Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-306-IM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria materiałów konstrukcyjnych
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem seminarium jest przygotowanie dyplomantów do właściwego napisania pracy dyplomowej oraz do umiejętnego zaprezentowania wykonanej pracy podczas egzaminu dyplomowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metody i techniki rozwiązywania problemów inżynierskich oraz ma podstawową wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii. MBM2A_W15 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie modelowania procesów, budowy modeli teoretycznych oraz potrafi analizować dane pomiarowe. MBM2A_W09 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu przygotowania produkcji CAD/CAM, doboru materiałów konstrukcyjnych i inżynierii materiałowej Zna zasady przepływu usług logistycznych i posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych. MBM2A_W12 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi praktycznie stosować wiedzę w rozwiązywaniu problemów z zakresu inżyniernii materiałów konstrukcyjnych. MBM2A_U05, MBM2A_U24, MBM2A_U27 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi wykorzystać zaawansowaną wiedzę w projektowaniu i eksploatacji maszyn oraz zna zasady ochrony własności intelektualnej. MBM2A_U02, MBM2A_U04, MBM2A_U01, MBM2A_U05 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_U003 Student potrafi napisać pracę dyplomową i przygotować jej prezentację. Jest przygotowany do kreatywnej działalności w zakresie inżynierii materiałów konstrukcyjnych oraz samodzielnego prowadzenia badań i działalności gospodarcze, a także do podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). MBM2A_U25, MBM2A_U21, MBM2A_U26, MBM2A_U27, MBM2A_U23 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi określić priorytety realizowanych zadań, rozumie znaczenie środków masowego przekazu i potrafi współpracować z ludźmi i kierować zespołami badawczymi. MBM2A_K01, MBM2A_K03, MBM2A_K06, MBM2A_K02 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_K002 Student jest przygotowny do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). MBM2A_K07, MBM2A_K08 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metody i techniki rozwiązywania problemów inżynierskich oraz ma podstawową wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie modelowania procesów, budowy modeli teoretycznych oraz potrafi analizować dane pomiarowe. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu przygotowania produkcji CAD/CAM, doboru materiałów konstrukcyjnych i inżynierii materiałowej Zna zasady przepływu usług logistycznych i posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi praktycznie stosować wiedzę w rozwiązywaniu problemów z zakresu inżyniernii materiałów konstrukcyjnych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać zaawansowaną wiedzę w projektowaniu i eksploatacji maszyn oraz zna zasady ochrony własności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi napisać pracę dyplomową i przygotować jej prezentację. Jest przygotowany do kreatywnej działalności w zakresie inżynierii materiałów konstrukcyjnych oraz samodzielnego prowadzenia badań i działalności gospodarcze, a także do podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi określić priorytety realizowanych zadań, rozumie znaczenie środków masowego przekazu i potrafi współpracować z ludźmi i kierować zespołami badawczymi. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student jest przygotowny do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):
Seminarium dyplomowe

  • Szczegółowe omówienie procedur uczelnianych i uchwał wydziałowych, także terminów związanych z realizacją pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim.
  • Etyka w pisaniu pracy magisterskiej.
  • Referowanie przez uczestników seminariów postępów w realizacji pracy magisterskiej i dyskusje.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie – obecność na min 5 zajęciach (na 7).
Dopuszczalna liczba nieobecności usprawiedliwionych – dwie.
Termin i zasady odrobienia – tylko zgodnie z Regulaminem Studiów AGH lub po uzyskaniu zgody prodziekana ds. kształcenia.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcowa wpływają: ocena z prezentacji, wypełnienie szablonu zawierającego cel i zakres pracy oraz wykaz literatury, aktywność na zajęciach i postępach w realizacji pracy dyplomowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wszystkie ewentualne dodatkowe terminy są ściśle związane z aktualnym Regulaminem Studiów AGH.
Wyjątkowe sytuacje należy uzgodnić z prodziekanem ds. kształcenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wpis na semestr 3 wraz z zatwierdzonym tematem pracy dyplomowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Dudziak A., Żejmo A.: Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla studentów. Wyd. Difin, Warszawa 2008
2.Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Wyd. Impulsdata, Warszawa 2016
3.Łucki Z., Ganbarelli G.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Wyd. Universitas, Kraków 1995.
4.Zendrowski R.: Praca magisterska. Licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wszystkie informacje związane z procedurą procesu dyplomowania (dokumenty, terminy, zasady) dostępne są corocznie stronie internetowej wydziału (www.imir.agh.edu.pl)