Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Języki programowania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-108-II-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wierzbicki Jacek (wierzbic@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Głównym celem zajęć jest umożliwienie studentom przeglądu rozwiązań współczesnej Inżynierii Oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem języków programowania. Przedmiot przeznaczony jest dla osób, które nie praktykują na co dzień programowania komputerów. W związku z tym poruszane są najistotniejsze zagadnienia (schemat blokowy, algorytm, cykl życia programu itp.) jednak bez szczegółowego wnikania w poszczególne. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych przedstawiany (nie nauczany) jest język Python.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna podstawowe możliwości i ograniczenia głównych współczesnych języków programowania MBM2A_W10, MBM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
M_W002 zna problematykę usuwania błędów i optymalizacji kodu programów MBM2A_W02 Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 umie samodzielnie zapisać algorytm, schemat blokowy programu i zaprojektować jego graficzny interfejs MBM2A_U04, MBM2A_U14, MBM2A_U03 Odpowiedź ustna,
Projekt
M_U002 umie wykorzystać makra w programach biurowych do obliczeń i edycji dokumetów MBM2A_U03 Odpowiedź ustna,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna podstawowe możliwości i ograniczenia głównych współczesnych języków programowania + - + - - - - - - - -
M_W002 zna problematykę usuwania błędów i optymalizacji kodu programów + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie samodzielnie zapisać algorytm, schemat blokowy programu i zaprojektować jego graficzny interfejs - - - - - - - - - - -
M_U002 umie wykorzystać makra w programach biurowych do obliczeń i edycji dokumetów - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 26 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Podstawy budowy komputera – hardware a software
 2. Programowanie w asemblerze
 3. Zadania systemów operacyjnych
 4. Przetwarzanie wsadowe, skrypty
 5. Budowa i różnice pomiędzy interpreterami a kompilatorami
 6. Algorytmy i struktury danych – sterowanie programem, typy i zakresy danych
 7. Proces programowania, cykl życia programu
 8. Praca zespołowa nad programem, podział pracy pomiędzy programistami
 9. Programowanie strukturalne. Programowanie obiektowe
 10. Przegląd i porównanie języków programowania i popularnych implementacji
 11. Typowe błędy podczas programowania i sposoby ich unikania
 12. Optymalizacja kodu pod względem rozmiaru, szybkości działania programu
 13. Przegląd typowych aplikacji (edytory tekstu, grafiki, dźwięku, bazy danych, arkusze kalkulacyjne itp.) pod kątem programowania ich działania
 14. Programowanie baz danych – język zapytań
 15. Programowanie makr w programach biurowych
 16. Zabezpieczanie programów
Ćwiczenia laboratoryjne (26h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych wykonywane są trzy prace domowe. Prace domowe nie są oceniane – są zaliczane. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych uzależniona jest od liczby wykonanych prac i ich terminowości:
- jedna praca – ocena 3.0
- dwie prace – ocena 4.0
- trzy prace – ocena 5.0.
Opóźnienie w wykonaniu pracy powoduje obniżenie oceny o 0,5.

Do egzaminu dopuszczane są osoby, które zaliczyły ćwiczenia laboratoryjne (minimum jedna praca domowa).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczą oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma obowiązek bycia zorientowanym w tematyce zajęć, na których był nieobecny – prowadzący może zadać pytanie z zakresu zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak