Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Logistyka w procesach produkcyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-205-IM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria materiałów konstrukcyjnych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W wyniku realizacji modułu student nabywa wiedzę z inżynierii i logistyki produkcji. Poznaje metody poprawy produktywności i ciągłości przepływów materiałowych. Dodatkowo nabywa umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych wykorzystując metody Lean Toolbox. Jest przygotowany do realizacji zadań związanych z wdrażaniem do systemów produkcyjnych koncepcji Przemysł 4.0.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna teorię systemów oraz posiada wiedzę o systemach produkcyjnych, w szczególności o oddziaływaniach otoczenia na system MBM2A_W13, MBM2A_W12, MBM2A_W11 Kolokwium
M_W002 Zna zasady sterowania przepływami materiałów w systemach produkcyjnych, w szczególności sterowanie natężeniem przepływu i sterowanie czasem MBM2A_W17, MBM2A_W13 Kolokwium
M_W003 Ma wiedzę z zakresu określania wartości (wartości dodanej) w procesach wytwarzania, zna zasady eliminacji marnotrawstwa oraz zna zasady sporządzania map strumienia wartości VSM - Value Stream Mapping MBM2A_W17, MBM2A_W13, MBM2A_W15, MBM2A_W11 Kolokwium
M_W004 Zna współczesne metody oceny utrzymania sprawności maszyn w procesach realizacji zadania produkcyjnego, w szczególności metodę TPM - Total Productive Maintenance MBM2A_W17, MBM2A_W16, MBM2A_W13, MBM2A_W12, MBM2A_W11 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaproponować metodę opisu harmonogramowania przepływów materiałowych w procesach wytwarzania, umie sporządzić odpowiednie wykresy oraz wykorzystać narzędzia i metody symulacyjne do analizy przebiegu procesów MBM2A_U13, MBM2A_U25, MBM2A_U21, MBM2A_U05, MBM2A_U14, MBM2A_U10, MBM2A_U20 Projekt
M_U002 Potrafi sformułować problem ciągłości przepływu materiałów i informacji w procesach wytwarzania, ponadto umie sporządzić mapę wewnętrznego i zewnętrznego strumienia wartości (np. VSM) oraz zaproponować poprawę i ulepszenie procesu MBM2A_U07, MBM2A_U13, MBM2A_U25, MBM2A_U05, MBM2A_U16, MBM2A_U14, MBM2A_U23, MBM2A_U06 Wykonanie projektu
M_U003 Umie ocenić sprawność systemu utrzymania maszyn realizujących proces wytwórczy oraz wyznaczyć współczesne wskaźniki (np. OEE), ponadto potrafi przeprowadzić proces wdrażania poprawy z wykorzystaniem TPM (Total Productive Maintenance) MBM2A_U07, MBM2A_U17, MBM2A_U13, MBM2A_U25, MBM2A_U16, MBM2A_U14, MBM2A_U15, MBM2A_U23 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania systemów logistycznych wspomagających procesy produkcyjne MBM2A_K02, MBM2A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna teorię systemów oraz posiada wiedzę o systemach produkcyjnych, w szczególności o oddziaływaniach otoczenia na system + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady sterowania przepływami materiałów w systemach produkcyjnych, w szczególności sterowanie natężeniem przepływu i sterowanie czasem + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę z zakresu określania wartości (wartości dodanej) w procesach wytwarzania, zna zasady eliminacji marnotrawstwa oraz zna zasady sporządzania map strumienia wartości VSM - Value Stream Mapping + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna współczesne metody oceny utrzymania sprawności maszyn w procesach realizacji zadania produkcyjnego, w szczególności metodę TPM - Total Productive Maintenance + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaproponować metodę opisu harmonogramowania przepływów materiałowych w procesach wytwarzania, umie sporządzić odpowiednie wykresy oraz wykorzystać narzędzia i metody symulacyjne do analizy przebiegu procesów - - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi sformułować problem ciągłości przepływu materiałów i informacji w procesach wytwarzania, ponadto umie sporządzić mapę wewnętrznego i zewnętrznego strumienia wartości (np. VSM) oraz zaproponować poprawę i ulepszenie procesu - - + + - - - - - - -
M_U003 Umie ocenić sprawność systemu utrzymania maszyn realizujących proces wytwórczy oraz wyznaczyć współczesne wskaźniki (np. OEE), ponadto potrafi przeprowadzić proces wdrażania poprawy z wykorzystaniem TPM (Total Productive Maintenance) - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania systemów logistycznych wspomagających procesy produkcyjne + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 27 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
Treść wykładów

1: Wstępny, przypomnienie pojęć z logistyki, zakres, literatura.
2: System produkcyjny, struktury i jego otoczenie.
3: Logistyczne systemy sterowania produkcją (narzędzia).
4: Zasady tworzenia koncepcji Lean Manufacturing.
(wykorzystanie metod: 7 Muda, 5S, SMED, Just In Time, Kanban)
5: Mapowanie strumienia wartości – VSM (Value Stream Mapping).
6: Kompleksowe utrzymanie produktywności – TPM (Total Productive Maintenance).
7: Przykłady wdrożeń: VSM, TPM i Kanban.
8:Współczesne podejście do logistyki produkcji: Europa, USA, Japonia – Przemysł 4.0

Ćwiczenia projektowe (13h):
Treść ćwiczeń projektowych

1. Analizy zapotrzebowania komponentów i materiałów do produkcji (MRP).
2. Projekt mapy strumienia wartości – VSM Value Stream Mapping dla konkretnego
procesu produkcyjnego.
3. Analizy wskaźników OEE (Overall Equipment Effectiveness):
– obliczanie,
– propozycje poprawy,
– wnioskowanie i ocena.

Ćwiczenia laboratoryjne (13h):
Treść ćwiczeń laboratoryjnych – WITNESS 13

1.Ustalenie celu i zakresu symulacji i optymalizacji procesu produkcyjnego.
2. Konstruowanie i budowa modelu – identyfikacja procesu produkcyjnego, struktura,
operacje.
3. Testowanie, symulacje i generowanie raportów.
4. Ocena uzyskanych wyników – propozycje poprawy ciągłości przepływu materiałów
w badanym procesie produkcyjnym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, wykorzystując oprogramowanie specjalistyczne WITNESS. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich zadań projektowych i ćwiczeń laboratoryjnych. Warunki dopuszczenia do egzaminu są zgodne z Regulaminem Studiów AGH.
Zaliczenie poprawkowe – jednorazowo w terminie podanym na zajęciach.
Najpoźniejszy termin zaliczenia poprawkowego – koniec podstawowej sesji egzaminacyjnej (każdorazowo zgodnie z RS AGH).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się do wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane w formie ustnej wypowiedzi. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.8 średnia ocena z ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych + 0.2 ocena z kolokwium obejmującego wiedzę z wykładów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna liczba nieobecności usprawiedliwionych – trzy.
Termin i zasady odrobienia – indywidualna umowa z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza ze współczesnego rozumienia zadań logistyki w przedsiębiorstwie.
Zaliczenie modułu Logistyka przemysłowa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Czerska J.: Doskonalenie strumienia wartości. Warszawa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009
2.Fertsch M. (red.).: Logistyka produkcji. Teoria i praktyka. ILiM, Poznań 2010
3.Fertsch M.: Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach. ILiM, Poznań 2003
4.Kornicki L., Kubik Sz.: OEE dla operatorów. Całkowita efektywność wyposażenia. Wydawnictwo
ProdPress.com, Wrocław 2009
5.Kornicki L., Kubik Sz.: Identyfikacja marnotrawstwa na hali produkcyjnej. Wydawnictwo ProdPress.com,
Wrocław 2008
6.Kosieradzka A. (red.): Podstawy zarządzania produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2008
7.Kosieradzka A., Lis S.: Produktywność. Metody analizy oceny i tworzenia programów poprawy. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000
8.Michlowicz E.: Podstawy logistyki przemysłowej. Wydawnictwa AGH, Kraków 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Mindur M. (red.): Logistyka. Nauka – Badania – Rozwój. Cz. III Michlowicz E: Inżynieria logistyki, s. 221-294, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, 2017
2.Zwolińska B., Michlowicz E., Smolińska K.: VSM jako etap wdrażania Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie. Gospodarka Materiałowa i Logistyka No 1/2017, s. 48-53
3. Michlowicz E., Smolińska K., Zwolińska B.: Logistics engineering to improve the productivity indicators. Logistics and Transport, Nr 2(30)/2016, s. 7-14.
4.Michlowicz E., Zwolińska B.: Analysis of the impact of downtime on the continuous production of sheets. Conference Proceedings of 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2016. TANGER Brno, Czech Rep. 2016, s.1625-1630.
5.Michlowicz E., Smolińska K., Zwolińska B.: Teoria systemów w logistyce i systemach logistycznych. LOGISTYKA No 6/2015, Logistyka – nauka, s. 713-720.
6.Michlowicz E., Smolińska K., Zwolińska B.: Logistics engineering in a production company. Research in Logistics & Production, Vol. 5, No. 5, s.503-513.

Informacje dodatkowe:

Na każdym wykładzie sprawdzana jest obecność. Student, który uczestniczył w min 6 wykładach może być zwolniony z pisania kolokwium obejmującego wiedzę z wykładów. Ocena końcowa jest wtedy średnią z ocen uzyskanych na ćwiczeniach.