Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zintegrowane systemy zarzadzania informacją
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-210-II-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Suder-Dębska Katarzyna (suder@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W efekcie przeprowadzonych zajęć student będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności z zakresu budowy i eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 posiada wiedzę z zakresu budowy zintegrowanych systemów zarządzania informacją MBM2A_W14, MBM2A_W11, MBM2A_W10, MBM2A_W02, MBM2A_W13, MBM2A_W12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 posiada wiedzę z eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania MBM2A_W06, MBM2A_W17, MBM2A_W05, MBM2A_W14, MBM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 posiada umiejętność eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania MBM2A_U13, MBM2A_U25, MBM2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, a także działać indywidualnie oraz w grupie MBM2A_K01, MBM2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę z zakresu budowy zintegrowanych systemów zarządzania informacją + - - + - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę z eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 posiada umiejętność eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, a także działać indywidualnie oraz w grupie - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Wprowadzenie do teorii informacji. Idea zarządzania informacją
 2. Struktura systemu zarządzania informacją, koncepcje planowania i kontroli
 3. Klasyfikacja systemów zarządzania informacją
 4. Zintegrowany system zarządzania informacją – definicja. Klasyfikacja zintegrowanych systemów zarządzania informacją
 5. Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie produkcyjnym – planowanie i sterowanie produkcją, planowanie technologiczne, komputerowe wspomaganie projek
 6. Systemy bazodanowe
 7. Zarządzanie projektami
 8. Systemy informacji przestrzennej (GIS) – architektura i wybrane zastosowania
 9. Wprowadzenie do Latexa, przygotowywanie dokumentacji projektowej
 10. Społeczeństwo informacyjne. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie informacyjnym
Ćwiczenia projektowe (26h):
 1. Wprowadzenie do języka SQL, dostęp do bazy danych
 2. Przykłady podstawowych funkcji SQL
 3. Łączenie tabel, podzapytania zwykłe i skorelowane
 4. Manipulowanie danymi umożliwiające wstawianie, modyfikowanie i usuwanie danych z tabel
 5. Realizacja projektów w grupach
 6. Wprowadzenie do Latexa, skład przykładowych dokumentów
 7. Omówienie wykonanych projektów
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na zajęciach projektowych obecność studenta jest obowiązkowa. W uzasadnionych przypadkach nieobecności usprawiedliwionych student może być dopuszczony do zaliczenia przedmiotu. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest oddanie w terminie wszystkich projektów. Ostateczny termin oddania projektów to ostatni dzień zajęć w semestrze. Zaliczenie w terminie zasadniczym uzyskuje student, który oddał w terminie wszystkie wymagane projekty i uzyskał za nie oceny pozytywne. Do terminu poprawkowego może przystąpić tylko ten student, który oddał w terminie projekty. Projekty oddane po zakończeniu zajęć danego semestru, w czasie sesji egzaminacyjne, nie będą oceniane i student taki nie będzie miał zaliczonych ćwiczeń projektowych.
Przewiduje się 2 terminy egzaminu – pierwszy w sesji podstawowej, drugi w sesji poprawkowej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z egzaminu (50% wartości oceny) i oceny z zaliczenia zajęć projektowych (50%), przy czym wszystkie oceny muszą być pozytywne oraz z rozmowy z prowadzącym.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W uzasadnionych przypadkach (nieobecności usprawiedliwione) student będzie miał możliwość zaliczenia przedmiotu, jednakże powstałe zaległości musi nadrobić we własnym zakresie, z możliwością konsultacji z prowadzącym zajęcia. Ze względu na specyfikę przedmiotu, nie ma możliwości odrabiania zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Minimum podstawowa wiedza z zakresu inżynierii mechanicznej. Umiejętność obsługi komputera. Znajomość programów z rodziny CAD. Podstawowe wiadomości z zakresu baz danych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Sawik T., Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, Wydawnictwa AGH, Kraków 1998
 2. Urbański J., Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
 3. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000
 4. Davis G. B., Olson M. H., Management information systems. Conceptual foundations, structure, and development, McGraw-Hill, New York 2000
 5. Harris W., Bazy danych nie tylko dla ludzi biznesu, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Suder-Dębska K., Idea smart acoustics w zarządzaniu klimatem akustycznym obszaru zurbanizowanego, Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 3, T. 2, S. 91–98, Kraków 2012
 2. Gołaś A., Ciesielka W., Czajka I., Czechowski M., Filipek R., Suder-Dębska K., Szopa K., Śliwiński M., Wołoszyn J., Żywiec W., _Mechanical engineering in Smart Grid technology _, Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, 2, Kraków 2015
 3. Ciesielka W., Czajka I., Filipek R., Gołaś A., Hamiga W., Romik D., Suder-Dębska K., Szopa K., Wołoszyn J., Smart Grid in energetic facilities: modelling, monitoring and diagnostics, Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, 10, Kraków 2017
 4. Czajka I., Suder-Dębska K., Gołaś A., Wykorzystanie idei Smart Acoustics do zarządzania klimatem akustycznym, Materiały 59. Otwartego Seminarium z Akustyki połączonego z warsztatami szkoleniowymi – „Strategiczne zarządzanie hałasem z uwzględnieniem hałasu lotniczego”, Poznań : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Poznański, 2012, S. 49–52
Informacje dodatkowe:

Brak