Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budowa i eksploatacja pojazdów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-105-ET-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Bera Piotr (pbera@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zna rozwiązania konstrukcyjne stosowane w nowoczesnych pojazdach i potrafi określić ich wpływ na eksploatację. Potrafi wykonać wybrane obliczenia elementów układu przeniesienia napędu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada ugruntowaną wiedzę ze studiów I stopnia w zakresie budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń. Ma wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących podczas ruchu pojazdu. Zna rolę zjawiska tarcia i umie określić jego pozytywny oraz negatywny wpływ na działanie układów pojazdu. MBM2A_W17 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Student zna zasadę funkcjonowania przekładniowych skrzyni biegów – manualnych i automatycznych. Posiada wiedzę dotyczącą doboru parametrów układu przeniesienia napędu do określonego silnika. MBM2A_W17, MBM2A_W05 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą aktualnie stosowanych konstrukcji układów przeniesienia napędu, kierowniczego, zawieszenia i ogumienia pojazdów. Zna stosowane materiały konstrukcyjne pod kątem zastosowań w budowie pojazdów i potrafi określić ich wpływ na własności eksploatacyjne. MBM2A_W16, MBM2A_W09 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W004 Student ma wiedzę o cyklu życia pojazdów, zna tendencje rozwojowe w ich budowie i potrafi określić ich oddziaływanie na środowisko naturalne. MBM2A_W14, MBM2A_W16 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W005 Student posiada wiedzę w zakresie zarządzania produkcji, wytwarzania i eksploatacji pojazdów. Zna system prawny związany z pojazdami. MBM2A_W13, MBM2A_W15 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu systemu prawnego dotyczącego pojazdów. Ma umiejętność wyszukiwania wiarygodnych źródeł wiedzy. Potrafi oceniać nowe rozwiązania konstrukcyjne pojazdów pod kątem ich niezawodności i efektywności działania. MBM2A_U04, MBM2A_U14, MBM2A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Prezentacja
M_U002 Student potrafi na podstawie zdobytej wiedzy analizować zjawiska zachodzące w pojazdach i określać ich wpływ na stan techniczny pojazdu oraz planować, organizować i przeprowadzać naprawy i remonty MBM2A_U17, MBM2A_U13, MBM2A_U21 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student rozumie aspekty systemowe eksploatacji pojazdów, w tym ich wpływ na środowisko naturalne. Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. MBM2A_U17, MBM2A_U15 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Prezentacja
M_U004 Student potrafi w sposób zrozumiały i przejrzysty prezentować swoją wiedzę z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych. MBM2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi kierować procesami produkcyjnymi i zarządzać zespołem ludzi. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie pojazdów i przekazywania nabytej wiedzy w sposób przejrzysty i zrozumiały. MBM2A_K01, MBM2A_K06, MBM2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada ugruntowaną wiedzę ze studiów I stopnia w zakresie budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń. Ma wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących podczas ruchu pojazdu. Zna rolę zjawiska tarcia i umie określić jego pozytywny oraz negatywny wpływ na działanie układów pojazdu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasadę funkcjonowania przekładniowych skrzyni biegów – manualnych i automatycznych. Posiada wiedzę dotyczącą doboru parametrów układu przeniesienia napędu do określonego silnika. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą aktualnie stosowanych konstrukcji układów przeniesienia napędu, kierowniczego, zawieszenia i ogumienia pojazdów. Zna stosowane materiały konstrukcyjne pod kątem zastosowań w budowie pojazdów i potrafi określić ich wpływ na własności eksploatacyjne. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę o cyklu życia pojazdów, zna tendencje rozwojowe w ich budowie i potrafi określić ich oddziaływanie na środowisko naturalne. + - - - - - - - - - -
M_W005 Student posiada wiedzę w zakresie zarządzania produkcji, wytwarzania i eksploatacji pojazdów. Zna system prawny związany z pojazdami. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu systemu prawnego dotyczącego pojazdów. Ma umiejętność wyszukiwania wiarygodnych źródeł wiedzy. Potrafi oceniać nowe rozwiązania konstrukcyjne pojazdów pod kątem ich niezawodności i efektywności działania. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi na podstawie zdobytej wiedzy analizować zjawiska zachodzące w pojazdach i określać ich wpływ na stan techniczny pojazdu oraz planować, organizować i przeprowadzać naprawy i remonty - - + + - - - - - - -
M_U003 Student rozumie aspekty systemowe eksploatacji pojazdów, w tym ich wpływ na środowisko naturalne. Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. - - + + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi w sposób zrozumiały i przejrzysty prezentować swoją wiedzę z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi kierować procesami produkcyjnymi i zarządzać zespołem ludzi. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie pojazdów i przekazywania nabytej wiedzy w sposób przejrzysty i zrozumiały. + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 101 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):

Tematyka wykładów:
- Elementy teorii ruchu, opory ruchu pojazdu, sprawność układu napędowego.
- Źródło mocy i momentu w napędach pojazdów – silniki spalinowe i elektryczne oraz ich charakterystyki.
- Konstrukcja silników, jednomasowe i dwumasowe koło zamachowe.
- Sprzęgła w układzie napędowym pojazdów: cierne (z samoregulacją i bez samoregulacji), hydrokinetyczne, wielopłytkowe, odśrodkowe.
- Skrzynie przekładniowe – algorytm obliczania przełożeń w skrzyniach biegów.
- Manualne skrzynie biegów – budowa.
- Automatyczne skrzynie przekładniowe: klasyczne z przekładnią hydrokinetyczną (AT), zautomatyzowane (AMT), bezstoponiowe (CVT) i dwusprzęgłowe (DCT).
- Wały i półosie napędowe.
- Przeguby na wałach i półosiach napędowych, przeguby homokinetyczne i niehomokinetyczne.
- Przekładnie kierownicze, wspomaganie: hydrauliczne, elektrohydrauliczne i elektryczne, aktywne układy kierownicze.
- Mosty napędowe, przekładnie główne i mechanizmy różnicowe (także o zwiększonym tarciu).
- Zawieszenie pojazdów: kolumna MacPhersona, zawieszenie wielowahaczowe itd.
- Pojazdy hybrydowe i elektryczne – silniki elektryczne (rodzaje, charakterystyki), rodzaje i charakterystyka baterii trakcyjnych.

Ćwiczenia laboratoryjne (13h):

Tematyka zajęć laboratoryjnych:
1. Dwumasowe koło zamachowe.
2. Budowa sprzęgła ciernego pojazdu, sprzęgła i przekładnie hydrokinetyczne.
3. Skrzynie przekładniowe, mechanizmy zmiany przełożeń.
4. Wały i półosie napędowe, przeguby.
5. Zawieszenia w pojazdach.
6. Przekładnie i układy kierownicze.
7. Koła i ogumienie.

Ćwiczenia projektowe (13h):

1-3. Obliczanie sprzęgła ciernego jednotarczowego dla wybranego samochodu osobowego z określonym silnikiem.
4-6. Dobór przełożeń w skrzyni biegów dla danego pojazdu w oparciu o charakterystykę zewnętrzną zastosowanego silnika i parametry pojazdu, tj. masa własna, rozmiar kół, współczynnik oporu powietrza, itd.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład jest nieobowiązkowy. Natomiast na wszystkich wykładach sprawdzana jest obecność. Może (ale nie musi!) zostać uwzględniona przy obliczaniu oceny końcowej. Wymagana jest natomiast wiedza prezentowana na wykładzie (Nieobecność na wykładzie nie zwalnia studenta z znajomości tematyki wykładu).
Laboratorium – obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, wymagana do uzyskania zaliczenia.
Projekt – obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, wymagana do uzyskania zaliczenia.
Po zakończeniu zajęć wyznaczany jest, w uzgodnieniu z grupą, jeden termin na oddanie sprawozdania z laboratorium i projektów – przed pierwszym terminem egzaminu.
Przystąpienie do egzaminu możliwe jest tylko po uzyskaniu pozytywnej oceny z laboratorium i projektu.
Część laboratoryjna zaliczane na podstawie sprawozdania i odpowiedzi ustnej.
Część projektowa zaliczana jest w oparciu o oddane projekty (sprzęgła i skrzyni biegów).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest obliczana jako średnia ważona:
OK=0,6*E+0,2*L+0,2*P
gdzie:
- Ocena z egzaminu pisemnego (E),
- Ocena z zajęć laboratoryjnych (L) – zaliczenie sprawozdania,
- Ocena z zajęć projektowych (P) – zaliczenie projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych i projektowych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność (niezależnie od przyczyny) na zajęciach projektowych lub laboratorium. Skutkuje to obniżeniem oceny końcowej z tej formy zajęć na której student był nieobecny o 0.5, nie zwalnia to natomiast studenta z nadrobienia zaległości merytorycznych. Większa liczba nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia z tej formy zajęć, a co za tym idzie z całego modułu. Student we własnym zakresie nadrabia zaległości merytoryczne wynikające z nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana ugruntowana wiedza ze studiów I stopnia w zakresie przedmiotów:
1. Fizyka – obliczanie sił działających na pojazd, zrozumienie pojęcie sprawności układu.
2. PKM – przekładnie zębate – wyznaczanie przełożeń przekładni zębatych (w tym planetarnych), sprawności przekładni (zębatych, pasowych), obliczanie sprzęgieł ciernych.
3. Podstawy nauki o materiałach – materiały stosowane w pojazdach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Andrzejewski R.: Stabilność ruchu pojazdów kołowych. WNT, Warszawa 1997.
2. Brown, Robertson, Serpento.: Motor vehicle structures. Butt.-Hein. Oxford 2001.
3. Dajniak J.: Ciągniki, teoria i projektowanie. WKiŁ, Warszawa 1985.
4. Gabryelewicz M.: Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Podstawy teorii ruchu i eksploatacji oraz układ przeniesienia napędu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2010
5. Gajek A., Juda Z.: Czujniki. Mechatronika samochodowa. WKŁ, Warszawa , 2009.
6. Hebda M.: Eksploatacja samochodów. WITE Radom, 2005.
7. Janecki J., Tott K.: Organizacja eksploatacji pojazdów mochodowych.WKŁ, Warszawa1986.
8. Jaworski J.: Ogumienie pojazdów samochodowych. WKŁ W-wa 1987.
9. Kęsy Z.: Hydrokinetyczne układy napędowe. WPR Radom 2002.
10. Merkisz J., Pielecki I.: Alternatywne napędy pojazdów. WPP Poznań 2006.
11. Micknass W., Popiol R., Springer A.: Sprzęgła skrzynki biegów wały i półosie napędowe. WKŁ Warszawa 2005.
12. Osiński J., Żach P.: Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów. WKŁ Warszawa 2006.
13. Pawelski Z.: Skrzynie automatyczne Podstawy działania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010
14. Piechna J.: Podstawy aerodynamiki pojazdów.WKŁ Warszawa 2000.
15. Prochowski L., Żuchowski A.: Technika transportu ładunków. WKŁ, Warszawa 2009.
16. Siłka W.: Teoria ruchu samochodu. WNT, Warszawa 2002.
17. Praca zbiorowa: Mechanik pojazdów samochodowych, t.1, t.2.;Vogel Publishing Wrocław 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Analiza zużycia paliwa w dynamicznych stanach pracy silnika spalinowego z zastosowaniem sztucznej sieci neuronowej — [Fuel consumption analysis in dynamic states of the engine with use of artificial neural network] / Piotr BERA, Jan SZYBKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 112, 1 s.. — (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza)
2. Application of neural networks for optimisation of signalling in road traffic — Zastosowanie sieci neuronowych do optymalizacji sterowania sygnalizacją świetlną w ruchu drogowym / Robert PILCH, Piotr BERA, Jan SZYBKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska
3. Applying neural network in computing filling coefficient of four-stroke internal combustion engine — Zastosowanie sieci neuronowej do obliczania współczynnika napełnienia cylindra czterosuwowego silnika spalania wewnętrznego / Piotr BERA // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology.
4. A comparison of the fuel consumption characteristic in dynamic states with the general characteristic of the combustion engine — Porównanie charakterystyki zużycia paliwa w dynamicznych stanach pracy z charakterystyką ogólną silnika spalinowego / Piotr BERA // Combustion Engines ; ISSN 2300-9896. — 2015 R. 44 no. 3 dod.: CD, s. 726–731. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM.
5. Mechanizm bezstopniowej zmiany wzniosu i czasu otwarcia zaworu w tłokowym silniku spalinowym — [Mechanism for stepless changing of valve lift and opening time in the reciprocating internal combustion engine] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BERA Piotr.
6. Sposób sporządzania charakterystyki dynamicznej zużycia paliwa — [Method for preparation of the dynamic characteristics of fuel] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr BERA. — Int.Cl.: G01M 15/05\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy.
7. The influence of number and values of ratios in stepped gearbox on mileage fuel consumption in NEDC test and real traffic / Piotr BERA, Dariusz WĘDRYCHOWICZ.
8. Torque characteristic of SI engine in dynamic operating states / Piotr BERA // Combustion Engines.

Informacje dodatkowe:

Brak.