Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grafika komputerowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-110-II-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wierzbicki Jacek (wierzbic@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć przedstawione zostaną podstawy typografii, percepcji barw oraz budowy urządzeń wykorzystywanych w tworzeniu grafiki komputerowej. Duży nacisk położony jest na wykorzystanie darmowych narzędzi oraz baz danych elementów graficznych i fotografii. Jako narzędzia do wykonywania prac domowych prezentowane będą m.in. Gimp, Blender, Unity.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna podstawowe pojęcia i terminy grafiki komputerowej MBM2A_W02 Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 zna podstawowe operacje edytorskie i filtry stosowane w oprogramowaniu do edycji grafiki MBM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 umie samodzielnie dobrać oprogramowanie do zadanego projektu MBM2A_U05 Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_U002 umie samodzielnie zaprojektować i wykonać wizytówkę, logo i prostą animację MBM2A_U19 Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna podstawowe pojęcia i terminy grafiki komputerowej + - + + - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe operacje edytorskie i filtry stosowane w oprogramowaniu do edycji grafiki - - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie samodzielnie dobrać oprogramowanie do zadanego projektu + - - + - - - - - - -
M_U002 umie samodzielnie zaprojektować i wykonać wizytówkę, logo i prostą animację - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 13 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 26 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Sposoby zapisu i reprezentacji grafiki, porównanie grafiki wektorowej i rastrowej
 2. Podstawy DTP: formaty, rodzaje papieru, czcionki, barwy – zasady ich doboru
 3. Tworzenie obrazów trójwymiarowych, perspektywicznych i stereoskopowych
 4. Algorytmy linii zasłoniętych i cieniowania powierzchni, algorytm z-bufora, metoda śledzenia promienia
 5. Przekształcanie obrazów, filtry – efekty specjalne
 6. Przejścia między obrazami – morfing
 7. Fotografia cyfrowa
 8. Podstawy animacji komputerowej
 9. Grafika w Internecie
 10. Przegląd popularnych programów graficznych, bibliotek elementów graficznych i czcionek oraz języków programowania grafiki
Ćwiczenia projektowe (13h):
 1. Żródła oprogramowania, biblioteki grafik, fora tematyczne
 2. Projekt wizytówki, papieru firmowego
 3. Projekt trójwymiarowego logo
 4. Animacja komputerowa
 5. Projekt strony www
Ćwiczenia laboratoryjne (13h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych wykonywane są trzy prace domowe.
Prace domowe nie są oceniane – są zaliczane.
Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych uzależniona jest od liczby wykonanych prac i ich terminowości:
- jedna praca – ocena 3.0
- dwie prace – ocena 4.0
- trzy prace – ocena 5.0.
Opóźnienie w wykonaniu pracy powoduje obniżenie oceny o 0,5.

Praca nie zaliczona w terminie może być zaliczona w terminie poprawkowym – obniżona ocena o 0,5. W celu zaliczenia w terminie poprawkowym może być wymagane wykonanie dwóch prac.

Do egzaminu dopuszczane są osoby, które zaliczyły ćwiczenia laboratoryjne (minimum jedna praca domowa).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z zaliczenia i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odbycie zajęć z inną grupą, a w przypadku niemożności – samodzielne opracowanie zaległego materiału i ew. ustne zreferowanie na kolejnych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak