Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fluid Supply Systems
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-110-ET-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Zimowski Sławomir (zimowski@imir.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Realizacja modułu umożliwia zdobycie wiedzy na temat budowy, funkcjonowania i eksploatacji wybranych systemów zasilania maszyn i urządzeń płynami eksploatacyjnymi. Student potrafi dokonać analizy w zakresie eksploatacji układów zasilania płynami eksploatacyjnymi, a także umie dobrać zasadnicze elementy stosowane w tych systemach.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu budowy, funkcjonowania i eksploatacji układów zasilania maszyn i urządzeń środkami smarnymi. MBM2A_W17, MBM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_W002 Posiada wiedzę na temat technologii proekologicznych i systemów gospodarowania związanych z użytkowaniem i przetwórstwem płynów eksploatacyjnych i środków smarnych. MBM2A_W14, MBM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zaprojektować oraz dobrać zasadnicze elementy stosowane w systemach zasilania płynami eksploatacyjnymi. MBM2A_U19, MBM2A_U02, MBM2A_U15, MBM2A_U01, MBM2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_U002 Potrafi dokonać analizy z zakresie eksploatacji układów zasilania płynami eksploatacyjnymi w aspekcie trwałości, niezawodności, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz ekonomiki. MBM2A_U08, MBM2A_U01, MBM2A_U16 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy w zakresie funkcjonowania poszczególnych elementów i całych układów zasilania płynami eksploatacyjnymi maszyn w celu poprawy ich niezawodności i produktywności. MBM2A_K02, MBM2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu budowy, funkcjonowania i eksploatacji układów zasilania maszyn i urządzeń środkami smarnymi. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat technologii proekologicznych i systemów gospodarowania związanych z użytkowaniem i przetwórstwem płynów eksploatacyjnych i środków smarnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaprojektować oraz dobrać zasadnicze elementy stosowane w systemach zasilania płynami eksploatacyjnymi. + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać analizy z zakresie eksploatacji układów zasilania płynami eksploatacyjnymi w aspekcie trwałości, niezawodności, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz ekonomiki. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy w zakresie funkcjonowania poszczególnych elementów i całych układów zasilania płynami eksploatacyjnymi maszyn w celu poprawy ich niezawodności i produktywności. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

Płyny eksploatacyjne – charakterystyka. Klasyfikacja, funkcjonowanie oraz elementy urządzeń układów zasilania. Budowa i eksploatacja układów zasilania maszyn i urządzeń środkami smarnymi. Podstawy projektowania układów zasilania środkami smarnymi. Teoria filtracji. Zanieczyszczenia płynów eksploatacyjnych, ich oznaczanie i klasyfikacja. Filtracyjność cieczy roboczych. Dobór filtrów. Układy zasilania paliwami: klasyfikacja, reguły eksploatacji. Budowa, funkcjonowanie, niezawodność i trwałość, eksploatacja układów zasilania benzyną i gazem oraz układów zasilania olejem napędowym. Układy zasilania powietrzem. Hybrydowe układy zasilania. Układy chłodzenia i nagrzewania oraz klimatyzacji. Budowa i reguły eksploatacji. Pompy i wentylatory w układach zasilania: budowa, funkcjonowanie, reguły eksploatacji. Podstawy projektowania i doboru pomp. Aspekty ekonomiczne i ekologiczne w eksploatacji układów zasilania.

Zajęcia seminaryjne (10h):

Planowanie zużycia środków smarnych i projektowanie centralnych układów smarowania. Funkcjonowanie nowoczesnych, złożonych systemów zasilania w przemysłowych ciągach technologicznych. Układy zasilania silników spalinowych dużej mocy – HSW. Dobór uszczelnień w wybranych urządzeniach stosowanych w układach zasilania. Układy chłodzenia w pojazdach samochodowych. Systemy klimatyzacji w pojazdach osobowych i autobusach. Charakterystyka pomp stosowanych w układach zasilania płynami eksploatacyjnymi. Identyfikacja rodzajów i przyczyn niesprawności pomp. Problemy związane z eksploatacją pomp.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej z ewentualnym wykorzystaniem tablicy oraz są wzbogacone o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1) Wykłady
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa jednak może być sprawdzana. Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z programem. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w co najmniej 75% wykładów istnieje możliwość podwyższenia oceny końcowej o 0,5 stopnia.
2) Zajęcia seminaryjne
Obecność na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa i będzie sprawdzana. Dopuszczalna jest jedna nieobecność bez podania przyczyny.
3) Warunki uzyskania zaliczenia zajęć seminaryjnych
Wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji oraz kolokwium zaliczeniowego.
4) Zasady zaliczenia poprawkowego
Studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego w okresie do 3-ch tygodni po zaliczeniu w terminie podstawowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen z prezentacji i kolokwium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku większej liczby nieobecność na zajęciach seminaryjnych sposób wyrównywania zaległości ustalany jest indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ukończone kursy: Eksploatacja maszyn oraz Mechanika płynów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Czarny, R., red.: Systemy centralnego smarowania maszyn i urządzeń. Ofic. Wyd. P.Wr., Wrocław 2000
2. Rheo Mang, Wilfried Dresel, Lubricants and Lubrication, Wiley-VCH GmbH & Co., 2007
3. Machowski B.,Ochoński W.Czachórska E.: Uszczelnienia, PWN, Warszawa, 1991
4. Brown M.: Seals and Sealing Handbook, Elsevier Advanced Technology, Oxford, 1995
5. Muller H.K., Nau B.: Fluid sealing Technology, CRC, New York, 1998
6. Stryczek S.: Napęd hydrostatyczny. Tom 1 i Tom 2. WNT, Warszawa 1997
7. Rawski F., Bocheński C.: Układy zasilania silników spalinowych. Wyd. PW, Warszawa 1991.
8. Kasedorf, J.: Układy wtryskowe i katalizatory. WKŁ, Warszawa 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Barbara WORSZTYNOWICZ: Analiza jakościowa płomienia spalanej aktywowanej magnetycznie mieszanki LPG. Mechanics vol. 24 no. 3 (2005 ) 227–229
2. Barbara WORSZTYNOWICZ: A new concept of a catalyst support for internal combustion engines. Mechanics vol. 26 no. 1 (2007 ) 30–35
3. Barbara WORSZTYNOWICZ: Influence of the mixture composition on the conversion degree of catalytic converter during power supply of the engine with natural gas. Journal of Polish CIMAC vol. 8 no. 2 (2013 ) 99–106
4. Zbigniew A. SZYDŁO: Effective oil/air ratio in industrial oil mist lubricating systems. Industrial Lubrication and Tribology vol. 59 no. 1 (2007) 4–11
5. Józef SALWIŃSKI, Marcin SZCZĘCH, Zbigniew SZYDŁO: Badania szczelności obrotowych uszczelnień z cieczą ferromagnetyczną pracujących w wodzie. Hydraulika i Pneumatyka 2 (2014) 13–16.
6. Włodzimierz OCHOŃSKI, Sławomir ZIMOWSKI, Piotr GRĄDKOWSKI: Hybrydowe uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną dla wału obrotowego. Opis patentowy; PL 227804 B1
7. Wendler B., MOSKALEWICZ T., KOT M., ZIMOWSKI S., CZYRSKA-FILEMONOWICZ A., Pawlak W. et al.: Modern self-lubricating coatings for automotive, aviation and spacecraft industry. Materials Science Forum 782 (2014 ) 31–38.
8. Wiesław A. RAKOWSKI, Sławomir ZIMOWSKI: Polyesterimide composites as a sensor material for sliding bearings. Composites Part B, Engineering 37 (2006 ) 81–88
9. Piotr BERA: A comparison of the fuel consumption characteristic in dynamic states with the general characteristic of the combustion engine. Combustion Engines 44 (2015 ) 726–731
10. Piotr BERA: Torque characteristic of SI engine in dynamic operating states. Combustion Engines 56 (2017) 175–180
11. Piotr BERA: Applying neural network in computing filling coefficient of four-stroke internal combustion engine. Mechanics and Control 30 (2011) 53–59

Informacje dodatkowe:

Brak