-6414,2008 nr 4, s. 17–20.
M. MAŃKA, D. MORENO GINER, J. KANG, Co-simulations of motorcycle-rider system in road behaviour simulations, ASME 2009, Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference (DETC 2009): August 30–September 2, 2009, San Diego, California, USA, e-ISBN: 978-0-7918-3856-3
M.MAŃKA, T. UHL, Mechatronic design of fault detection isolation and restoration systems for rotating machineries, Mechanism and Machine Theory; ISSN 0094-114X, 2009 vol. 44 iss. 7, s. 1436–1449
D. MORENO GINER, M. MAŃKA, J.KANG, On the symbolic modelling of motorcycles, Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla, Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2010. ISBN: 978-83-7204-897-4, s. 102–114.
P. KRÓL, J.FECZKO, M. MAŃKA, T. UHL, Discussion of smart materials in micro robotic applications, Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015, ISBN: 978-83-943189-0-1, s. 89–102,
B. KĄDZIELA, M. MAŃKA, T. UHL, A. TOSO, Validation and optimization of the leaf spring multibody numerical model, Archive of Applied Mechanics ; ISSN 0939-1533. 2015 vol. 85 iss. 12, s. 1899–191470. J. GÓRSKI, M. MAŃKA, Wpływ parametrów procesu na wytrzymałość elementów wykonanych z ABS metodą obróbki przyrostowej, Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka, Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2017, ISBN: 978-83-949477-0-5, s. 145–152.

Informacje dodatkowe:

Brak