Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Obrabiarki sterowane numerycznie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-308-ET-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Jabłoński Wojciech (wjab@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu wpływu właściwości materiału na parametry obróbki ubytkowej kształtowanego przedmiotu. MBM2A_W07 Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Posiada wiedzę na temat metod programowania obrabiarek CNC oraz aplikacji CAM wspierających automatyzację wytwarzania. MBM2A_W12 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętności posługiwania się dokumentacją technologiczną wytwarzania wyrobu. MBM2A_U01 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi wykorzystać oprogramowanie typu CAx w procesie przygotowania produkcji dla zautomatyzowanych systemów wytwarzania. MBM2A_U21 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do realizacji celów osobistych oraz grupowych. MBM2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu wpływu właściwości materiału na parametry obróbki ubytkowej kształtowanego przedmiotu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat metod programowania obrabiarek CNC oraz aplikacji CAM wspierających automatyzację wytwarzania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności posługiwania się dokumentacją technologiczną wytwarzania wyrobu. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać oprogramowanie typu CAx w procesie przygotowania produkcji dla zautomatyzowanych systemów wytwarzania. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do realizacji celów osobistych oraz grupowych. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

W1:Nowe materiały konstrukcyjne w budowie obrabiarek oraz tendencje rozwojowe maszyn i urządzeń technologicznych.
W2:Struktura obrabiarek i rola technologii CNC w ewolucji współczesnych maszyn.
W3:Układy funkcjonalne i konstrukcyjne obrabiarek sterowanych numerycznie.
W4:Konstrukcja zespołów funkcjonalnych i układów obrabiarki.
W5:Układy napędowe obrabiarek sterowanych numerycznie.
W6:Układy i systemy zautomatyzowanego mocowania przedmiotów – paletyzacja.
W7: Systemy automatycznej wymiany narzędzi, magazyny narzędzi, układy manipulacji przedmiotem obrabianym, autonomiczna praca systemów wytwarzania.
W8:Układy sterowania cyfrowego oraz interpolacji.
W9:Badania dokładności odbrabiarek.
W10:Diagnostyka i nadzorowanie ostrza oraz procesu skrawania.
W11:Systemy CAM wspierające programowanie obrabiarek.
W12.Programowaie obróbki przedmiotów obrotowo-symetrycznych przy wykorzystaniu środowiska programowo-symulacyjnego MTS TOP CAM.
W13: Programowanie obróbki przedmiotów pryzmatycznych przy wykorzystaniu środowiska programowo-symulacyjnego MTS TOP CAM.
W14:Podstawy programowania parametrycznego.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
 1. Pojęcia podstawowe

  Klasyfikacja ruchów obróbkowych. Dobór obrabiarki i narzędzi skrawających. Geometria ostrza skrawającego. Parametry obróbki – obliczanie i dobór.

 2. Programowanie ręczne w systemie Heidenhain

  Opracowanie programu sterującego dla zadanego detalu przy wykorzystaniu programu symulacyjnego. Zastosowanie:
  1. Geometrycznego opisu konturu
  2. Kompensacji narzędzia
  3. Metod interpolacji kołowej
  4. Cykli obróbkowych
  5. Powtórzeń i podprogramów
  6. SL-cykli
  7. Programowania parametrycznego
  8. Dodatkowych opcj systemu (FK-programowanie, konwerter DXF itp)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1 Kolokwium z treści wykładowych
2 Zaliczenie projektów realizowanych w ramach zajęć laboratoryjnych
3 Jeden termin poprawkowy w sesji podstawowej

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych z kolokwium dot. treści wykładowych oraz oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie zajęć na innej grupie laboratoryjnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania: obrabiarki i systemy obróbkowe. WNT, Warsza-wa 2000.
2. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT 2009
3. Kosmol J.: Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie. WNT, Warszawa 1998.
4. Grzesik W., Niesłony P., Bartoszuk M.: Programowanie obrabiarek NC/CNC. WNT, Warszawa 2006.
5. Pritschow G.: Technika sterowania obrabiarkami i robotami przemysłowymi. Oficyna Wydawnicza Poli-techniki Wrocławskiej. Wrocław 1995.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak