Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Smart metering systems
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-114-II-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Filipek Roman (roman.filipek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zdobywa wiedzę z zakresu inteligentnych systemów pomiarowych (ISP). Zna obszary i korzyści
wykorzystania ISP, przetworniki pomiarowe, proces przetwarzania analogowo-cyfrowego, przesyłania,
analizy i prezentacji wyników pomiarów. Poznaje metody projektowania ISP: funkcyjnych,
kompensacyjnych, ekspertowych, uczących się, nadmiarowych. Student potrafi opisać wybrany inteligentny system pomiarowy i zaprezentować jego działanie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu inteligentnych systemów pomiarowych. MBM2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów w inteligentnych systemach pomiarowych MBM2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować i przetestować system pomiarowy odpowiedni dla zadanego problemu. MBM2A_U10 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski projektując inteligentne systemy pomiarowe MBM2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 podejmuje starania, aby przekazywać informacje o roli inteligentnych systemów pomiarowych MBM2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_K002 ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych MBM2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu inteligentnych systemów pomiarowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów w inteligentnych systemach pomiarowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i przetestować system pomiarowy odpowiedni dla zadanego problemu. - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski projektując inteligentne systemy pomiarowe - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 podejmuje starania, aby przekazywać informacje o roli inteligentnych systemów pomiarowych - - - - - + - - - - -
M_K002 ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
Tematy kolejnych wykładów w języku angielskim

1. Introduction

2. Smart metering system and its structure

3. Transducers

4. Analog to Digital conversion

5. Interferences and measurement uncertainty

6. Measuring interfaces, microcontrollers and data acquisition cards

8. Acquisition of measurands and their presentation

9. Data analysis using machine learning

10. Summary

Zajęcia seminaryjne (10h):
 1. Zarys problematyki systemów pomiarowych
 2. Cykl prezentacji i dyskusji dotyczących inteligentnych systemów pomiarowych
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstawie oceny prezentacji na seminarium

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa oblicznana będzie na podstawie:
przygotowania osobistego do seminariów, opracowania i zaprezentowania własnych prac – prezentacji 90%,
oceny aktywności studenta na seminariach 10 %.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na seminarium na którym ma odbyć się prezentacja, prezentacja na najbliższym kolejnym seminarium.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien posiadać elementarne umiejętności z zakresu programowania i implementacji metod
numerycznych do analizy sygnału. Niezbędna jest również podstawowa wiedza z metrologii, automatyki
i identyfikacji systemów dynamicznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Nawrocki W.: Komputerowe systemy pomiarowe. Wyd. Komunikacji i Łączności. Warszawa 2002
2. Kazimierczak W.: Miernictwo teletechniczne. Wyd. Naukowo-Techniczne. Warszawa 1971.
3. Kwaśniewski J.: Wprowadzenie do inteligentnych przetworników pomiarowych. Wyd. Naukowo-Techniczne. Warszawa 1993.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Mechanical engineering in Smart Grid technology / Andrzej GOŁAŚ, Wojciech CIESIELKA, Ireneusz
CZAJKA, Mateusz CZECHOWSKI, Roman FILIPEK, Katarzyna SUDER-DĘBSKA, Krystian SZOPA, Maciej
ŚLIWIŃSKI, Jerzy WOŁOSZYN, Witold ŻYWIEC ; AGH. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i
Robotyki AGH, 2015

2. Smart Grid in energetic facilities: modelling, monitoring and diagnostics / red. merytoryczna tomu:
Andrzej GOŁAŚ ; aut.: Wojciech CIESIELKA, Ireneusz CZAJKA, Roman FILIPEK, Andrzej GOŁAŚ, Władysław
HAMIGA, Dawid ROMIK, Katarzyna SUDER-DĘBSKA, Krystian SZOPA, Jerzy WOŁOSZYN. — Kraków :
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i
Robotyki AGH, 2017

3. Active and passive structural acoustic control of the smart beam / R. FILIPEK, J. WICIAK // The
European Physical Journal. Special Topics ; ISSN 1951-6355. — 2008 vol. 154, s. 57–63.

4. Analiza MES promieniowania dźwięku przez belkę z elementami piezoceramicznymi — Finite
elements analysis of sound radiation from a beam with piezoceramic elements / Roman FILIPEK, Jerzy
WICIAK // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561.
Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2008

Informacje dodatkowe:

Brak