Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Silniki spalinowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-210-ET-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Worsztynowicz Barbara (worsztyn@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy zagadnień związanych z budową i zasadą działania silników spalinowych, projektowaniem wybranych elementów silnika spalinowego, analizą parametrów pracy silników spalinowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu teorii maszyn cieplnych MBM2A_W17, MBM2A_W05, MBM2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu procesów cieplnych zachodzących w silniku spalinowym MBM2A_W06, MBM2A_W17, MBM2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu silników spalinowych MBM2A_W17, MBM2A_W04, MBM2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać doboru silnika spalinowego do współpracy z maszyną. MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U10 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student potrafi określić prawidłowe warunki eksploatacji silnika. MBM2A_U20, MBM2A_U25, MBM2A_U15 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi ocenić wpływ oddziaływania silników spalinowych na środowisko naturalne. MBM2A_K02, MBM2A_K07, MBM2A_K05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
46 20 0 16 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu teorii maszyn cieplnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu procesów cieplnych zachodzących w silniku spalinowym + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu silników spalinowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać doboru silnika spalinowego do współpracy z maszyną. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić prawidłowe warunki eksploatacji silnika. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi ocenić wpływ oddziaływania silników spalinowych na środowisko naturalne. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 46 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

Podział silników spalinowych, zasada działania silnika 2- i 4-suwowego, podstawowe wielkości i definicje. (Division of internal combustion engines, principle of operation 2-stroke engine and 4-stroke engine, fundamental quantity and definitions)
Podstawowe cechy obiegów teoretycznych i rzeczywistych. (Primary features of theoretical and real engine cycles) Termodynamiczne podstawy pracy silnika spalinowego, obiegi teoretyczne: Otto, Diesel, Sabathe. (Thermodynamic basics of engine work, theoretical cycles:Otto, Diesel, Sabathe)
Obieg rzeczywisty silnika czterosuwowego. (Real cycle of 4-stroke engine)
Proces napełniania, proces sprężania, rozprężania i wylotu. (Filling process, compression process, expansion process, exhaust process)
Paliwa silnikowe: skład chemiczny i frakcyjny, własności paliw, cechy mieszanki paliwowo-powietrznej. (Engine fuels: chemical composition and fraction composition, fuels properties, features of fuel-air mixtures)
Zapłon elektryczny mieszanki, świece zapłonowe. (Electric ignition, spark plugs)
Proces spalania normalnego w silniku o zapłonie iskrowym. Anomalie spalania. (Process of normal combustion on spark ignition engine. Anomaly of combustion)
Proces spalania w silniku o zapłonie samoczynnym, systemy zasilania i typy komór spalania w silnikach ZS. (Process of combustion on diesel engine, systems of fuel supply and types of combustion chambers on diesel engines) Doładowanie silników spalinowych. (Supercharging of engines)
Metody regulacji mocy i obciążenia silnika ZI i ZS. (Methods of adjusting of power and loading of engines) Parametry robocze silnika. (Working parameters of engine)

Ćwiczenia laboratoryjne (16h):

Stanowisko hamowni silnikowej, aparatura badawcza, metody pomiarowe, BHP na stanowisku. (engine test bench, test apparatures, methods of measurement)
Budowa silnika spalinowego (construction of combustion engine)
Charakterystyka prędkościowa silnika ZI. (Speed characteristic of spark ignition engine)
Charakterystyka obciążeniowa silnika ZI. (Load characteristic of spark ignition engine)
Sprawności silnika spalinowego (Efficiency of combustion engine)
Bilans cieplny silnika spalinowego (thermal balance of combustion engine)
Charakterystyka napełniania silnika spalinowego (Volumetric efficiency of combustion engine)
Doładowanie silnika ZS (Turbocharging of compression ignition engine)

Ćwiczenia projektowe (10h):

Charakterystyki silnikowe (engine characteristics)
Dobór turbosprężarki do silnika ZS (selection of turbocharger to compression ignition engine)
Projekt tłoka do silnika ZI (project of piston to spark ignition engine)
Charakterystyka uniwersalna silnika spalinowego (universal characteristic of combustion engine)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych wymagane jest pozytywne zaliczenie wszystkich sprawozdań wykonywanych w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych wymagane są obecności.
Do zaliczenia ćwiczeń projektowych wymagane jest pozytywne zaliczenie wszystkich projektów. Do zaliczenia ćwiczeń projektowych wymagane są obecności.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen z zajęć laboratoryjnych, projektowych i egzaminu pisemnego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności mogą być odrobione z inną grupą realizującą dane ćwiczenie laboratoryjne lub projektowe, pod warunkiem, że będzie wystarczająca liczba miejsc i prowadzący wyrazi zgodę.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

konieczność zaliczenia mechaniki teoretycznej, termodynamiki i mechaniki płynów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Rychter T., Teodorczyk A.: Teoria silników tłokowych, WKŁ 2006
2 Luft S., Podstawy budowy silników, WKŁ 2006
3 Merkisz J., Ekologiczne problemy silników spalinowych, Wyd. Polit. Poznańskiej 1998
4 Bernhard M. Badania trakcyjnych silników spalinowych, WKŁ 1970
5 Materiały z specjalistycznych czasopism i konferencji naukowych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak