Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-310-II-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji wyników badań. MBM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W002 Student posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn. MBM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk technicznych. MBM2A_U24, MBM2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Student umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne. MBM2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej. MBM2A_K02 Udział w dyskusji
M_K002 Student angażuje się w dyskusję, ocenia efekty pracy innych studentów, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. MBM2A_K02, MBM2A_K03, MBM2A_K05 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji wyników badań. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk technicznych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student angażuje się w dyskusję, ocenia efekty pracy innych studentów, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):
Zajęcia seminaryjne

Ogólne omówienie tematyki prac magisterskich realizowanych przez studentów w danym roku akademickim.
Przedstawienie i omówienie sposobów przygotowania poprawnej prezentacji multimedialnej na temat realizowanej pracy magisterskiej.
Przewidywane są dwie prezentacje. Pierwsza prezentacja obejmuje podstawy fizyczne metod wykorzystywanych w pracy magisterskiej, cel proponowanych badań oraz oczekiwane wyniki. Druga prezentacja ma na celu przedstawienie rezultatów badań oraz wynikających z ich realizacji wniosków.
Dyskusja na temat proponowanych przez prelegenta rozwiązań dotyczących postawionego mu zadania.
Omówienie sposobu prezentacji osiągnięć pracy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena prezentacji (60%) + ocena z duskusji (40%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  1. Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red), Poradnik pisania pracy dyplomowej, Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej,
    Warszawa, http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf

Zalecana literatura podawana jest indiwidualnie dla każdego dyplomanta przez opiekuna pracy magisterskiej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak