Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Urządzenia odpylające
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-1-718-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Machnik Ryszard (machnik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot przygotowuje studenta do pracy w zakresie doboru, projektowania, eksploatacji i pomiarów związanych ze współcześnie stosowanymi urządzeniami odpylającymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie projektowania Podstawowych elementów urządzeń odpylających, oraz systemów odpylania MBM1A_W09 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie eksploatacji elektrostatycznych urządzeń odpylających oraz systemów systemów odpylania MBM1A_W11 Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi organizować zespoły do wykonania wyodrębnionych zadań związanych z projektowaniem urządzeń odpylających MBM1A_U07 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie odpylające lub system odpylający, używając właściwych metod, technik i narzędzi MBM1A_U26 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie urządzeń ochrony powietrza MBM1A_K02 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową przy wykonywaniu projektów urządzeń ochrony powietrza MBM1A_K04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie projektowania Podstawowych elementów urządzeń odpylających, oraz systemów odpylania + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie eksploatacji elektrostatycznych urządzeń odpylających oraz systemów systemów odpylania + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi organizować zespoły do wykonania wyodrębnionych zadań związanych z projektowaniem urządzeń odpylających + - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie odpylające lub system odpylający, używając właściwych metod, technik i narzędzi - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie urządzeń ochrony powietrza + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową przy wykonywaniu projektów urządzeń ochrony powietrza - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

•Podstawowe pojęcia i prawa stosowane w technice odpylania.
Wymogi stawiane urządzeniom odpylającym. Klasyfikacja urządzeń odpylających.
Zasady bezpieczeństwa podczas pomiarów eksploatacyjnych, odbiorczych, kontrolnych.
•Kryteria stosowalności i doboru urządzeń odpylających.
Konstrukcja i działanie mechanicznych suchych odpylaczy (komory osadcze, cyklony, baterie cyklonów). Zastosowanie i eksploatacja suchych odpylaczy.
Konstrukcja i działanie mechanicznych mokrych odpylaczy.
Zastosowanie i warunki eksploatacji mokrych odpylaczy.
•Konstrukcja i działanie filtrów tkaninowych.
Dobór materiału filtracyjnego i sposoby jego regeneracji.
Parametry materiału filtracyjnego.
Zastosowanie i warunki eksploatacji filtrów tkaninowych.
•Podstawowe pojęcia i zasada elektrostatycznego odpylania gazów.
Klasyfikacja elektrofiltrów.
Podstawowe prawa stosowane podczas elektrostatycznej filtracji gazów.
•Zasada działania elektrofiltru.
Wpływ parametrów aerozoli na proces ich oczyszczania w elektrostatycznych urządzeniach odpylających.
Skuteczność elektrofiltru.
•Problemy eksploatacyjne występujące podczas elektrostatycznego odpylania gazów.
Konstrukcja i warunki eksploatacji elektrofiltru.
•Dobór elektrycznych parametrów pracy elektrofiltru.

Ćwiczenia projektowe (8h):
Projekt wybranych elementów elektrofiltru w oparciu o badania laboratoryjne

Na zajęciach studenci wykonują projekt wybranych elementów konstrukcyjnych elektrofiltru wykorzystując do tego wiedzę zdobytą na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Ćwiczenia laboratoryjne (6h):

Badania własności fizykochemicznych pyłu (ziarnistość, rezystywność, gęstość),
pomiar parametrów odpylanych aerozoli.
Zasilanie i sterowanie pracą elektrofiltru.
Pomiar parametrów elektrycznych elektrofiltru (charakterystyki prądowo-
napięciowe, charakterystyki gęstości prądu na powierzchni elektrod zbiorczych).
Badania wpływu geometrii elektrod ulotowych na ich parametry elektryczne.
Badanie elektrofiltru laboratoryjnego (pomiary skuteczności działania elektrofiltru).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podawane są przez Prowadzącego na pierwszych zajęciach w semestrze

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 40% ocena z kolokwium z wykładów + 30% średnia ocena z laboratorium + 30% ocena z projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podawany jest przez Prowadzącego na pierwszych zajęciach w semestrze

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw elektrotechniki i projektowania maszyn i urządzeń

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bohm J. ElecrostaticPrecipitators,. Elsevier Scientific Publishing Company , Amsterdam Oxford – New
York 1982,
Parker K.R. red. Applied Electrostatic Precipitation, Blackie Academic Profesional London,Weinheim, New
York, Tokyo, Melbourne, Madras 1997,
Jędrusik M. Elektrofiltry. Rozwinięcie wybranych technik podwyższania skuteczności odpylania,
Machnik R., Karwat B., Nocuń M., Niedźwiedzki J. Kompleksowa metoda doboru geometrycznych cech konstrukcyjnych i konfiguracji elektrod ulotowych elektrofiltrów przemysłowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Comparison of the physical and chemical properties of dust separated in industrial electrostatic precipitators / MACHNIK Ryszard, NIEDŹWIEDZKI Jerzy, NOCUŃ Marek, Sobieski Waldemar // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 223–227. — Bibliogr. s. 227,
Dust extraction system at the ore sintering plant of a raw materials steel mill / KARWAT Bolesław, MACHNIK Ryszard // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 158–163. — Bibliogr. s. 163,

Measurement of fly ash resistivity by DC and AC method – a comparison of methods / NOCUŃ Marek, MACHNIK Ryszard // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 326–331. — Bibliogr. s. 331,
Effect of anti-corrosion coatings of corona electrodes on selected operating parameters of industrial electrostatic precipitators — Wpływ powłok antykorozyjnych elektrod ulotowych na wybrane parametry eksploatacyjne elektrofiltrów przemysłowych / Ryszard MACHNIK, Marek NOCUŃ // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2014 vol. 16 no. 1, s. 56–60. — Bibliogr. s. 60

Kompleksowa metoda doboru geometrycznych cech konstrukcyjnych i konfiguracji elektrod ulotowych elektrofiltrów przemysłowych — A complex methodology for the selection of geometric design and configuration of the corona electrode of industrial electrostatic precipitators / Ryszard MACHNIK, Bolesław KARWAT, Marek NOCUŃ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 161, 1 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0567). — Bibliogr. s. 157–162, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-715-1

Wpływ fizykochemicznych właściwości popiołów lotnych ze spalania węgli na proces elektrostatycznego odpylania spalin — Effect of physical and chemical properties of fly ash from coal combustion on its electrostatic precipitation / Ryszard MACHNIK, Bolesław KARWAT, Marek NOCUŃ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 9, s. 1530–1533. — Bibliogr. s. 1533

Modelling and study the effect of selected design features for the operating parameters of industrial electrostatic precipitators — Modelowanie i badania wpływu wybranych cech konstrukcyjnych na parametry eksploatacyjne elektrofiltrów przemysłowych / Bolesław KARWAT, Marek NOCUŃ, Ryszard MACHNIK, Jerzy NIEDŹWIEDZKI // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2016 vol. 18 no. 3, s. 325–332. — Bibliogr. s. 331–332.

Selection of design features and configurations of the corona electrodes of industrial electrostatic precipitators used in power industry — Wybór cech konstrukcyjnych i konfiguracji elektrod ulotowych w elektrofiltrach przemysłowych wykorzystywanych w energetyce / Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK, Jerzy NIEDŹWIEDZKI, Marek NOCUŃ // Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji ; ISSN 1232-9312. — Tytuł poprz.: Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. — 2017 no. 1, s. 65–71. — Bibliogr. s. 71.

Informacje dodatkowe:

Na wykładach sprawdzana jest obecność.
Kolokwium z wykładów obowiązkowe.