Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Układy hydrauliczne w pojazdach
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-108-ET-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Bera Piotr (pbera@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student umie przeprowadzać obliczenia układów hydraulicznych, występujących w pojazdach, w zakresie doboru silników, pomp, przewodów i zaworów. Zna aspekty eksploatacyjne takich układów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada specjalistyczna wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń stosowanych w układach hydraulicznych MBM2A_W05, MBM2A_W03, MBM2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowania ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowania jako elementów układów hydraulicznych MBM2A_W17, MBM2A_W16, MBM2A_W09 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_W003 Posiada wiedzę o zasadach działania i sposobie opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych zachodzących w układach hydraulicznych MBM2A_W06, MBM2A_W17, MBM2A_W05, MBM2A_W04 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody mechaniki płynów i termodynamiki do obliczeń układów hydraulicznych MBM2A_U11, MBM2A_U13, MBM2A_U19, MBM2A_U02, MBM2A_U21, MBM2A_U16, MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U10, MBM2A_U20 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_U002 Umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych z napędami hydraulicznymi. MBM2A_U13, MBM2A_U19, MBM2A_U21, MBM2A_U16, MBM2A_U14, MBM2A_U05 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_U003 potrafi rozwiązać złożone zadania inżynierskie typowe dla napędów hydraulicznych oraz w nowatorski sposób podchodzić do nietypowych problemów MBM2A_U17, MBM2A_U19, MBM2A_U21, MBM2A_U14, MBM2A_U12, MBM2A_U08, MBM2A_U09, MBM2A_U15, MBM2A_U20 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji układów hydraulicznych oraz kierowania, rozwijania produkcji. MBM2A_K05, MBM2A_K06, MBM2A_K02, MBM2A_K01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie teorii napędów hydraulicznych. MBM2A_K06, MBM2A_K02, MBM2A_K03 Udział w dyskusji,
Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Student rozumie potrzebę działalności twórczej i innowacyjnej oraz konieczność harmonijnej pracy w zespole. MBM2A_K05, MBM2A_K06, MBM2A_K01, MBM2A_K07 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada specjalistyczna wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń stosowanych w układach hydraulicznych + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowania ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowania jako elementów układów hydraulicznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę o zasadach działania i sposobie opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych zachodzących w układach hydraulicznych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody mechaniki płynów i termodynamiki do obliczeń układów hydraulicznych - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych z napędami hydraulicznymi. - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi rozwiązać złożone zadania inżynierskie typowe dla napędów hydraulicznych oraz w nowatorski sposób podchodzić do nietypowych problemów - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji układów hydraulicznych oraz kierowania, rozwijania produkcji. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie teorii napędów hydraulicznych. + - - + - - - - - - -
M_K003 Student rozumie potrzebę działalności twórczej i innowacyjnej oraz konieczność harmonijnej pracy w zespole. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Tematyka wykładów:
1. Układy hydrauliczne, podział.
2. Zalety i wady układów hydraulicznych.
3. Podstawowe prawa hydrostatyki – prawo Pascala, równanie ciągłości, prawo Bernoulliego.
3. Obliczenia wymaganych parametrów elementów układu hydraulicznego oraz dobór elementów przetwarzających napędów hydrostatycznych.
4. Obliczenia i charakterystyki elementów przetwarzających napędów hydrostatycznych – pompy, silniki, siłowniki.
5. Elementy sterujące w układach hydraulicznych.
6. Sprzęgła hydrokinetyczne i przekładnie hydrokinetyczna.
7. Obliczanie wielopłytkowych sprzęgieł mokrych sterowanych hydraulicznie.
8. Układy hamulcowe, układu chłodzenia, wspomagania kierownicy.
9. Układy odzyskiwania energii w pojazdach.
10. Aspekty eksploatacyjne układów hydraulicznych.

Ćwiczenia projektowe (26h):

Tematyka ćwiczeń:
1. Prawo Pascala na przykładzie układu hamulcowego motocykla.
2. Prawo Bernoulliego na przykładzie zwężki w gaźniku.
3. Obliczanie układu wspomagania hamowania samochodu osobowego.
4. Obliczanie strat miejscowych i liniowych w układzie chłodzenia silnika spalinowego.
5. Obliczanie układu hydraulicznego mechanizmu żurawia.
6. Obliczanie bezstopniowej przekładni automatycznej motocykla.
7. Dobór i obliczanie sprzęgła hydrokinetycznego dla pojazdu typu Melex.
8. Kolokwia zaliczeniowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia są ostatnie zajęcia w semestrze. Prowadzący na ostatnich zajęcia podaje, w uzgodnieniu z grupą, jeden dodatkowy termin poprawkowy, na którym studenci mogą oddać zaległe prace i poprawić niezaliczone kolokwia.
Termin ten musi być przed pierwszym terminem egzaminu.
Przystąpienie do egzaminu możliwe jest tylko po uzyskaniu zaliczenia z zajęć projektowych.
Wykład nie jest obowiązkowy. Jest na nim jednak sprawdzana obecność, która może (ale nie musi!) podnieść ocenę końcową (np. w przypadku aktywności studenta na wykładzie). Brak uczestnictwa wykładzie nie zwalnia z wiedzy, która jest na nim przekazywana, a następnie weryfikowana na zajęciach projektowych.
Zajęcia projektowe są obowiązkowe. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność, która nie wpływa na ocenę końcową (student musi jednak nadrobić zaległości merytoryczne). Dwie lub więcej nieobecności uniemożliwiają uzyskanie zaliczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,3 oceny z ćwiczeń projektowych + 0,7 oceny z egzaminu
Ocena z ćwiczeń projektowych = 0,3*projekt + 0,7*średnia arytmetyczna z 2 kolokwiów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student we własnym zakresie nadrabia zaległości merytoryczne wynikające z nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczone kursy z mechaniki płynów, termodynamiki, maszyn i urządzeń energetycznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Korecki Z.: Napędy i sterowanie hydrauliczne maszyn górniczych. Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice, 1993.
2.Garbacik A.: Studium projektowania układów hydraulicznych. Ossolineum, Kraków 1997.
3.Mednis Willi: Laboratorium hydraulicznych napędów i ich sterowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999 (1996).
4.Pizoń A.: Elektrohydrauliczne urządzenia automatyki. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 1992.
5.Dindorf R., Wołkow J.: Płynowe układy ruchów okresowo zmiennych. Wydawnictwo Politechnik Krakowskiej, Kraków 1996.
6.Kramarek W., Pasek Z., Skarbowski T.: Laboratorium napędów hydraulicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1990.
7.Ocioszyński J.: Energetyka energooszczędnych układów napędowych maszyn roboczych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994.
8.Tomczyk J. Modele dynamiczne elementów i układów napędów hydrostatycznych. WNT, Warszawa 1999.
9.Helduser Siegfried: Układy hydrauliczne. Ćwiczenia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
10.Kollek W.: Podstawy projektowania napędów i sterowań hydraulicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Warszawa 2004.
11.Stryczek S. Napęd hydrostatyczny. Tom 1, 2. WNT, Warszawa 2005.
12.Szydelski Z.: Pojazdy samochodowe. Napęd i sterowanie hydrauliczne. WKŁ Warszawa 1999.
13.Reimpell J.: Podwozia samochodów. WKŁ, W-wa 2001.
14.Orzełowski J.: Eksperymentalne badania samochodów i ich zespołów. WNT W-wa 1995.
15.Stoll H.: Lenkanlagen und Hilskraftlenkungen. Vogel Buchverlag. Wurzburg 1992.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A design method of selecting gear ratios in manual transmissions of modern passenger cars / Piotr BERA // Mechanism and Machine Theory ; ISSN 0094-114X. — 2019 vol. 132, s. 133–153.
2. Skrzynia biegów dla pojazdu mechanicznego — [Gearbox for motor vehicle] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BERA Piotr. — Int.Cl.: B60K 17/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418728 A1 ; Opubl. 2018-03-26. — Zgłosz. nr P.418728 z dn. 2016-09-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018 nr 7, s. 18.

Informacje dodatkowe:

Brak.