Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy teleinformatyczne i multimedialne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-109-II-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Czajka Ireneusz (iczajka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zapozna się z systemami teleinformatycznymi i multimedialnymi, samodzielnie zbuduje taki system.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 student zna zasady budowy i eksploatacji systemow teletransmisji MBM2A_W02, MBM2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W002 posiada wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji systemow multimedialnych MBM2A_W06, MBM2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi budować i eksploatować systemy teletransmisji i systemy multimedialne MBM2A_U11, MBM2A_U09, MBM2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi pracować w zespole, jest zorientowany na rozwoj i doskonalenie się MBM2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 student zna zasady budowy i eksploatacji systemow teletransmisji + - - + - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji systemow multimedialnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi budować i eksploatować systemy teletransmisji i systemy multimedialne - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w zespole, jest zorientowany na rozwoj i doskonalenie się - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Podstawowe pojęcia teletransmisji
 2. Transmisja danych cyfrowych
 3. Media i protokoły transmisji danych
 4. Podstawy systemów multimedialnych
 5. Zasady projektowania systemów multimedialnych
Ćwiczenia projektowe (26h):
 1. Przemiana analogowo-cyfrowa i cyfrowo-analogowa
 2. Błędy w transmisji danych
 3. Media i protokoły transmisji danych
 4. Systemy multimedialne
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia projektowe zaliczane są na podstawie sprawozdań i ustnego kolokwium dotyczącego tych projektów.
Student ma prawo do jednego zaliczenia poprawkowego w pierwszej części sesji o ile oddał wszystkie sprawozdania przed końcem zajęć z semestru.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i ćwiczeń projektowych, jej wartość może być modyfikowana po rozmowie z prowadzącym.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student zobowiązany jest samodzielnie uzupełnić braki wynikające z nieobecności na zajęciach.
Każdą nieobecność należy usprawiedliwić.
Nieobecność na 30% zajęć daje uzasadnioną podstawę do przeprowadzenia kolokwium sprawdzającego, czy student osiąga wymagane efekty uczenia się.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien posiadać wiedzę z matematyki oraz informatyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Read R., Telekomunikacja, WKŁ, Warszawa 2000
 2. Sportack M., Sieci komputerowe – księga eksperta, Wydawnictwo HELION, Gliwice 1999
 3. Clark M. P., Network and telecommunications design and operations, John Willey & Sons, Cichester 1999
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Andrzej GOŁAŚ, Wojciech CIESIELKA, Ireneusz CZAJKA, Mateusz CZECHOWSKI, Roman FILIPEK, Katarzyna SUDER-DĘBSKA, Krystian SZOPA, Maciej ŚLIWIŃSKI, Jerzy WOŁOSZYN, Witold ŻYWIEC: Mechanical engineering in Smart Grid technology, AGH. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska 2, Kraków 2015

J. WICIAK, B. BORKOWSKI, I. CZAJKA: Prototype system for marking and identification of dangerous spots for vision impaired people – size and shape testing marking the dangerous spots zone, Acta Physica Polonica A, vol. 121 no. 1-A

Wojciech CIESIELKA, Ireneusz CZAJKA, Roman FILIPEK, Andrzej GOŁAŚ, Władysław HAMIGA, Dawid ROMIK, Katarzyna SUDER-DĘBSKA, Krystian SZOPA, Jerzy WOŁOSZYN: Smart Grid in energetic facilities: modelling, monitoring and diagnostics, red. merytoryczna tomu: Andrzej GOŁAŚ, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Kraków 2017

Andrzej GOŁAŚ, Ireneusz CZAJKA, Krystian SZOPA: Zabezpieczanie danych pomiarowych w systemach monitoringu środowiska, W: OSA’10 : 57. Otwarte Seminarium z Akustyki : Gliwice, 20–24.09.2010

Informacje dodatkowe:

Brak